ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
161 การติดตามความเข้มข้นของทรามาดอลและสารเมตาบอไลท์เอ็มหนึ่งในพลาสมาและนมน้ำเหลืองของแม่สุนัขหลังการผ่าคลอด = Monitoring of tramadol and metabolite MI concentrations in bitches'plasma and colostrums after cesarean delivery / ลัดดาวรรณ สมรูป / 2553 /Full Text
Subject
ทรามาดอล
เมตาบอไลท์
ยา -- พิษวิทยา
ยา -- ผลข้างเคียง
สุนัข -- ศัลยกรรม
162 การติดตามตรวจสอบการเจริญอย่างรวดเร็วของสาหร่าย Botryococcus braunii Kutzing และคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำสถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ = Monitoring of botryococcus braunii kutzing blooming and water quality in the reservior of Mae Hia Agricultural Research Station and Training Center, Chiang Mai Province / ทิพวรรณ ประเสริฐสินธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ
สาหร่าย -- การเจริญเติบโต
น้ำ -- การวิเคราะห์
วิทยาสาหร่าย
คุณภาพน้ำ
163 การเตรียมการเพื่อรองรับการประเมินของโรงเรียนที่ไม่ผ่านการประเมินรอบแรกในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำบลป่าแป๋ และตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Assessment preparation of schools not passing the First assessment in the Educational Quality Development Network, Phapae and Mae Hao sub-district, Mae Sariang district, Mae Hong Son province / กุญช์ภัสส์ พงษ์พาณิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การประเมิน
โรงเรียน -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
164 การเตรียมซิงก์ออกไซด์เตตระพอดและการหาลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างเอทานอลเซนเซอร์ = Preparation of Zinc Oxide Tetrapod and its structural characterization for fabricating Ethanol sensors / ชวลิต ภู่มณี / 2553 /Full Text
Subject
สังกะสีออกไซด์
โครงสร้างนาโน
เอทานอล
165 การเตรียมผงเซอร์โคเนียและอิตเทรียสเตบิไลซ์เซอร์โคเนียด้วยกระบวนการเคมีเชิงกล = Preparation of Zirconia and Yttria Stabilized Zirconia powders by mechanochemical process / คณาธิป คำเพราะ / 2553 /Full Text
Subject
เซอร์โคเนียมออกไซด์ -- การสังเคราะห์
อิตเทรียสเตบิไลซ์เซอร์โคเนีย -- การสังเคราะห์
โครงสร้างจุลภาค
166 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโน MgxZn1-xO สำหรับใช้เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Preparation and characterization of MgxZn1-xO nanostructure for dye-sensitized solar cell / กิตติศักดิ์ อำมา / 2553 /Full Text
Subject
โครงสร้างนาโน
วัสดุโครงสร้างนาโน
ออกซิเดชัน
เซลล์แสงอาทิตย์
167 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของโครงสร้างนาโนซิงก์ไทเทเนตสำหรับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Preparation and characterization of zine titanate nanostructures for dye-sensitized solar cells / วรุตม์ คุณสุทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
เซลล์แสงอาทิตย์
โครงสร้างนาโน
168 การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของอนุภาคนาโนคอปปเปอร์ออกไซด์ เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง = Preparation and characterization of copper oxide nanoparticles for fabricating dye-sensitized solar cells / ดาวประกาย ทาน้อย / 2553 /Full Text
Subject
อนุภาคนาโน
คอปปเปอร์ออกไซด์
สารกึ่งตัวนำ
เซลล์แสงอาทิตย์ -- การผลิต
169 การเตรียมเส้นใยพอลิพรอพิลีนเสริมแรงด้วยนาโนซิลิกาโดยกระบวนการปั่นแบบหลอมเหลว = Preparation of Polypropylene fibers reinforced with Nanosilica by melt spinning process / จันทร์จิรา ขันเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
เส้นใยโพลิโพรพิลีน
ใยสังเคราะห์
อนุภาคนาโน
170 การทดลองและวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์ของการอัดในแนวแกนแบบกระทบของกรวยกระดาษผนังบางตัดปลาย = Experiment and finite element analysis of impact axial compression of truncated conical thin-walled paper / พรนภัส รังรองธานินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
วัสดุกันกระแทก
ไฟไนต์เอลิเมนต์
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
171 การทดสอบการยอมรรับของผู้บริโภคต่อข้าวกล้องเหนียว ตราขันทอง ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Testing of consumer acceptance on Kan Thong Brand brown glutinous rice in Mueang Chiang Mai Distriet / วรรณจันทร์ วณีสอน / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าวกล้อง
172 การทดสอบความเป็นพิษของสารชีวภาพกำจัดแมลงจากเมล็ดสะเดา (Azadirachta indica A. Juss.)ต่อปลานิล (Oreochromis niloticus) / วรวุฒิ ถาวร / 2553 /Full Text
Subject
สารชีวภาพควบคุมศัตรูพืช
ยากำจัดศัตรูพืชจากธรรมชาติ
เมล็ดสะเดา
173 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคของภาคเอกชนกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศไทย = A Test of relationship between private consumption and GDP of Thailand / สิวลี ตั้งตระกูล / 2553 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
เศรษฐมิติ
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
บริโภคกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ -- ไทย
174 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดุลการค้า อัตราแลกเปลี่ยนและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Testing relationship between trade balance, exchange rate, and economic growth of Thailand / เอกจรินทร์ รอดเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ดุลการค้า
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
175 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติที่แท้จริงและอัตราการว่างงานของประเทศไทย = A Test of the relationship between real gross domestic product and unemployment rate of Thailand / เสาวลักษณ์ ปันชัย / 2553 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
การว่างงาน -- ไทย
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
176 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับการลงทุนโดยตรงในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง และสิงค์โปร์ = A Test of the relationship between exchange rates and foreign direct investment in Thailand from Japan, Hong Kong and Singapore / ณัฐพล ถ้วยเหล็ก / 2553 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย
ปริวรรตเงินตรา -- ไทย
อำนาจซื้อระหว่างประเทศ -- ไทย
การลงทุนของต่างประเทศ -- ไทย
การลงทุนของญี่ปุ่น
การลงทุนของฮ่องกง
การลงทุนของสิงค์ปร์
177 การทดสอบผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยโดยแบบจำลองการปรับการกระจายของการถดถอยโดยอัตโนมัติ = Test an effect of interest rate to exchange rate of Thailand using autoregressive distributed lag model (ARDL) / ธัญวรัชน์ สงวนศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
อัตราดอกเบี้ย -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อัตราแลกเปลี่ยน -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
178 การทรงตัวในภาวะนิ่งและเคลื่อนไหวของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมออกกำลังกายในน้ำ 6 สัปดาห์ = Static and dynamic balance of the elderly participating in 6 weeks water exercise program / พีร์ อรัณยภาค / 2553 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
179 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินเหนียวไม่เอกพันธุ์ ภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละน้อย / ภาคภูมิ คำชื่น / 2553 /Full Text
Subject
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิเคราะห์
ดินเหนียว
การอัดตัวคายน้ำของดิน
180 การท่องเที่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ : กรณีศึกษาวัดเชียงทองและปริมณฑลหลวงพระบาง สปป. ลาว = Tourism and change of space : a case study of Xiang Thong Temple and its vicinity, Luang Prabang, Lao PDR. / ธีระพงศ์ โพธิ์มั่น / 2553 /Full Text
Subject
วัดเชียงทอง
วัดกับการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78