ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การประเมินกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรมโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Evaluation of moral development camp activities, Mae Tuen Wittaya School, Li District, Lamphun Province / ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ / 2554 /Full Text
Subject
ค่ายพัฒนาคุณธรรม
ธรรมะ
กิจกรรมของนักเรียน -- ลี้ (ลำพูน)
พุทธศาสนากับเยาวชน
222 การประเมินความคุ้มทุนของโครงการป้องกันน้ำท่วมชุมชน : กรณีศึกษาโครงการฝายยางหนองสลึก จังหวัดลำพูน = Consumers behavior in purchasing goods and services from convenience stores in Saraphi District, Chiang Mai Province / มงคล เครือศรี / 2554 /Full Text
Subject
โครงการฝายยางหนองสลีก
อุทกภัย -- ลำพูน
อุทกภัย -- การป้องกันและควบคุม
223 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยบุคลากรฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of pharmacy division at Maharaj Nakorn Chiangmai Hospital, Chiang Mai Province / อัญชลีพร หล่อสุวรรณกุล / 2554 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ฝ่ายเภสัชกรรม
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
224 การประเมินความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสำนักงานเขตเชียงใหม่ = Evaluation of learning organization by employees of Krung Thai Bank Public Company Limited Branches within Chiang Mai Regional Office / ธิตินาถ พลอยองุ่นศรี / 2554 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- เชียงใหม่ -- พนักงาน
การเรียนรู้องค์การ
การพัฒนาองค์การ
225 การประเมินความพร้อมของบริษัท อาหารภาคเหนือ จำกัด ต่อการรองรับระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารตามมาตรฐานสมาคมผู้ค้าปลีกแห่งสหราชอาณาจักร (บี อาร์ ซี) = Evaluation of readiness of Northern Food Co., Ltd. towards compatibility of food safety management system in accordance with the British Retail Consortium (BRC) standard / อัจฉรา โทพรม / 2554 /Full Text
Subject
บริษัท อาหารภาคเหนือ
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
อาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
226 การประเมินความพร้อมด้านการปฏิบัติทางการเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองฝักสดในอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย= Evaluation of readiness on good agricultural practice of fresh soy bean cultivation farmers in Wiang Pa Pao District, Chiang Rai Province / วรัญญา กาญจนนิตย์ / 2554 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
ถั่วเหลืองฝักสด
227 การประเมินความเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Fire hazard risk assessment in San Kamphaeng Municipality, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันกำแพง
อัคคีภัย -- เชียงใหม่
การประเมินความเสี่ยง
228 การประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of plant species diversity and carbon sink potential in forest ecosystems with participation of Nong Tao community, Mae Wang district, Chiang Mai province / ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว / 2554 /Full Text
Subject
ระบบนิเวศ
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
การสำรวจป่าไม้ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
229 การประเมินความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ สภาพป่าและปริมาณคาร์บอนสะสมในระบบนิเวศป่าเต็งรังบนพื้นที่หินแกรนิต บริเวณวนอุทยานไม้กลายเป็นหิน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก = Assessment of plant species diversity, forest condition and carbon stocks in dry dipterocarp forest ecosystem on granitic rock at Petrified Wood Forest Park, Ban Tak District, Tak Province / พัชนิดา วงศ์อินทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบนิเวศ
ป่าเต็งรัง
วนอุทยาน -- ตาก
230 การประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ของข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องด้วยวิธีการคัดกรองตัวแปร = Carbon footprint assessment of canned sweet corn by parameter screening method / นเรศ ใหญ่วงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- การบรรจุหีบห่อ
231 การประเมินคุณภาพของน้ำผึ้งไทยและการพัฒนาเจลลิปสติกจากน้ำผึ้ง = Quality assessment of Thai honey and development of lipstick gel from honey / ชลพิณทุ์ หวานใจ / 2554 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
232 การประเมินคุณภาพบริการห้องสมุด คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว = Service quality assessment of the Library at Faculty of Law and Political Science, University of Laos / บัวทอง จันทะวงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว. ห้องสมุดคณนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด -- ลาว
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา -- ลาว
233 การประเมินโครงการการปฏิบัติการเกษตรกรรมที่ดีของโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of good agricultural practice project of Thailand Tobacco Monopoly, Ministry of Finance in Chiang Mai Province / สุริยา ศรีวังพล / 2554 /Full Text
Subject
โรงงานยาสูบ
อุตสาหกรรมยาสูบ -- เชียงใหม่
234 การประเมินโครงการเบี้ยผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the monthly allowance for the elderly program in Chiang Mai Province / แพรวรีน ยศวิทยากุล / 2554 /Full Text
Subject
เบื้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
235 การประเมินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน: กรณีศึกษาของหมู่บ้านสันทรายต้นกอก ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = A case study of San Sai Ton Kok Village, Faaham Sub-district, Mueang Chiang Mai district, Chiang Mai province / ธนพล สุประดิษฐ์พงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
การพัฒนาชนบท -- เชียงใหม่
การพัฒนาชุมชน -- เชียงใหม่
236 การประเมินโครงการเรียนฟรี 15 ปี ในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of the 15-year free education program in Chiang Mai Province / เพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี / 2554 /Full Text
Subject
ทุนการศึกษา
การศึกษา -- เชียงใหม่
237 การประเมินโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกรกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จังหวัดพะเยา = Project evaluation of revolving support fund to Develop Farmers Group, Farmer Aid Fund, Phayao Province / พรภัสสร วรประชา / 2554 /Full Text
Subject
เงินทุนหมุนเวียน -- การประเมิน
เงินทุนหมุนเวียน -- พะเยา
กลุ่มเกษตรกร -- พะเยา
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
238 การประเมินทักษะทางวิชาชีพของนักบัญชีในสังกัดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of professional skills of accountants under the Provincial Electricity Authority (North1), Chiang Mai Province / ธิพาดา แก้วปัญโญ / 2554 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ -- พนักงาน
นักบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
การพัฒนาอาชีพ
239 การประเมินทางเลือกการลงทุนสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ = Evaluation of investment options for residential projects in Chiang Mai by using spatial analysis คมศักดิ์ แดเนทอง / คมศักดิ์ แดนทอง / 2554 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ที่อยู่อาศัย -- เชียงใหม่
240 การประเมินเทคโนโลยีในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากชีวมวลโดยกระบวนการจัดลำดับเชิงวิเคราะห์ = Evaluation of hydrogen production technology from biomass using analytical hierarchy process / แกมทอง วิโยค / 2554 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
ชีวมวล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81