ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1501 วิธีการเพิ่มสตินทรีย์ให้แก่ผู้ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 = Techniques of how to increase satindriya for practitioners of insught meditation according to the four mindfulness / พระสาธิต โปธาเศษ / 2553 /Full Text
Subject
สติปัฏฐาน 4
วิปัสสนา
1502 วิธีการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนหนูจากไข่ที่ไม่ได้รับการปฏิสนธิ = Methods to derive mouse embryonic stem cells from parthenogenetic eggs / อมร สันธิ / 2553 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีชีวภาพ
หนู -- การทดลอง
พันธุวิศวกรรม
เซลล์
1503 วิธีเข้าถึงสัจจะในทัศนะของ รพินทรนาถ ฐากูร = Approach to the truth from rabindranath tagore's perspective / พนารัตน์ จันทร์สิทธิเวช / 2553 /Full Text
Subject
ฐากร, เซอร์ รพินทรนาถ
ความจริง
ธรรมะ
ปรัชญา
1504 วิสัยทัศน์ของครูแนะแนว ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2 = Visions of Guidance Teachers in Educational Opportunity Expansion Schools Under Lampang Educational Service Area Office 2 / รักษ์สุดา คำดี / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 2
การแนะแนวการศึกษา
การแนะแนว -- ลำปาง
โรงเรียน -- การบริหาร -- ลำปาง
1505 เว็บสไปเดอร์แบบจำเพาะกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยหลักทางเอสวีเอ็ม = Web spider for specific domain based on SVM / เจษฎา เทโวขัติ / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดหมวดหมู่อัตโนมัติ
1506 ศักยภาพการจัดการระบบโลจิสติกส์ของกระเทียมเพื่อเข้าสู่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดย สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Management potential of garlic logistics to supermarket by the Fang District Garlic Producers'Cooperatives / ประกิต สุขขิม / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์ผู้ปลูกกระเทียมอำเภอฝาง จำกัด
กระเทียม -- การปลูก
การบริหารงานโลจิสติกส์
สหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
1507 ศักยภาพและข้อจำกัดของกลไกการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ เด็กและหญิงผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ใน จังหวัดเชียงใหม่ = The Potential and limitation of the assistance mechanisms for trafficked children and women in Chiang Mai province / รสสุคนธ์ ทาริยะ / 2553 /Full Text
Subject
การค้ามนุษย์ -- เชียงใหม่
สตรี -- เชียงใหม่
เด็ก -- เชียงใหม่
1508 ศักยภาพและข้อจำกัดของการจัดการร่วมในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครอง : กรณีศึกษาเครือข่ายคณะกรรมการลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of joint management in Protected Area Project : A Case study of Mae Tia-Mae Tae Watershed Committee Networks, Chom Thong District, Chiang Mai Province / มัชฌิมา วชิระโพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- จอมทอง (เชียงใหม่)
1509 ศักยภาพและข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรมในการจัดการทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำแม่แรม ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Potentials and limitations of Mae Ram Tambol administrative organization in water resource management Mae Ram sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / นงคราญ ร่มคำ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการน้ำ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลแม่แรม
ลุ่มน้ำแม่แรม (เชียงใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แรม
1510 สถานภาพของม้งลาวอพยพกับนโยบายแก้ไขปัญหาและการปฏิบัติของรัฐไทย : กรณีศึกษาหมู่บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ = The Status of Hmong Laos immigrants and Thai State's policies in solving problem and implementation : a case study of Huai Nam Khao, Kheknoi Sub-district, Khao Kho District, Phetchabun Province / ใจสคราญ จารึกสมาน / 2553 /Full Text
Subject
การอพยพ
การย้ายถิ่น
ม้ง -- เขาค้อ (เพชรบูรณ์)
ม้ง -- การย้ายถิ่น
1511 สภาพการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจำชั้น โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = State of student care performance system of advisors in educational opportunity expansion schools, Chai Prakarn District, Chiang Mai Province / สะติม คำมา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
นักเรียน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
1512 สภาพการทำงานของแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวในโรงงานสิ่งทอ จังหวัดลำพูน = Working status of Thai Workers and Migrant Workers of Textile Factories, Lamphun Province / อรรถยาลักษณ์ ใจบุญ / 2553 /Full Text
Subject
สภาพแวดล้อมการทำงาน -- ลำพูน
ผลิตภาพแรงงาน -- ลำพูน
ค่าจ้างกับแรงงาน -- ลำพูน
แรงงาน -- ไทย
แรงงานต่างด้าว -- ไทย
อุตสาหกรรมสิ่งทอ -- ลำพูน
1513 สภาพปัญหาการปรับตัว และการเผชิญปัญหา ของนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่หอพัก ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = State of problems adjustment and coping of students residing in Chiang Mai University dormitories / วิชัย บุญแรง / 2553 /Full Text
Subject
หอพัก -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1514 สภาพปัญหาของแรงงานนอกระบบในจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการการคุ้มครองของภาครัฐไทย = Problems of informal labour sector in Chiang Mai Province and protection measurement of Thai public sector / ศิริประภา พรหมมา / 2553 /Full Text
Subject
แรงงาน -- เชียงใหม่
การบริหารแรงงาน -- ไทย
นโยบายแรงงาน -- ไทย
1515 สภาวะที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปโพลาร์เพลตจากพอลิเมอร์ผสม = Appropriate forming conditions for polymer composite polar plate / สุรชัย ทองสุรส / 2553 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
โพลาเพลต -- การขึ้นรูป
1516 สภาวะปริทันต์ในผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ชาวไทยโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Periodontel status in Thai Rheumatoid Arthritis patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / ณัฐพงศ์ ขันติโสภณ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ข้ออักเสบรูห์มาตอยด์
โรคปริทันต์
1517 สภาวะฟันตกกระและพฤติกรรมการป้องกันการได้รับฟลูออไรด์สํงจากน้ำบริโภคของประชาชนบ้านสันคะยอม ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Dental fluorosis and behavior towards restraining from high Fluoride in drinking water among people in Ban San Kayom, Ma Kua Chae Subdistrict, Mueang District, Lamphun Province / สุรางค์ หมื่นกัณฑ์ / 2553 /Full Text
Subject
ฟัน -- การดูแลและสุขวิทยา
โภชนาการกับทันตสุขภาพ -- ลำพูน. ตำบลมะเขือแจ้
น้ำดื่ม -- แง่โภชนาการ
1518 สมบัติการตรวจวัดเอทานอลของโครงสร้างนาโนซิงก์ออกไซด์ที่ฝังด้วยแพลเลเดียม = Ethanol sensing properties of palladium-impregnated zine oxide nanostructure / วรัญญา เป็งปิง / 2553 /Full Text
Subject
ซิงก์ออกไซด์
โครงสร้างนาโน
เอทานอล
1519 สมบัติของเชื้อเพลิงแท่งและอิฐวัสดุที่คัดทิ้งจากปุ๋ยหมักขยะชุมชน = Properties of briquette solid fuel and brick produced from rejected material of municipal wastes composting / อัครวิชญ์ หมื่นจินะ / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิง
พลังงานจากขยะ
ถ่าน
ปุ๋ยหมัก
1520 สมบัติต้านจุลินทรีย์ของผลสกัดจากรากหนอนตายหยากชนิดต่าง ๆ = Antimicrobial properties of extract from roots of stemona spp / จตุรงค์ เหลาแหลม / 2553 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
หนอนตายหยาก (พืช)
จุลินทรีย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78