ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1461 ระบบควบคุมการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคเบาหวานไทย บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Nutrition Control System for Thai Diabetes Patients via Mobile Phone / นงคราญ คำวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
เอเจนต์เคลื่อนที่ (ซอฟต์แวร์)
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- โภชนาการ
1462 ระบบควบคุมสินค้าคงคลังสำหรับสินค้าไปรษณีย์ของคลังพัสดุไปรษณีย์เขต 5 = Inventory control system for postal products of regional Postal Bureau (Region 5) / ธีรพงษ์ กลิ่นห้าวหาญ / 2553 /Full Text
Subject
ไปรษณีย์ของคลังพัสดุไปรษณีย์เขต 5 -- สินค้าคงคลัง
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1463 ระบบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าและย้ายสังกัดสาขาวิชาเอก โดยใช้วิธีการกฎเกณฑ์ = Select and change major system for bachelor degree student using by rule-based methodology / ณัฐพงศ์ จิตตะ / 2553 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- ฐานข้อมูล
การบริหารการศึกษา
ระบบจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
1464 ระบบช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดสรรงบประมาณซ่อมบำรุงทางหลวง โดยคำนึงถึงการ ประเมินวัฏจักรชีวิต และสารสนเทศแบบฟัซซี = Decision support system for highway maintenance budget allocation by considering life cycle assessment and fuzzy information / พงศธร เหลืองเพิ่มพูล / 2553 /Full Text
Subject
การจำลองระบบ
การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
ทางหลวง
1465 ระบบฐานข้อมูลการผลิตสินค้าของบริษัท แอลทีอีซี สำหรับหน่วยงาน เอชดีดี 1 = LTEC company production database system for HDD1 department / ณัฐพล รักษ์สกุล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท แอลทีอีซี
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
สินค้า -- ฐานข้อมูล
1466 ระบบตรวจสอบสินค้าส่งซ่อมสำหรับร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ = Product claim system for computer store / กฤติ สลิดแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
สินค้า -- ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การควบคุมสินค้า
1467 ระบบทดสอบและประเมินความสามารถของพนักงาน บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด = System for testing and assessing capabilities of employee of Nimseeeng Leasing Co., Ltd. / ปรัชญา เหล่าวัฒนพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท นิ่มซี่เส็งลิสซิ่ง จำกัด -- พนักงาน
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การทดสอบความสามารถ
1468 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง = Registration information technology system for Lampang Rajabhat University / สุนทร ปัญโยคำ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา -- การบริหาร -- ฐานข้อมูล
1469 ระบบบันทึกการลงเวลาและบริหารงานบุคคลโดยใช้การตรวจสอบลายนิ้วมือ = Time attendance and human resource management system using fingerprint verification / เสาวณี ธาตุอินจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
ลายนิ้วมือ -- การตรวจสอบ
เวลา
1470 ระบบประเมินความพร้อมของผู้สมัครสอบเข้ารับราชการ = Readiness evaluation system for governmental officer examination / นพณัฐ วรรณภีร์ / 2553 /Full Text
Subject
การโปรแกรมระบบ
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
ข้าราชการ -- การสอบ
1471 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการวางแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Decision support system for children and youth development planning in Chiang Mai Province / สังเวียน กุณา / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
การวางแผนเยาวชน -- เชียงใหม่
1472 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการตรวจสอบพระเครื่อง = Decision Support System for Amulet Verification / อรษา คล้ายกบิลท์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การสร้างคลังข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
พระเครื่อง
1473 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับการออกแบบทัวร์เชิงวัฒนธรรมแบบเหมาจ่าย = Decision support system for cultural package tour design / ณิชชา อินใจ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การท่องเที่ยว -- การประมวลผลข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1474 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจสำหรับประเมินศักยภาพ ของการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน = Decision support system for potential evaluation of supply chain and logistics management / เทพฤทธิ์ สินธำรงรักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์ -- การประเมิน
การจัดการอุตสาหกรรม
1475 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ = Information system for human resource management in action of Chiang Mai Rajabhat University / สุวีณา แก้วหน่อวัน / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การบริหารงานบุคคล -- ฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ -- เชียงใหม่
1476 ระบบสารสนเทศครุภัณฑ์โดยอาศัยหลักทางสถาปัตยกรรมเอ็มวีซี = Durable articles information system based on MVC Architecture / พรพงศ์ คำสายใย / 2553 /Full Text
Subject
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1477 ระบบสารสนเทศด้านการท่องเที่ยวด้วยความเป็นจริงเสริม บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Tourism information system with augmented reality on Mobile Phone / มงคล หล้าดวงดี / 2553 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
1478 ระบบสารสนเทศผลการเรียนของนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม = Student school-record information system for Montfont College, primary section / วีรชาติ วรรณมณี / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1479 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการร้านสะดวกซื้อ = Convenience store management information system / พนมศักดิ์ งามสม / 2553 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ร้านสะดวกซื้อ
การจัดการฐานข้อมูล
การสร้างคลังข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1480 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการค้นหาเส้นทางที่สั้นที่สุดภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยประยุกต์ใช้โปรแกรมแม็ปเซิร์ฟเวอร์ = Geographic information system and shortest path finding in Chiang Mai University Applied with MapServer Program / พนม ปันจิตร / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ -- เชียงใหม่
ภูมิศาสตร์ -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78