ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1541 อิทธิพลของกรรมวิธีทางกลและอุณหภูมิที่มีผลต่อการผลิตไบโอเอทานอลจากมันฝรั่งสดโดยใช้ยีสต์แซคคาโรไมซีส เซเรวิซิอี = Influence of mechanical treatment and temperature on Bio-ethano production from potato using saccharomyces cerevisiae yeast / ธนพร งามประภาสม / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
เอทานอล
มันฝรั่ง -- การหมัก
1542 อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาบัตรเครดิตต่อการตัดสินใจถือครองบัตรเครดิตของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ = The influence of credit card advertisement toward decision making in holding credit cards of people in Chiang Mai Province / พาธินี สุวรรณเกสร์ / 2553 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์
บัตรเครดิต -- โฆษณา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1543 อิทธิพลของไลเคนต่อการผุพังของหินทรายบริเวณวัดดอยยาว อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Influence of lichen on sandstone weathering at Wat Doi Yao, San Kampheang District, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ วุฒิคุณ / 2553 /Full Text
Subject
วัดดอยยาว (เชียงใหม่)
ธรณีเคมีวิเคราะห์
หิน -- การวิเคราะห์
ไลเคน
1544 อิทธิพลของสื่ออินเตอร์เน็ตต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง = The influence of the internet towards political participation of people in Nakorn Lampang Municipality / อัจฉรา โอฬารจันทโรทัย / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลนครลำปาง
อินเตอร์เน็ต
การสื่อสาร -- แง่สังคม
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- ลำปาง
1545 อิทธิพลของอุณหภูมิและความชื้นสัมพันธ์ของลมร้อนที่มีผลต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งกล้วยน้ำว้า = Influence of temperature and relative humidity of hot-air drying kinetics of banana / จุฑารัตน์ บุญปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยน้ำว้า -- การอบแห้ง
ความชื้นสัมพันธ์
จลนพลศาสตร์เคมี
1546 อุบัติการณ์การเกิดภาวะแทรกซ้อนระบบทางเดินหายใจจากการใส่ท่อช่วยหายใจในผู้ป่วยที่ได้รับยาระงับความรู้สึกทั่วไปที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจอมทอง = Incidence of respiratory complications associated with intubation among patients undergoing general anesthesia at Chom Thong Hospital / จินตภัค ประกอบ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจอมทอง
ทางเดินหายใจ -- ภาวะแทรกซ้อน
การรักษาทางเดินหายใจ
การบำบัดด้วยออกซิเจน
1547 เอดิเตอร์เจซีแอลสำหรับระบบปฏิบัติการเอ็มพีอีไอเอ็กซ์ = JCI editor for MPEiX operating system / รัมภ์ ไตรพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
โปรแกรมบรรณาธิกรข้อความ
เวิร์ดโปรเซสซิง
การประมวลผลข้อความ
ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
เอ็มพีอี/ไอเอ็กซ์
1548 เออร์โกสเตอรอลจากเห็ดป่าที่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ / ทวาราวดี แสงคำ / 2553 /Full Text
Subject
Ergosteral
Mushrooms
1549 แอโรบิคแบคทีเรียที่มีความสัมพันธ์กับทางเดินอาหารส่วนกลางของผึ้งมิ้มและผึ้งหลวง = Aerobic bacteria associated with of dwarf and giant honey bees / นงนุช ดวงประทุม / 2553 /Full Text
Subject
ผึ้ง
ผึ้งมิ้ม
ผึ้งหลวง
แบคทีเรีย
ทางเดินอาหาร
1550 โอกาสของคนพิการในการมีส่วนร่วมทางการเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ = Opportunities of disabled in political participation in Chiang Mai Province / นะโรดม อินต๊ะปัน / 2553 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
สิทธิทางการเมือง
คนพิการ -- กิจกรรมทางการเมือง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78