ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การดำเนินกิจกรรมนักเรียนเพื่อที่ปรึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 = Implementation of youth counselor project in schools affiliated with Chiang Mai Educational Service Area 1 / จริงใจ จาริเพ็ญ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
การให้คำปรึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร
142 การดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนโดยแกนนำเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ = Action to solve AIDS problems in the community by AIDS affected youth leaders / บุณฑริกา ผลไพร / 2553 /Full Text
Subject
เยาวชนในการพัฒนา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน
การพัฒนาชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
143 การดำเนินงานเพื่อมุ่งสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = Operations Toward Being Health Promotion School of Mae Fa Luang Hilltribe Community Learning Center, Mae Tan Subdistrict, Tha Song Yang District, Tak Province / ธวิน อินฟูลำ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียน -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
บริการสุขภาพในโรงเรียน -- ท่าสองยาง (ตาก). ตำบลแม่ต้าน
อนามัยโรงเรียน
144 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่= Performance of student care taking system in Mae On Wittayalai School, Chiang Mai Province / สมพร ใจบุญนอก / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงใหม่
พฤติกรรมการช่วยเหลือ
นักเรียน -- การให้คำปรึกษา
145 การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of student care taking system in Doitaowittayakorn School, Chiang Mai Province / ศิรินาถ คุณมา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
นักเรียน -- การให้คำปรึกษา
นักเรียน -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
พฤติกรรมการช่วยเหลือ
146 การดำเนินงานสู่การเป็นชุมชนส่งเสริมสุขภาพของชุมชนบ้านปี้ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Process to health-promoting community of Ban Pa Pi, Banthi district, Lamphun province / อัจฉราภรณ์ ปัญโญใหญ่ / 2553 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- บ้านธิ (ลำพูน)
สุขภาพ
ชุมชนบ้านป่าปี้ (ลำพูน)
147 การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตร อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Lifestyle regarding sufficiency economy philosophy of farmers Mae On District, Chiang Mai Province / จรัล สุรพิมาน / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- การดำเนินชีวิต
รูปแบบการดำเนินชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง -- แม่ออน (เชียงใหม่)
148 การดำเนินธุรกิจสีรถยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดวิโรจน์ยนต์วัสดุภัณฑ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Automotive paint business of the virojyon vasaduphan partnership, Chiang Mai province / วีณา ต่อสกุลศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
สถานประกอบการธุรกิจ -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การพ่นสี
149 การดื้อยาของเชื้อ ไมโคแบคทีเรียม เอเวียม อินทราเซลลูลาเรคอมเพล็กซ์ ที่แยกได้จากสุกร = Drug resistance of Mycobacterium Avium-Intracellulare Complex (MAIC) isolated from pigs / กิตติกร บุญศรี / 2553 /Full Text
Subject
การดื้อยา
สุกร -- การใช้ยา
150 การดูดซับพลังงานที่เกิดจากการกระแทกของลูกบอลยางอัดความดันบนเสาทรงกระบอก = Energy absorption due to impact of pressurizer rubber ball on cylinder column / ณัฐพงษ์ ภูนุชอภัย / 2553 /Full Text
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
วิศวกรรมเครื่องกล
การดูดซับ
151 การดูดซับสารสกัดจากใบมะม่วงบนเส้นใยฝ้ายและไหม = Adsorption of mango leaves extract on cotton and silk fibers / ลักษณาทิตย์ ทิศกองราช / 2553 /Full Text
Subject
การดูดซับทางเคมี
การดูดซับ
สารสกัดจากพืช
เส้นใย
152 การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Health care of hypertensive patients at Thung Hua Chang Sub-district, Thung Hua Chang District, Lumphun Province / เกรียงศักดิ์ ลือกำลัง / 2553 /Full Text
Subject
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- การดูแล
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- ทุ่งหัวช้าง (ลำพูน). ตำบลทุ่งหัวช้าง
153 การเดินทางของฉันสู่การศึกษาการทำงานโครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้หญิงเขตชนบทแบบยั่งยืน ของกลุ่มพัฒนาบทบาทหญิง-ชาย ณ หมู่บ้านกั้ว เมืองสังข์ทอง ใน ส.ป.ป.ลาว = My journey to study the project of gender and development group on sustainable empowerment of women in rural Areas in Kua Village, Sangthong Town, Lao PDR. / ดวงใจ แปงมะนีวง / 2553 /Full Text
Subject
สตรีชนบท -- ลาว
สตรี -- ภาวะสังคม
สตรีกับการพัฒนาชนบท -- ลาว
154 การตรวจดีเอ็นเอที่ติดกับด้ามมีดพลาสติกจากการสัมผัสเพื่อพิสูจน์บุคคล = Detection DNA from touched plastic knife handle for personal identification / ปารเมศ ทองเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
การพิสูจน์ดีเอ็นเอ
155 การตรวจติดตามความสุกของผลทุเรียนโดยใช้ฮีเลียมนีออนเลเซอร์ = Monitoring of durian ripeness using helium neon laser / จุฑามาศ วงศาโรจน์ / 2553 /Full Text
Subject
ทุเรียน -- การสุก
ผลไม้ -- การสุก
ฮีเลียมนีออนเลเซอร์
156 การตรวจสอบไมโครแซทเทลไลท์ดีเอ็นเอบนโครโมโซมเพศหญิงตำแหนง DXS7130 ในกลุ่มประชากรคนไทยภาคเหนือ = Investigation of microsatellite DNA on X-chromosome locus DXS7130 in a population from Northern Thailand / ปรัชญาภรณ์ เทพประชุม / 2553 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
โครโมโซม
นิติวิทยาศาสตร์
157 การตรวจหาดีเอ็นเอของเอสเชอริเซียโคไล ที่ปนเปื้อนในน้ำดื่มในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริเวณใกล้เคียง = Detection of escherichia coli DNA contaminated in drinking water in Chiang Mai University and its vicinity / ดลนชัย ยาวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
เอสเชอริเชีย โคไล
น้ำดื่ม -- การปนเปื้อน
158 การตรวจหาพยาธิใบไม้ Haplorchis taichui Witenberg, 1930 ในหอยฝาเดียว จากอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ไพรเมอร์แบบจำเพาะ = Detection of Trematode (Haplorchis taichui Witenberg, 1930) in snails from Mae Taeng district, Chiang Mai province using specific primer / ฐาปนา ชลธนานารถ / 2553 /Full Text
Subject
พยาธิ
หอย -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ไพรเมอร์
159 การตัดสินใจเชิงเศรษฐศาสตร์ในการเข้าร่วมเป็นร้านยาคุณภาพในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสภาเภสัชกรรมในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = An Economic of decision making in joining as a quality drug store in the Community Pharmacy Development And Accreditation Project of the Pharmacy Council in Mueng District, Chiang Mai Province / ธนัญชัย ชมภู / 2553 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพของสภาเภสัชกรรม
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
160 การตัดสินใจในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 กรณีศึกษาในเขตภาคเหนือ = Decision making in infrastructure development of local administrative organizations: a study of five cases in the Northern Region / เสาวนีย์ อินทุวัน / 2553 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ไทย (ภาคเหนือ)
การวางแผนพัฒนาระดับตำบล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78