ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1441 ภาพลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยในมุมมองของลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ฝั่งธนบุรี = Image of Kasikornthai Bank from the point of view of customers in Thon Buri Side of Bangkok / อำนาจ พิศเพ็ง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารและการธนาคาร -- กรุงเทพฯ
1442 ภาพลักษณ์ด้านบุคลิกภาพของตราสินค้าธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) ในมุมมองของลูกค้าอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร = Perceived brand personality image of Siam City Bank Public Company Limited in Amphoe Kratum Baen, Samut Sakhon / กาญจนา งามสม / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
การสร้างชื่อตราผลิตภัณฑ์
ภาพลักษณ์บริษัท
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1443 ภาพลักษณ์ตามการรับรู้ของลูกค้าศูนย์ธุรกิจต่างประเทศเชียงใหม่ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) = Image as perceived by customers of international trade service Center Chiamg Mai, Siam Commercial Bank Company Limited / ยุทธนา นิลสกุล / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ภาพลักษณ์บริษัท
บริษัท -- การประชาสัมพันธ์
1444 ภาวะของความเงียบงัน = Moments of Silence / ธนพัฒน์ อินดาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ศิลปะ
ทัศนศิลป์
1445 ภาวะผู้นำของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Leadership of village and sub-district head man in Sop Moei District, Mae Hong Son Province / วิทยา สุรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
กำนัน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
ผู้ใหญ่บ้าน -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
การปกครองท้องถิ่น
1446 ภาวะโภชนาการและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ = Nutritional status and health behavior of students at Wat Weruwan School , Chiang Mai Province / พิมลมาส ฤทธิ์เพ็ญ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
นักเรียน -- โภชนาการ -- เชียงใหม่
นักเรียน -- สุขภาพ -- เชียงใหม่
1447 ภาวะสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา บ้านม่อนเขาแก้ว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง = Health status of pottery workers at Ban Mon Khao Kaeo, Pichai Sub-district, Mueang Lampang District / สุจิตรา โยธิน / 2553 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผา
เครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง. ตำบลพิชัย
สุขภาพ
บ้านม่อนเขาแก้ว (ลำปาง)
1448 ภาวะสุขภาพช่องปากที่สัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของเด็กประถมศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Oral health related quality of life in school children, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / เสกสรรค์ มาละเสาร์ / 2553 /Full Text
Subject
ทันตกรรม
สุขภาพช่องปาก
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
1449 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการและใช้ประโยชน์จากเห็ดป่า : กรณีศึกษาบ้านดอนชัย ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง = Local knowledge on management and utilization of wild mushroom : a case study of Don Chai Village, Mueang Pan Sub-district, Mueang Pan District, Lampang Province / พัชพร วิภาศรีนิมิต / 2553 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เมืองปาน (ลำปาง)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- เมืองปาน (ลำปาง)
เห็ด
1450 ภูมิปัญญาพื้นบ้านทักษิณในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Thaksin local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / พรรษา หวานบุญ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Local wisdom
Caregivers
Alcoholism
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การดูแล
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคใต้)
1451 ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Lanna local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / เนตรดาว ธงซิว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Wisdom
Health care
Alcoholism
1452 ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคติดสุรา = Isan local wisdom for health care among persons with alcohol dependence / มะยุรี วงค์กวานกลม / 2553 /Full Text
Subject
พิษสุราเรื้อรัง -- การรักษา
ผู้ติดสุรา -- การรักษา
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Local wisdom
Alcoholism
Health care
1453 แม่ค้าไทใหญ่พลัดถิ่น กับการปรับเปลี่ยนสถานะทางสังคมในบริบทสภาวะก้ำกึ่งเชิงโครงสร้างในเขตเมืองเชียงใหม่ = Displaced Shan female petty trader and changing social position in the liminal contexts in United Chiang Mai / กิ่งแก้ว ทิศดึง / 2553 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- เชียงใหม่
ไทใหญ่ -- ภาวะสังคม
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1454 ระดับการรู้สารสนเทศของนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยพายัพ = Information literacy level of first year University students at Payap University / มยุรี ยาวิลาศ / 2553 /Full Text
Subject
การรู้สารสนเทศ
สารสนเทศ
1455 ระดับการสำรองรถพยาบาลที่เหมาะสมของกลุ่มโรงพยาบาลรามคำแหง-เชียงใหม่ = Appropriate reservatio levels to ensure ambulance service at Ramkhamhang-Chiangmai Hospital Group / นพพร นิวัฒนนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลรามคำแหง
การจัดการองค์การ
โรงพยาบาล -- การบริหาร
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1456 ระดับของบีเอ็มพี 2 ในกระดูกปลูกถ่ายเอกพันธุ์ที่สกัดแอนติเจนที่สลายตัวเองออก (การศึกษานำร่อง) = Level of BMP-2 in Autolysed Antigen-extracted Allogeneic Bone (A Pilot Study) / เพ็ญนภา กิจอาทร / 2553 /Full Text
Subject
ปริทันตวิทยา
ฟัน
1457 ระดับความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายกับการสอนโดยให้นักเรียนตั้งคำถามเกี่ยวกับบทอ่านด้วยตนเอง = Levels of english reading comprehension of Mathayom Suksa 5 students taught by semantic mapping activity versus self-questioning / ปริยาภรณ์ ศุภมงคล / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
1458 ระบบการจัดการข้อมูลชุมชนและหมู่บ้านเป้าหมายของโครงการบ้านจุ้มเมืองเย็นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Community and target village data management system of Banjum Mueang Yen Upper Northern Part of Thailand / เทพวสันต์ จันพล / 2553 /Full Text
Subject
โครงการบ้านจุ้มเมืองเย็นภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
การจัดการฐานข้อมูล
1459 ระบบการจัดการเนื้อหาและแม่แบบสำหรับเวิร์ดเพลสบนไอโฟน = Content and template management system for wordpress on iPhone / กิตติศาสตร์ สว่างบำรุง / 2553 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การจัดการ
โทรศัพท์เคลื่อนที่
1460 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเลคทรอนิคส์ โดยใช้ทฤษฎีกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้น : กรณีศึกษาโรงงานผู้ผลิตซอสถั่วเหลืองแห่งหนึ่ง = Electronics procurement system using analytic hierarchy process : case study of soy sauce manufacturer / ณัฐฬส กลิ่นจันทน์ / 2553 /Full Text
Subject
พัสดุ -- การจัดซื้อ
การประมูลทางอิเล็กทรอนิส์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78