ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
121 การใช้ระบบบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Using Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) in Chiang Mai Province / นิตยา มณีรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
การคลัง -- การบัญชี
การคลังท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การคลัง -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
122 การใช้รูปจำลองสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อสร้างความคิด รวบยอด เรื่อง การคูณและการหารเศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using the square model to construct concepts on multiplication and division of fractions of Prathom Suksa 5 Students / ศรีสุข ชีพพานิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
เศษส่วน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
123 การใช้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดารา ที บี เอ็ม ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนดาราวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Using Dara TBM Learning Activities for occupation and technology course for lower secondary students, Dara Academy, Chiang Mai Province / บุณฑริกา เงาเมฆ / 2553 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
อาชีพ
124 การใช้รูปแบบการสอนของวิลเลียมส์ เพื่อส่งเสริมความรู้คำศัพท์และทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนระดับปริญญาตรี = Using William's teaching model to promote English vocabulary knowledge and creative writing skills of undergraduate students / อัจฉรา ลิมปภัทรากุล / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
125 การใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรี่ไลน์ เรื่อง ย้อนรอยตำนานประเพณี ลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง เพื่อพัฒนาความสามารถ ในการเขียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ = Using storyline method entitled Yon Roy Tam Nan Pra Pae Nee Loy Krathong Sai Lai Pratheep Pan Duang to Develope Thai writing ability of mathayomsuksa 1 students / นริศรา วงศ์วิชิต / 2553 /Full Text
Subject
การสอนแบบสตอรีไลน์
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา
126 การใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการปลูกพืชต้านการชะกร่อนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของพืชผสมในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่สูง = Use of soil conditioners and anti-erosive cultural practices to increase multiple crop productivity in highland rainfed agricultural system / วรคุณ ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
ดิน -- การทดสอบ
ดิน -- การกร่อน
ฟิสิกส์ของดิน
127 การใช้วิธีสอนแบบกลุ่มวรรณกรรมเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะทางสังคมของนักศึกษาระดับปริญญาตรี = Implementation of literature circle method to enhance english reading comprehension and social skills of undergraduate students / ทรรศนันทน์ ยาสมุทร / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
การเรียนรู้เป็นทีม
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
128 การใช้วิธีสอนแบบเลือกสรรที่มีผลต่อการพัฒนาทักษะการเขียนเรียงความเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using eclectic techniques to develop creativity essay writing among Mathayom Suksa 3 students / กานดา เดชวงศ์ญา / 2553 /Full Text
Subject
เรียงความ
การแต่งร้อยแก้ว
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
129 การใช้วิธีสอนโฟนิกส์เพื่อส่งเสริมการออกเสียงและความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Using Phonics method to promote English pronunciation and vocabulary knowledge of Mathayom Suksa 1 students / น้ำทิพย์ ขจรบุญ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
130 การใช้วินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ = Using positive discipline to promote basic French skills of diploma of vocational education students in tourism program at Rajamangala University of Technology Lanna Chiang Mai / ชไมพร สุธรรม / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. สาขาวิชาการท่องเที่ยว -- นักศึกษา
ภาษาฝรั่งเศส -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาฝรั่งเศส -- แผนการสอน
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
นักศึกษา -- วิจัย
131 การใช้เศษของแข็งเลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋องเพื่อการผลิตเอทานอล อาร์-ฟีนิลแอซีติลคาร์บินอลและฟอสเฟตไอออน = Utilization of solid wastes obtained from canned sweet corn processing for production of ethanol, R-phenylacetylcarbinol and Phosphate Ions / วรายุทธ เนติกานต์ / 2553 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต
อาร์-ฟีนิลแอซีติลคาร์บินอล
ฟอสเฟตไอออน
เชื้อเพลิงแอลกอฮอล์
ข้าวโพดหวาน -- การบรรจุหีบห่อ
132 การใช้สมุดภาพหมวดหมู่เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านคำภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาระดับปานกลางชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = Using a picture book of categorized vocabulary to develop Thai word reading skill of students with moderate mental retardation in Prathom Suksa 4 / ลำดวน ศรีพรหมมาศ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
หนังสือภาพสำหรับเด็ก
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การสอนด้วยสื่อ
ความบกพร่องทางสติปัญญา
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
133 การใช้สารเมโธพรีนในการป้องกันกำจัดมอดแป้ง = Methoprene application for controlling red flour beetle (Tribolium castaneum (Herbst)) / ธีรนาฎ ศักดิ์ปรีชากุล / คณะเกษตรศาสตร์ 2553 /Full Text
Subject
มอดแป้ง -- การควบคุม
แมลงศัตรูพืช
สารเคมีทางการเกษตร
134 การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 = Using good governance in administration of Sri Chomtong Community School, Chiang Mai Educational Service Area 6 / ปรีดา พรหมดี / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 6
โรงเรียนชุมชนศรีจอมทอง
โรงเรียน -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
135 การใช้แหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Using learning resources of schools in Sop Moei Education Quality Development Network, Mae Hong Son Province / เอกพงษ์ อวดมูล / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- บริหาร -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
การเรียนรู้
ระบบการเรียนการสอน
136 การใช้โอโซนที่มีปฏิกิริยาเคมีที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์เพื่อลดสารตกค้างคลอไพริฟอส และการปนเปื้อนเชื้อ Colletotrichum capsici ในพริก = Use of titanium diooxide photocatalytic ozontion for residue and colletotrichum capsici contaminat reduction in chilli / ภัทราภรณ์ ชุติดำรง / 2553 /Full Text
Subject
โอโซน
พริก -- การปนเปื้อน
พริก -- การเก็บและรักษา
พริก -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวเกี่ยว
137 การดำเนินการด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Public relations operation of government and non-government organizations in Chiang Mai Province / สุชญา บริสุทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
การประชาสัมพันธ์
การจัดการตลาด
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
138 การดำเนินการนิเทศภายในโรงเรียนบ้านเวียงฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Operation of collegial supervision in Banwiangfang School, Chiang Mai Province / รัชนี ลาภรัตนทอง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเวียงฝาง
การนิเทศการศึกษา
การสอน
โรงเรียน -- การบริหาร -- ฝาง (เชียงใหม่)
กระบวนการพัฒนาโรงเรียน
139 การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 = Internal education quality assurance performance in small-sized schools attached to the office of Mae Hong Son Educational Service Area 2 / โสภณ พรหมแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
ประกันคุณภาพการศึกษา -- แม่ฮ่องสอน
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่ฮ่องสอน
140 การดำเนินการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียนบ้านหนองหนาม จังหวัดลำพูน = Accident prevention action at Bannongnam School, Lamphun Province / จตุรงค์ ใจจิตร / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านหนองหนาม
อุบัติเหตุในโรงเรียน -- ลำพูน
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78