ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1361 ผลของแสงสีต่างๆและการเพาะเลี้ยงในสภาวะเฮเทอโรโทรฟิกที่มีต่อการเจริญเติบโต และปริมาณไฟโคบิลิโปรตีนของไซยาโนแบคทีเรีย Oscillatoria sp. KC 45 = Effects of various light colours and Heterotrophic Cultivation on Growth and Phycobiliprotein Content of Oscillatoria sp. KC 45 / พิมพ์ภาพ มณีธร / 2553 /Full Text
Subject
ไซยาโนแบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
การเพาะเลี้ยง (ชีววิทยา)
โฟโคบิลิโปรตีน
1362 ผลของอัตราปุ๋ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และระยะปลูกต่อพัฒนาการและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหลังนา = Effects of N, P, K rates and plant spacing on development and yield of flint corn grown after rice / วิทวัส สิ่วหงวน / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
ข้าวโพด -- ปุ๋ย
ปุ๋ยไนโตรเจน
ปุ๋ยฟอสเฟต
โพแทสเซียม
1363 ผลของอัตราภาษีต่อการส่งออกยางพาราของประเทศไทยไปยังประเทศนำเข้าที่สำคัญ = Effect of tariff rate on export of para rubber of Thailand to major importing countries / ธัญนันท์ กันทะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ยางพารา -- การค้า
ยางพารา -- การส่งออก
สินค้าออก -- ภาษี
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
1364 ผลของอุณหภูมิต่ำ สภาพวันสั้น และไซโตไคนิน ต่อการออกดอกของสตรอเบอรี่ = Effects of low temperature, short day conditions and Cytokinin on flowering of Strawberry / อัมรา ทาก๋อง / 2553 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเจริญเติบโต
1365 ผลของอุณหภูมิและระยะเวลาเก็บรักษาหัวพันธุ์ต่อการเติบโตและการออกดอกของว่านสี่ทิศลูกผสมพันธุ์ซูซาน = Effects of temperature and bulbs storage duration on growth and flowering of hippeastrum hybrid cv. Susan โดย / วรายุทธ วงค์อิ่น / 2553 /Full Text
Subject
ว่านสี่ทิศ
ว่านสี่ทิศ -- การเจริญเติบโต
ว่านสี่ทิศ -- พันธุ์
1366 ผลของอุปกรณ์ดามมือแบบ volar Cock-up ใส่ในตอนกลางคืน ต่อความสามารถในการใช้มือ ความเจ็บปวดและการดูแลตนเองในผู้ป่วยที่มีภาวะกดทับเส้นประสาทมีเดียนที่บริเวณข้อมือ = Effects of nocturnal volar cock-up splint on hand functional, pain and self-care in patients with carpal tunnel syndrome / พงศ์พิชญ์ แสนศรี / 2553 /Full Text
Subject
Hand Injuries
Carpal Tunnel Syndrome
มือ
กิจกรรมบำบัด
ผู้ป่วย -- การดูแล
ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ประสาทกายวิภาคศาสตร์
1367 ผลของโอโซนต่อการลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพพริกขี้หนูแห้งและพริกขี้หนูป่น = Effect of ozone on the reduction of microbial contaminants and quality changes of dried and ground chilli / ณัฐพงษ์ จิตรักธรรม / 2553 /Full Text
Subject
โอโซน
พริก -- การเก็บและรักษา
พริก -- การปนเปื้อน
พริก -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จุลินทรีย์ในอาหาร
1368 ผลของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ต่อการเก็บรักษาเห็ดเป๋าฮื้อ = Effect of Hydrogen Peroxide on Abalone Mushroom (Pleurotus cystidiosus O.K. Miller) Shelf Life / ธันยาภรณ์ บุญโพธิ์แก้ว / 2553 /Full Text
Subject
เห็ดเป๋าฮื้อ
ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
1369 ผลิตภาพของปัจจัยการผลิตโดยรวมของการผลิตอ้อยเพื่อใช้ผลิตเอทานอลใน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Total productivity of sugarcane production for ethanol in Mae Sot District, Tak Province / สายพิรุณ แสนพรหม / 2553 /Full Text
Subject
เอทานอล -- การผลิต -- แม่สอด (ตาก)
อ้อย -- การผลิต
1370 แผนการผลิตพืชที่เหมาะสมของเกษตรกร ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' optimum crop production plan under sufficiency economy philosophy in Nong Tong Sub-district, Hang Dong District, Chiang Mai Province / ณัฐชนา ถาวรนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองตอง
การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองตอง
เศรษฐกิจพอเพียง
1371 แผนการผสมพันธุ์และปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะการเจริญเติบโตและความสมบูรณ์พันธุ์ในโคขาวลำพูนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Breeding plan and factors affecting to growth and fertility traits in white Lamphun Cattle of Chiang Mai University / ธีรพงษ์ ใจชาญสุขกิจ / 2553 /Full Text
Subject
โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
โค -- การสิบพันธุ์
โค -- การเจริญเติบโต
1372 แผนแม่บทสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Master plan of a strategic information of information and communication technology center at Maejo University / ศรีกุล นันทะชมภู / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
1373 พฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง โรงพยาบาลห้างฉัตร จังหวัดลำปาง = Self management behaviors in patients with chronic kidney disease at Hangchat hospital, Lampang province / บุญต่าย สิทธิไพศาล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Kidney diseases
โรงพยาบาลห้างฉัตร
ผู้ป่วย -- ลำปาง
โรคไต -- ผู้ป่วย
ผู้ป่วย -- พฤติกรรม
การจัดการตนเอง (จิตวิทยา)
1374 พฤติกรรมการใช้ก๊าซ NGV เพื่อทดแทนน้ำมันเบนซินของผู้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในจังหวัดเชียงใหม่ = Personal car user' behavior in substitution of gasoline with natural gas for vehicles (NGV) in Chiang Mai Province / กมลทิพย์ ละออกิจ / 2553 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์
1375 พฤติกรรมการใช้ข้อมูลจากกระดานสนทนาออนไลน์เว็บไซต์สยามโฟนดอทคอมในการตัดสินใจซื้อโทรสัพท์มือถือสมาร์ทโฟน = Consumer behavior in using data from Siamphone dot com forum towards purchasing decision of smartphone / ศราวุธ ทาคำ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
ความพอใจของผู้บริโภค
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การจัดซื้อ
การสนทนาผ่านอินเตอร์เน็ต
1376 พฤติกรรมการใช้บริการ เครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญของผู้บริโภค ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer behavior towards using drinking water vending machine in Amphoe San Kampeang Chiang Mai Province / สิรกัญญา สุภาศรี / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
เครื่องขายอัตโนมัติ
1377 พฤติกรรมการใช้บริการร้านกาแฟสดภายในมหาวิทยาลัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ = Behavior on using on campus fresh coffee shop service of undergraduate students in Chiang Mai Province / บุณฑริกา อุบลแย้ม / 2553 /Full Text
Subject
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
1378 พฤติกรรมการใช้บริการสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่ = Bahavior of using commercial bank loans of Entrepreneurs in Chiang Mai Province / สุมาพร บัวเชย / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สินเชื่อ
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1379 พฤติกรรมการซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลสะท้อนภาพเลนส์เดี่ยวถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ มือสองของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumer buying behavior towards secondhand digital single-lens reflex (DSLR) camera in Mueang Chiang Mai District / ณัฐพล สายาจักร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล -- การจัดซื้อ
สินค้ามือสอง -- การตลาด -- เชียงใหม่
1380 พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติอบกรอบ = Purchasing behaviors of consumers in Mueang Chiang Mai District toward crispy breakfast cereal / ณัฐิยา วัชระโชติพิมาย / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผลิตภัณฑ์อาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78