ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1401 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการสปาปลาของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's choice in selecting fish spa service in Chiang Mai Province / ยงยศ สุวรรณสา / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1402 พฤติกรรมการเลือกซื้อรถยนต์ใหม่ของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consurner behavior in punchasing new cars in Mueang Chiang Mai District / สุบิน ชมดวง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1403 พฤติกรรมการหลงใหลคลั่งไคล้นักร้องเกาหลี: การแฝงฝังของวัยรุ่นไทย = Fanatic behavior upon Korean singers: embodiment of Thai teenagers / สุกัญญา กันธะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- พฤติกรรม
วัยรุ่น -- ไทย
นักร้อง -- เกาหลี
1404 พฤติกรรมการออมของลูกค้าธนาคารพาณิชย์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ระบบการคุ้มครองเงินฝาก = Saving Behavior of Commercial Banks Customers in Mueang District, Chiang Mai Province Under Deposit Protection System / พลสิชฌ์ ทามณีวัน / 2553 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
1405 พฤติกรรมการออมส่วนบุคคลของประชาชนวันทำงานในอำเภอเมืองนครปฐม = Private saving behavior of labor population in Mueang Nakhon Pathom District / วราภรณ์ บุณยสุรักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม -- นครปฐม
ประชาชน -- นครปฐม -- พฤติกรรม
1406 พฤติกรรมการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Reading behavior of primary level students of Dara Academy, Chiang Mai Province / สุชาติ ชุมดวง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
การอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1407 พฤติกรรมการอ่านและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการอ่านของพระนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน = Reading behaviors and influencing factors on reading behaviors of Undergraduates Monk Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Lamphun Sangha College / กนิษฐา มหาวงศ์ทอง / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
การอ่าน
พฤติกรรม
สงฆ์ -- การศึกษา
สงฆ์ -- ลำพูน
1408 พฤติกรรมของข้าราชการและลูกจ้างประจำในการใช้สินเชื่อเพื่อการอุปโภค บริโภคของธนาคารกรุงไทย จังหวัดลำพูน = Government officers and regular employees behavior in using consumer loan of Krungthai Bank, Lamphun Province / เมริน วงศ์ชัย / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
สินเชื่อผู้บริโภค -- ลำพูน
ข้าราชการ -- ลำพูน
1409 พฤติกรรมของคนวัยทำงานต่อการซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปในจังหวัดสมุทรสาคร = Behavior of working people towards buying ready-made clothes in Samut Sakhon Province / ศกุนตลา นิติรสสุคนธ์ / 2553 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป
เสื้อผ้า
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สมุทรสาคร
1410 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย = Thai tourists behavior for visiting Chiang Rai Province / ดวงกมล เจริญกุศล / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- การสำรวจ
การสำรวจตลาด
นักท่องเที่ยว -- ไทย
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1411 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการโรงแรมบูติคในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior of Thai tourists towards choosing boutique hotels in Chiang Mai Province / พัชรินทร์ เรือนแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
โรงแรม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงแรม -- เชียงใหม่
1412 พฤติกรรมของนักลงทุนในกองทุนรวมตลาดเงินของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Investor's behavior in money market fund of Thanachart fund Management Co., Ltd., Chiang Mai Provivce / อริยาภัณฑ์ ศรีวิลัย / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด
นายทุน -- เชียงใหม่
กองทุนรวม
การลงทุน
1413 พฤติกรรมของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครในการบริโภคอาหารญี่ปุ่น = Behavior of University students in Bangkok towards consuming Japanese food / สุพร สายจู / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
บริโภคกรรม
อาหารญี่ปุ่น
1414 พฤติกรรมของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในการใช้โปรแกรมบิททอเรนท์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Internet users behavior of using bittorrent program in Mueang District, Chiang Mai Province / นิชชิมา หล่อขุนไกร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1415 พฤติกรรมของผู้บริโภคท้องถิ่นต่อการเลือกร้านอาหารในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Behavior of local consumers towards selecting restaurants in Phan District, Chiang Rai Province / นพวิชญ์ พงศ์พิชญนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- พาน (เชียงราย)
ร้านอาหาร -- พาน (เชียงราย)
1416 พฤติกรรมของผู้บริโภคในการซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumers behavior of home buying in Chiang Mai Province / วรลักษณ์ ศิริจันทรพงค์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
บ้าน -- การจัดซื้อ
1417 พฤติกรรมของผู้บริโภคในจังหวัดลำพูนในการซื้อรถจักรยานยนต์ = Behavior consumers in Lamphun Province towards buying motorcycle / วรรธนาพร วรรธนะศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
จักรยานยนต์ -- การจัดซื้อ
1418 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ต่อการซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ = Behavior of working women in Mueang Chiang Mai district towards purchasing products via electronic commerce / ประทีปชล ชัยเลิศ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
สินค้า -- การจัดซื้อ
1419 พฤติกรรมของผู้หญิงวัยทำงานในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการเลือกซื้ออาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน = Behavior of working women in Mueng Chiang Mai District in purchasing ready-to-eat frozen meals / ลัคนา เลาหวิโรจน์พจน์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความภักดีต่อชื่อตราผลิตภัณฑ์
อาหารแช่แข็ง
1420 พฤติกรรมเชิงสถิติศาสตร์และพลศาสตร์ภายใต้แรงแผ่นดินไหวของเจดีย์ในเขตเมืองเชียงใหม่โดยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ = Static and dynamic behavior under seismic loading of pagodas in Chiang Mai city by finite element method / กนกวรรณ ยานะถนอม / 2553 /Full Text
Subject
ไฟไนต์เอลิเมนต์
สถิติศาสตร์
พลศาสตร์
แผ่นดินไหว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78