ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การปฏิบัติงานกิจการลูกเสือของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Scouting affairs performance of schools in Maekatoun educational quality development network, Sop Moei District, Mae Hong Son Province / นภศูล สมวิสัตย์ / 2554 /Full Text
Subject
ลูกเสือ
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
202 การปฏิบัติงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของโรงเรียนประถมศึกษา ในตำบลกองก๋อย อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Performance of school and community relations of primary schools in Gonggoi Sub-district, Sop Moei District, Mae Hong Son Province / บัณฑิต กุมารสิทธิ์ / 2554 /Full Text
Subject
ชุมชน
ชุมชนกับโรงเรียน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
โรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา
203 การปฏิบัติงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนวารีเชียงใหม่ = Student disciplinary affairs performance of Varee Chiang Mai School / วรวุฒิ ญาณวรพงศ์ / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวารีเชียงใหม่
วินัยในโรงเรียน -- เชียงใหม่
นักเรียน -- เชียงใหม่
204 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนวชิราลัย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Academic affairs performance of Vachiralai School, Saraphi District, Chiang Mai Province / จันทรา ชัยวรรณา / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิราลัย
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
การสอน
205 การปฏิบัติตามสมรรถนะประจำสายงานของครู โรงเรียนวังเหนือวิทยา อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง = Teachers' performance concerning functional competency at Wangnua Wittaya School, Wang Nuea District, Lampang Province / วรรณ์ชัย จองแก / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ครู -- วังเหนือ (ลำปาง)
206 การปฏิบัติเพื่อพัฒนาความเมตตา: กรณีศึกษานักบวชสถานปฏิบัติธรรมหมู่บ้านพลัม = The Practice of developing compassion: The monastic of the Plum Village meditation practice center case study / นพปฎล พงศ์ศิริวรรณ / 2554 /Full Text
Subject
นักบวช
การปฏิบัติธรรม
207 การปนเปื้อนโคลีฟอร์มแบคทีเรียในน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญในตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Contaminated of coliform bacteria in drinking water from water vending machines in Tambon Suthep, Amphoe Mueang Chiang Mai / อภินันท์ เครือรอด / 2554 /Full Text
Subject
น้ำดื่ม -- เชียงใหม่
โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
208 การประดิษฐ์แก้วเฟอร์โรอิเล็กทริกเซรามิกไร้ตะกั่วจากระบบที่มีโพแทสเซียมโซเดียมไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก = Fabrication of lead-free ferroelectric glass-ceramics from potassium sodium niobate-based systems / พลอยไพลิน ยงศิริ / 2554 /Full Text
Subject
วัสดุเซรามิก
เซรามิก
เฟอร์โรอิเล็กทริกคริสตัล
209 การประดิษฐ์ตัวตรวจจับชนิดเพียโซอิเล็กทริกเซรามิกจากระบบที่มีเลดเซอร์โคเนตไททาเนตเป็นสารหลัก = Fabrication of Piezoelectric ceramic sensors from lead Zirconate Titanate based system / ผิวพรรณ ประจันทร์ศรี / 2554 /Full Text
Subject
ตัวตรวจจับ
เพียโซอิเล็กทริกเซรามิกส์
210 การประดิษฐ์และการหาลักษณะเฉพาะของเซรามิกนาโนคอมโพสิตพีแซดเอ็นพีที = Fabrication and characterization of PZNPT ceramic nanocomposites / ภัคนนันท์ ภัควนิตย์ / 2554 /Full Text
Subject
เซรามิก
211 การประมาณความสูงจากการวัดศีรษะและใบหน้าใน ประชากรไทย = Estimation of stature from cephalofacial measurement in Thai population / ศิริลักษณ์ หน่อคำ / 2554 /Full Text
Subject
ความสูง
นิติวิทยาศาสตร์
ศีระษะ
ใบหน้า
212 การประมาณค่าความผันผวนของผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในหมวดอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Volatility estimation of security returns in the food and beverage sector in the stock Eexchange of Thailand / ปริยวัตร ยอดผ่านเมือง / 2554 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า
ผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์
213 การประมาณค่าเส้นพรมแดนการผลิตเชิงเฟ้นสุ่ม ภายใต้ฟังก์ชั่นการตัดสินใจเลือกผลิต กรณีศึกษา การผลิตกาแฟอาราบิก้าและถั่วแมคคาเดเมีย ในภาคเหนือของไทย = Planting season choice and technical effciency in Thailand's arabica coffee and macadamia nut production: Case study Northern of Thailand / กรรณิการ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2554 /Full Text
Subject
กาแฟอราบิก้า -- การผลิต
กาแฟอราบิก้า -- ไทย (ภาคเหนือ)
แมคคาเดเมีย -- การผลิต
แมคคาเดเมีย -- ไทย (ภาคเหนือ)
214 การประเมินก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฏจักรชีวิตของฮาร์ดิสก์ไดร์ฟ = Life cycle greenhouse gas assessment of hard disk drive / วรุณ รักสกุลกานต์ / 2554 /Full Text
Subject
ก๊าซเรือนกระจก
215 การประเมินการแข่งขันของเชื้อแบคทีเรียปมรากถั่วที่ใช้คลุกเมล็ดสำหรับการปลูกถั่วพุ่มเป็นปุ๋ยสดบนพื้นที่สูงโดยเทคนิคทางอณูชีววิทยา = Competitiveness evaluation of seed inoculated root nodule Bacteria for green maure cowpea cultivation on highland by molecullar technique / สุปราณี จี้มูล / 2554 /Full Text
Subject
ถั่ว -- การปลูก
แบคทีเรียปมรากถั่ว
216 การประเมินการใช้ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ = Usage evaluation of performance assessment rating tool (PART) in Rajabhat Universities / ประไพ ปรีชา / 2554 /Full Text
Subject
งบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ -- งบประมาณ
217 การประเมินการบำบัดรักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดของศูนย์แสงอรุณ ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Evaluation for drug addict in Sang-aroon center, Maehee Sub-district, Pai district, Mae Hong Son province / เกศณีย์ เทพปัญญา / 2554 /Full Text
Subject
คนติดยาเสพติด -- การบำบัด
คนติดยาเสพติด -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลแม่ฮี้
ศูนย์แสงอรุณ
218 การประเมินการปนเปื้อนน้ำใต้ดินบริเวณพื้นที่ฝังกลบขยะแม่เหียะ โดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ = Assessment of groundwater contamination at Mae Hia landfill area using mathematical models / กนกวรรณ พูลเพิ่ม / 2554 /Full Text
Subject
น้ำใต้ดิน -- เชียงใหม่
น้ำชะขยะ
219 การประเมินการไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวของเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ = Seismic performance evaluation of phrathat doi suthep pagoda / ศุภวัฒน์ วิภาคสงเคราะห์ / 2554 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว
การสั่นสะเทือน
พระธาตุดอยสุเทพ
220 การประเมินการไหวสะเทือนจากแผ่นดินไหวและการวิเคราะห์การฟื้นสภาพของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ = Seismic evaluation and rehabilitation analysis of reinforced concrete school buildings in Chiang Mai municipal area ปริญญา คำวงค์ปัน / ปริญญา คำวงค์ปิน / 2554 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว
การสั่นสะเทือน
อาคารเรียน -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81