ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1521 สมบัติต้านเชื้อจุลินทรีย์และการต้านออกซิเดชันของน้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ = Antimicrobial and Antioxidant Properties of Honey from Apis mellifera / มนตรา ศรีษะแย้ม / 2553 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง -- เทคโนโลยีชีวภาพ
สารยับยั้ง
จุลินทรีย์
ออกซิเดชั่น
1522 สมบัติทางกายภาพและวิวัฒนาการของระบบดาวคู่ อุปราคา เอ็กซ์แซด คานีส ไมนอรีส = Physical properties and evolution of Eclipsing Binary System XZ Canis Minoris / รักชาติ ภูชะอุ่ม / 2553 /Full Text
Subject
ดาวคู่
อุปราคา
1523 สมบัติทางแสงและไฟฟ้าของฟิล์มอินเดียมทินออกไซด์ตกสะสมบนแผ่นแก้วโดยเทคนิคการสปาร์ก = Optical and electrical properties of Indium-Tin Oxide thin films deposited on glass by sparking technique / ธวัช แพรกทอง / 2553 /Full Text
Subject
ฟิล์มบาง
สารเคลือบกระจก
1524 สมบัติโฟโตแคทาลิติกของฟิล์มบางอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เตรียมโดยกระบวนการสปาร์ค = Photocatalytic properties of Titanium Dioxide Nanoparticle Thin Films prepared by sparking process / ศิวัตม์ พลอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ฟิล์มไทเทเนียมไดออกไซด์
ฟิล์มบาง
1525 สมรรถภาพการได้ยินและพฤติกรรมการป้องกันอันตรายจากเสียงของคนงานแผนกทอผ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า =Hearing capacity and noise hazard preventive behaviors among weaving section workers in the textile industry / ไอรฎา คงคาชัย / มหาวิทยาลัยc 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Behavior
Noise
Voice disorders -- prevention & control
1526 สมรรถภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศของครูในวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Information technology competency of teachers in Sankamphaeng Technical College, Chiang Mai Province / พรรณี ส้มเช้า / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ครู
สมรรถภาพในการทำงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
การสอน
1527 สมุนไพร = Herb / เอกนรี เพชรพิพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม
โมเสก
สมุนไพร
1528 สรีรวิทยาระบบสืบพันธ์ของหมาใน (Cuon alpinus) เพศเมียที่เลี้ยงอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ = Reproductive physiology of captive female dholes (Cuon alpinus) in Chiang Mai Province / จารุวรรณ คนมี / 2553 /Full Text
Subject
หมาใน -- อวัยวะสืบพันธุ์
ระบบปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
หมาใน -- การสืบพันธุ์
หมาใน -- สรีรวิทยา
สัตว์ -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
1529 ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุผสมสำหรับแม่พิมพ์ขึ้นรูปด้วยความร้อนของพลาสติกแผ่น = Optimal composition of mixed material for thermoforming mould of plastic plate / อนุวิทย์ สนศิริ / 2553 /Full Text
Subject
กระบวนการอัดผ่านขึ้นรูป
แม่พิมพ์ -- การออกแบบและการสร้าง
วัสดุผสม
1530 สังขาร = Disintegration / เมธินี แซ่ตั่น / 2553 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมกับมานุษยวิทยา
ศิลปกรรม
ร่างกาย
1531 สารานุกรมพรรณไม้ท้องถิ่นในภาคเหนือภายใต้โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน = Encyclopedia of Northern local plants under school botanical garden project / ศศิพร สุพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- พฤกษศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
พฤกษศาสตร์ -- สารานุกรม
พันธุ์พืช -- ไทย (ภาคเหนือ)
1532 แสงสีบนเรือนร่างของผู้หญิง = Light and colours on women's bodies / วุฒิพร ธูปเพ็ง / 2553 /Full Text
Subject
สตรีในศิลปกรรม
ความงามของสตรี (สุนทรียศาสตร์)
จิตรกรรม
1533 องค์ประกอบการออกแบบเว็บไซต์สำหรับสินค้า ประเภทเครื่องเบญจรงค์ในธุรกิจแบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ = Web Design Components for Benjarong Goods in e-Commerce Business / ปฏิพัทธ์ บุญมั่งมี / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
เครื่องเคลือบดินเผา -- การค้า
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1534 อาชีพขนส่งพืชผักสวนครัวในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Vegetables transporting occupation in Saraphi District, Chiang Mai Province / ยุทธภูมิ งามลิ / 2553 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- การขนส่ง
ผัก -- การขนส่ง
อาชีพ -- สารภี (เชียงใหม่)
1535 อายุการเก็บรักษาของใบมะกรูดที่อบแห้งโดยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ตู้อบลมร้อนแบบถาดและตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศ = Shelf life of dried kaffir lime leaves using solar dryer, hot air tray dryer and vacuum microwave dryer / อิศรพงษ์ พงษ์ศิริกุล / 2553 /Full Text
Subject
มะกรูด -- การอบแห้ง
1536 อารมณ์ของสตรีที่มีสภาพติดกับ = Emotion of women with impasse / ภัทรี ฉิมนอก / 2553 /Full Text
Subject
ศิลปกรรม
สตรีในศิลปกรรม
1537 อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้กลยุทธ์การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา และความฉลาดทาง อารมณ์ที่มีต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูโรงเรียนรัฐบาล ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of perceived leadership power strategies and emotional quotient on work motive of Government School Teachers in Mueang District, Chiang Mai Province / โสมฤทัย สอดส่อง / 2553 /Full Text
Subject
ครู -- เชียงใหม่
การจูงใจ (จิตวิทยา)
ความฉลาดทางอารมณ์
1538 อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและกลวิธีการจัดการปัญหาที่มีต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานกลุ่มสำนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดลำพูน = Predictive power of transformational leadership perception and coping strategies on quality of work life of white-collar Employees in Electronic Industry Factories, Lamphun Province / อมิตา วังแก้วหิรัญ / 2553 /Full Text
Subject
โรงงาน -- ลำพูน
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การสื่อสารในองค์การ
1539 อำนาจพยากรณ์ของการรับรู้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและการเสริมสร้างอำนาจในงานที่มีต่อความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเภสัชกรในโรงพยาบาล เขตภาคเหนือตอนบน = Predictive power of perceived transformational leadership and job empowerment on pharmacists'job error in Hospitals in the Upper Northern Region / ภูริพงษ์ เจริญศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
Medical errors -- Prevention & control
Hospital pharmacies
Pharmacists
เภสัช -- ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจ (จิตวิทยา)
การเพิ่มความสำคัญของงาน
การบริหารงานบุคคล
โรงพยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
1540 อำนาจพยากรณ์ปัจจัยส่วนบุคคล ความฉลาดทางอารมณ์ และค่านิยมในการทำงานที่มีต่อพฤติกรรมการบริการของพนักงานโรงแรม จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive power of personal factors, emotional quotient and work values on service behavior of hotel employees in Chiang Mai Province / สินีนาถ สันติอโนทัย / 2553 /Full Text
Subject
บริการลูกค้า
พฤติกรรมองค์การ
พนักงานโรงแรม -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78