ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1381 พฤติกรรมการซื้อน้ำผักผลไม้พร้อมดื่มของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior on purchasing ready-to-drink vegetable and fruit juices of consumers in Mueang Chiang Mai District / เปมิกา เล็กสุขสมบูรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค
น้ำผัก -- การตลาด
น้ำผลไม้ -- การตลาด
1382 พฤติกรรมการซื้อโลชั่นบำรุงผิวกายของสตรีในกรุงเทพมหานคร = Body lotion buying behaviors of women in Bangkok / สุชาดา เอี่ยมงานทรัพย์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
1383 พฤติกรรมการซื้อสลากออมสินพิเศษ 5 ปี ของนักลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ = Investors'behavior of buying the five-years premium savings certificate in Chiang Mai Province / วินัย ชมภูศรี / 2553 /Full Text
Subject
สลากออมสิน -- การจัดซื้อ
นักลงทุน -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค
1384 พฤติกรรมการซื้อสินค้าเด็กเล่นของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Childrens toy of consumer behavior in Mueang District, Chiang Mai Province / สมพร ใจสุข / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การซื้อสินค้า -- เชียงใหม่
1385 พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และปัญหาที่เกี่ยวข้องจากการดื่มของคู่สามีภรรยา ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Alcohol drinking behavior and its related problems Among spouse in Tonpao Subdistrict, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / มุกดา ชาเทพ / 2553 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
1386 พฤติกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร = Behavior of Thai tourist from Bangkok towards traveling to Chiang Mai Province / จตุภัทร เบี้ยวบรรจง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
1387 พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Consumption behavior of goods and serices through electronic commerce system in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / ศศิกานต์ โชคเจริญวัฒนกุล / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
การตลาดอินเตอร์เน็ต
1388 พฤติกรรมการบริโภคหลังการขึ้นราคาน้ำมันในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior after oil price increasing in Mueang Chiang Mai District / อัจฉรี คำภีระนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำมัน -- การตลาด
1389 พฤติกรรมการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Behavior on health foods consumption of elder group in Mueang Chiang Mai District / สุจิตรา กาปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
อาหารเพื่อสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- โภชนาการ
1390 พฤติกรรมการบริโภคไอศกรีมโฮมเมดของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consuming behavior towards home made ice cream of consumers in Mueang Chiang Mai District / เสาวนีย์ ไกรศรีพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ไอศกรีม -- การตลาด
ไอศกรีม -- การจัดซื้อ
1391 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ = Media exposure affecting consumer decision towards purchasing mobile phones in Mueang Chiang Mai district / กุลระวี วีระกุล / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โฆษณา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
1392 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตส่วนบุคคล = Media exposure affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing personal insurance policies / แสนชัย วรวัลย์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
1393 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวต่างประเทศแบบสำเร็จรูป = Media exposure affecting decision of consumer in Mueang Chiang Mai District towards purchasing outbound tour packages / ปริญญา ผาตากแดด / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว -- โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
1394 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ใหม่ = Media exposure affecting decision of consumers in Mueang Chiang Mai District towards purchasing new cars / พงศ์พันธ์ จำนงจิตร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
1395 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting customer buying dexision towards digital cameras in Mueang Chiang Mai District / มุทิตา ปิ่นหย่า / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล -- การตลาด
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล -- การจัดซื้อ
1396 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อคอมพิวเตอร์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure effecting consumer decision towards buying computers in Mueang Chiang Mai District / กรองทอง แก้วบุญเรือง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ -- การจัดซื้อ
การเปิดรับข่าวสาร
1397 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนักของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Media exposure affecting consumer decision towards buying dietary supplements in Mueang Chiang Mai District / นันทพงศ์ เถื่อนยืนยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร -- โฆษณา
การส่งเสริมการขาย
1398 พฤติกรรมการรับการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior in receiving marketing communication via new media in Mueang Chiang Mai District / ปิยะพร เขตบรรพต / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การสื่อสารทางการตลาด
การประชาสัมพันธ์
1399 พฤติกรรมการรับฟัง ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุด้านเกษตร: กรณีศึกษาสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เชียงใหม่) AM 612 KHz และสถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้ FM 95.5 MHz = Listening behaviors expectations and satisfactions of listeners a agricultural radio programs : case study of kasetsart University radio station Chiang Mai AM 612 KHz and Voice of Maejo' Radio station, FM 95.5 MHz / ธัญชนก สีหาพล / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เชียงใหม่)
สถานีวิทยุเสียงจากแม่โจ้
สถานีวิทยุ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1400 พฤติกรรมการเลือกใช้บริการคลินิกเทคนิคการแพทย์ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer behavior towards choosing medical technology clinics in Mueang Chiang Mai District / ธงทวัตร บุญเฟือง / 2553 /Full Text
Subject
คลิกนิกเทคนิคการแพทย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78