ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1611 รายการ จากคำว่า 2554

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การนำเสนอตัวตนของนักศึกษาปริญญาตรี ผ่านการบริโภค สินค้าประดิษฐ์กาย = Self presentation of undergraduate students through embodying consumption / พิสิษฏ์ นาสี / 2554 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
นักศึกษา -- ค่าใช้จ่าย
182 การนำเสนอแนวคิดสาธารณสุขมูลฐานและการส่งเสริมสุขภาพสู่การดำเนินงานทันตสาธารณสุขของทันตบุคลากรระหว่างปี พ.ศ. 2520 2552 : กรณีศึกษาจังหวัดตรัง = Taking the concept of primary health care and health promotion into action of dental health personnel, during the year 2520 2552 : a case study of Trang Province / ปิยะดา สังข์วงค์ / 2554 /Full Text
Subject
บุคลากรสาธารณสุข -- ตรัง
การส่งเสริมสุขภาพ
183 การนำเสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยที่ปรากฎในวารสารสาละวินโพสต์ = The Presentation of problems and solutions of minorities in Salween Post / นนทพร เป็งจันทร์ / 2554 /Full Text
Subject
ชนกลุ่มน้อย -- พม่า
สาละวินโพสต์
184 การบริการทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Educational service of Sureewan Kindergarden, Saraphi District, Chiang Mai Province / สุรีย์วรรณ เงาธรรม / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
สวัสดิการในโรงเรียน
โรงเรียน -- การบริหาร
185 การบริโภคผักและผลไม้ของนักเรียน โรงเรียนวัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ = Vegetable and fruit consumption of students at Wat Suan Dok school, Chiang Mai Province / คชาภรณ์ ยศบุตร / 2554 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผัก
ผลไม้
186 การบริหารความเสี่ยงของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Risk management of Faculty of Nursing, Chiang Mai University / พิศมัย ยลภักตร์ / 2554 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์ -- การบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง
187 การบริหารงานของเทศบาล ภายใต้รูปแบบนายกเทศมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง: ศึกษากรณีเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างปี พ.ศ.2551 - พ.ศ.2554 = Administration of the municipality under the direct-elected mayor form: a case study of Sankhamphaeng Municipality, 2008-2011 / เทพฤทธ์ รวมจิตต์ / 2554 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลสันกำแพง
เทศบาล -- ชียงใหม่ -- การบริหาร
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง
188 การบริหารงานบุคลากรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากลุ่มเครือข่ายบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Personnel administration in educational opportunity Expansion School, Bo Luang Network, Hod District, Chiang Mai Province / ธนกฤต ทาบุรี / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- การบริหาร
ผู้บริหารโรงเรียน
189 การบริหารจัดการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน จังหวัดลำพูน = Internal quality assurance management of one district one lap school in Lamphun Province / เขมจิรา บริภารักษ์ / 2554 /Full Text
Subject
ประกันคุณภาพการศึกษา -- ลำพูน
โรงเรียน -- การบริหาร
โครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
190 การบริหารจัดการคุณภาพของห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนสองพิทยาคม อำเภอสอง จังหวัดแพร่ = Quality management of the Chalermprakiat Kanchanapisek Library, Songpittayakom School, Song District, Phrae Province / อุดม ตันประยูร / 2554 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน -- การบริหาร
ห้องสมุดโรงเรียน -- แพร่
โรงเรียนสองพิทยาคม
191 การบริหารจัดการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ของโรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Administration in accordance with the second decade of education reform guidelines of Chomthong School, Chiang Mai province / ศุภัตรา โอดเทิง / 2554 /Full Text
Subject
โรงเรียนจอมทอง -- การบริหารการศึกษา
การปฏิรูปการศึกษา
โรงเรียน -- เชียงใหม่
192 การบริหารจัดการระบบการจัดการความรู้ = Management of knowledge management system / พัทธนันท์ ชาญกิจ / 2554 /Full Text
Subject
การบริหารองค์ความรู้
193 การบริหารจัดการเรียนร่วมของโรงเรียนอนุบาลเอกชนในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Mainstreaming administration of private kindergartens in Mueang Chiang Mai district area / แก้วลุน จินาราช / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล -- เชียงใหม่
การเรียนรู้ร่วมกัน
โรงเรียนอนุบาล -- เชียงใหม่
194 การบริหารจัดการวัดต้นแบบศูนย์กลางการเรียนรู้ในชุมชน : ศึกษากรณี วัดห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Administering the model temple serving as a learning center in the community : a case of Huay Giang temple, San Sai district, Chiang Mai province / เสมอจิต ชูหอยทอง / 2554 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การศึกษาชุมชน
การพัฒนาชุมชน
195 การบริหารจัดการสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 = Educational institution administration in accordance with sufficiency economy in Rattanamit Educational Network, Lamphun primary educational service area 2 / ศรีพร แก้วโขง / 2554 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษาลำพูน เขต 2
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษารัตนมิตร
การศึกษา -- การบริหาร -- ลำพูน
เศรษฐกิจพอเพียง
196 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ผ่านระบบสารสนเทคออนไลน์เพื่อการให้บริการของร้านค้าเครื่องปรับอากาศ = Customer relationship management through the online system information for air condition shop / มานิต ไมตรีจิตต์ / 2554 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ลูกค้า
ร้านค้าเครื่องปรับอากาศ
บริการลูกค้า
197 การบริหารหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนต้นแบบในเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Administration of basic education core curriculum of B.E.2551 of lab schools in Mae Hong Son educational service area 2 / ชุมพร แจ้งจิตร / 2554 /Full Text
Subject
การศึกษา -- หลักสูตร
หลักสูตร
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน
198 การบังคับใช้มาตรการยืดหยุ่นของข้อตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวพันกับการค้าในประเทศกาลังพัฒนา : ศึกษากรณีสิทธิบัตรยา = Enforcement of TRIPS flexibilities in developing countries: drug patent case study / วิมล สิทธิโอสถ / 2554 /Full Text
Subject
ทรัพย์สินทางปัญญา
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
ยา
199 การปฏิบัติของผู้ดูแลเด็กและสุขอนามัยของเด็กรวมทั้งสิ่งแวดล้อม ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่เกิดโรคมือ เท้า และปาก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ = Practices of caregiver, health status of children and environment at the Childcare Centers in Hand, Foot and Mouth Disease, Doi Tao District, Chiang Mai / พัชราภรณ์ ไพศาขมาส / 2554 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล
อนามัย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
200 การปฏิบัติงานกิจการนักเรียนโรงเรียนแม่สะเรียง บริพัตรศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Student affairs performance of Mae Sariang Boripat Suksa school, Mae Hong Son Province / พัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์ / 2554 /Full Text
Subject
กิจกรรมของนักเรียน
นักเรียน -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียน -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81