ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
261 การประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of mathematics curriculum in the upper secondary school level at the Prince Royals College, Chiang Mai province / สมเกียรติ อินทสิงห์ / 2554 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- หลักสูตร
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
การประเมินหลักสูตร
262 การประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Curriculum evaluation of bachelor of Education program in Elementary Education, Faculty of Education, Chiang Mai Rajabhat university / วลัยพร ทองหยอด / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. คณะครุศาสตร์ -- หลักสูตร
หลักสูตร -- การประเมิน
ครุศาสตร์ -- การประเมิน
263 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา สาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อยเทศบาลนครเชียงใหม่ = Evaluation of school-based curriculum of English strand in primary level at Thasatoi Municipal School, Chiang Mai city municipality / รุ่งนภา พรมปั๋น / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- หลักสูตร
264 การประยุกต์ SAP ECC 6.0 สำหรับธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด = Application of SAP ECC 6.0 for corn seeds business / อรรถวรรณ เจียนระลึก / 2554 /Full Text
Subject
เอสเอพี (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์
265 การประยุกต์การอบแห้งมอลท์ด้วยความร้อนจากคลื่นความถี่วิทยุร่วมกับเครื่องอบลมร้อน = Application of radio frequency heat treatment with hot-air oven in malt kilning process / ชูพงศ์ เมฆพัฒน์ / 2554 /Full Text
Subject
มอลท์ -- การอบแห้ง
เครื่องอบลมร้อน
คลื่นความถี่วิทยุ
266 การประยุกต์ใช้กระบวนการทางการตลาดเพื่อนำมาใช้กับการออกแบบแฟชั่นชุดผ้าฝ้ายเพื่อจำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการชุมชน = Applied of marketing process implementing to cotton fashion merchandising design for local entrepreneur / สืบสกุล ชื่นชม / 2554 /Full Text
Subject
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
การจัดการผลิตภัณฑ์
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การออกแบบ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การตลาด
267 การประยุกต์ใช้การประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Applying stakeholder-based evaluation to evaluate the Master's Degree program in Nutrition Education Curriculum, Chiang Mai University / สุรวัฒน์ เมืองมูล / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- หลักสูตร
โภชนศาสตร์ -- หลักสูตร
การประเมินหลักสูตร
การประเมินแบบอิงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- หลักสูตร
268 การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากระยะไกลเพื่อประเมินระดับความเสื่อมโทรมของสวนส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง :กรณีศึกษา ตำบลสสูงแม่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of remotely sensed data for assessing degradation levels of Mandarin cv. Sai Nam Pueng Orchards caused by Greening disease : a case study of Mae Soon Sub-District, Fang District, Chiang Mai Province / โศรยา เส็งชื่น / 2554 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- โรคและศัตรูพืช
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- ฝาง (เชียงใหม่)
269 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการประกอบอาร์ม คอยล์ของการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ = Application of cleaner technology in Arm Coil Assembly process of hard disk drive manufacturing / เปรมชัย มูลหล้า / 2554 /Full Text
Subject
ฮาร์ดดิสก์ -- การผลิต
อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
270 การประยุกต์ใช้แบบจำลองราคา 4 ปัจจัยในการประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารแห่งทุนในประเทศไทย = Performance evaluation of equity fund in Thailand using the four factor pricing model / ชานนท์ พ่วงเฟื่อง / 2554 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ตราสารหนี้
กองทุนรวม
271 การประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO 29110 ในการพัฒนาเว็บไซต์ = Application of ISO29110 in website development / เติมโชค มานิตสกุล / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาเว็บไซต์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
272 การประยุกต์ใช้ระบบโครงข่ายประสาทเทียมเพื่อประเมินวงเงินสินเชื่อ ในบริษัท เอบีซี ลีสซิ่ง = Application of artificial neural network for credit assessment in ABC Leasing Company / รณกร รัตนนพดลสกุล / 2554 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูล
สินเชื่อ
273 การประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรมสำหรับธุรกิจผลิตถังบรรจุก๊าซเหลวของบริษัทแห่งหนึ่ง = Application of activity-based costing system for liquefied gas tank production business of a company / ทองพูน เชื้อพูล / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซ -- การผลิต
ต้นทุน
274 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์โดยแผนที่กูเกิ้ล สำหรับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน = Application of Geographic Information System by Google Map for Center of Skill Development / โปรด สงวนศักดิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
275 การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการพิจารณาจุดที่ตั้งที่เหมาะสมของอ่างเก็บน้ำ = Applications of geographic information system for identifying optimal reservoir location / สามารถ อาษากิจ / มหาวิทยลัย 2554 /Full Text
Subject
อ่างเก็บน้ำ -- ลำพูน
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
276 การประยุกต์แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ = Application of creative economy concept of small enterprises agro-industry entrepreneurs in Chiang Mai province / ณัฐ ชลเทพ / 2554 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์การบริหาร
การจัดการอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
277 การประยุกต์โปรแกรมจัดการความเสี่ยงในการขนส่งทางถนน = Application of risk management program in road transportation / ภูมิทัศน์ หงษ์วิทยากร / 2554 /Full Text
Subject
การขนส่ง
ถนน
ความเสี่ยง
278 การปรับตัวของเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังการปล่อยตัว = Post-release self-adjustment of the Regional Juvenile Vocational Training Centre (7), Chiang Mai Province / อารีรัตน์ จันต๊ะมา / 2554 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
การปรับตัว
279 การปรับตัวด้านการเรียนและสังคมของนักเรียนต่างด้าวชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยไซ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Academic and social adaptations of Prathom Suksa 4 immigrant students at Ban Huai Sai School, Ban Thi District, Lamphun Province / ศิริภา ใจมุข / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
นักเรียนประถมศึกษา -- ลำพูน
การปรับตัวทางสังคม
คนต่างด้าว
280 การปรับปรุงกระบวนการทำงานของบริษัทประดิษฐ์เครื่องประดับโดยยวิธีการจำลองสถานการณ์ = Improvement of flow process for jewelry industry using simulation method / รุ่งนภา ตันมูลสุข / 2554 /Full Text
Subject
เครื่องประดับ -- ไทย
อุตสาหกรรมอัญมณี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81