ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1341 ผลของโปรแกรมการสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด = Effects of an educative-supportive program on self-care and quality of life among lung cancer patients receiving chemotherapy / กันยา นันต๊ะแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Self -- care health
Lungs -- cancer patients
1342 ผลของโปรแกรมพัฒนาการเข้าถึงใจตามแนวคิดของโรเจอร์ส ที่มีต่อการลดพฤติกรรมก้าวร้าวของวัยรุ่น = Effects of empathy development program based on rogerian approach to reduce aggressive behavior among adolescents / ศิริธร เรียบสันเทียะ / 2553 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในวัยรุ่น
จิตวิทยาวัยรุ่น
จิตวิทยาการศึกษา
1343 ผลของโปรแกรมส่งเสริมการป้องกันการได้รับบาดเจ็บต่อการปฏิบัติและอุบัติการณ์เข็มทิ่มแทงและของมีคมบาดของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน = Effects of a needlestick and sharp injuries prevention promotion program on practices and incidence of needlestick and sharp injuries among professional nurses in a Community Hospital / อรวรรณ ศิริชอบ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Atheletic injuries -- prevention & control
บาดแผลและบาดเจ็บ
โรงพยาบาลชุมชน
พยาบาลวิชาชีพ
1344 ผลของผงโลหะและอนุภาคนาโนที่มีต่อแท่นสารดูดซับของระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้คู่สารถ่านกัมมันต์และเมทานอล = Effect of metallic powder and nanoparticle on adsorption bed desorption bed of activated carbon-methanol pair adsorbed in cooling system / จิระวัฒน์ วังวรรธนะ / 2553 /Full Text
Subject
การดูดซับ
การถ่ายเทมวล
ความร้อน -- การถ่ายเท
1345 ผลของเมทิลจัสโมเนทต่อการเปลี่ยนแปลงสีและคุณภาพของมะม่วงพันธุ์มหาชนก = Effect of methyl jasmonate on color and quality changes of Mahajanak mango fruit / อินทนนท์ ชันวิจิตร / 2553 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การเจริญเติบโต
มะม่วง -- คุณภาพ
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
เมทิลจัสโมเนท
1346 ผลของระดับแคลเซียมและแมกนีเซียมต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้แวนดาสันทรายบลู = Effects of Calcium and Magnesium levels on growth and development of Vanda Sansai Blue / ชมัยพร อนุวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- พันธุ์แวนดาสันทรายบลู
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
แคลเซียม
แมกนีเซียม
1347 ผลของระยะปลูกและปุ๋ยไนโตรเจนต่อลักษณะทางพืชไร่และผลผลิตของข้าวโพดเทียน = Effects of plant spacing and nitrogen fertilizer on agronomic characters and yield in local waxy cron / แพรวพรรณ เปรมปราโมทย์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- การปลูก
ข้าวโพด -- การเจริญเติบโต
พืชไร่ -- การเจริญเติบโต
ปุ๋ยไนโตรเจน
1348 ผลของระยะระหว่างแถวและอัตราการใช้สารกำจัดวัชพืชแบบก่อนงอกต่อการควบคุมวัชพืชในถั่วเหลือง = Effects of row spacing and preemergence herbicide doses on weed control in soybean / เทอดพงษ์ มหาวงศ์ / คณะเกษตรศาสตร์ 2553 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การควบคุมวัชพืช
ยากำจัดวัชพืช
ถั่วเหลือง -- กาารปลูก
1349 ผลของระยะเวลาการเติมน้ำเสียต่อการออกซิไดซ์ไนโตรเจนในระบบบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลใต้ผิวในแนวดิ่ง = Effects of wastewater feeding time on nitrogen oxidation in a vertical subsurface flow constructed wetland system / วัลยา บุญทาคำ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
บึงประดิษฐ์
1350 ผลของแรงปฏิกิริยาที่ขอบรองรับแบบหนีบยึดต่อระยะแอ่นตัวและความเค้นของแผ่นบาง = Effects of reaction forces at clamped edge on deflection and stress of thin plate / จิรศักดิ์ ปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
การกระจายความเค้น
ความเครียดและความเค้น
วิศวกรรมเครื่องกล
1351 ผลของแรงแผ่นดินไหวที่มีต่อพฤติกรรมของเขื่อนแม่ทะลบหลวง = Effects of seismic force on behavior of Mae Thalop Luang Dam / บัญชา สินสุขเศรษฐ์ / 2553 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว
การสั่นสะเทือน
เขื่อนแม่ทะลบหลวง
1352 ผลของวิตามินซีต่ออาการปวดกล้ามเนื้อที่เกิดช้าหลังการออกกําลังกาย = Effects of vitamin C on delayed onset muscle soreness after exercises / พัชราภรณ์ สินธุบุญ / 2553 /Full Text
Subject
Muscles -- Injuries
Exercise
Ascorbic Acid
กล้ามเนื้อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ
การออกกำลังกาย
วิตามินซี
1353 ผลของเวย์โปรตีนต่อสมบัติของไอศกรีมที่ผลิตโดยกระบวนการ สองวัฏภาค = Effect of whey proteins on the properties of Ice cream produced by two-phase processing / ทศพล ถ้ำกลาง / 2553 /Full Text
Subject
ไอศกรีม -- การผลิต
ของหวาน
1354 ผลของเวลาเก็บกักน้ำต่อประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียสังเคราะห์การล้างเมล็ดข้าวโพดหวานโดยระบบยูเอเอสบี = Effect of Hydraulic retention time on treatment efficiency of Synthetic Sweet Corn Grain Washing Wastewater by UASB System / พงศกร วงศ์พิพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพดหวาน -- เมล็ด
น้ำเสีย -- การบำบัด
1355 ผลของสารคล้ายบราสซินต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและชีวเคมีของผลมะม่วงพันธุ์มหาชนก = Effects of brassin-like substance on physical and biochemical changes of mango fruit cv. Mahajanaka / ดรุณี สมณะ / 2553 /Full Text
Subject
มะม่วง -- พันธุ์มหาชนก
มะม่วง -- การทดลอง
1356 ผลของสารชะลอการเจริญเติบโตต่อสารชีวเคมีและการออกดอกของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง = Effects of growth retardants on biochemical substances and flowering of mango cv. Nam Dok Mai Si Tong / ธันยวีร์ ซาวคำเขตร์ / 2553 /Full Text
Subject
มะม่วง -- การออกดอก
มะม่วง -- พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง
สารควบคุมความเจริญเติบโตของพืช
1357 ผลของสารประกอบคลอเรตต่อสมบัติของดินในสวนลำไย = Effects of chlorate compounds on soil properties in longan orchard / รุจิรา เนตรผาบ / 2553 /Full Text
Subject
ดิน
ลำไย
สารประกอบ -- การวิเคราะห์
1358 ผลของสารประกอบออร์แกโนฟอสเฟตต่อกิจกรรมการเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและปฏิกิริยาเพอร์ออกซิเดชันของลิปิดในผลลำไย = Effect of Organophosphate compounds on antioxidant activity and lipid perioxidation in longan fruits / พรชัย จันตา / 2553 /Full Text
Subject
อนุมูลอิสระ
ออร์กาโนฟอสเฟต
1359 ผลของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดต่อการเติบโตของแบคทีเรียก่อโรค = Effects of some medicinal plant extracts on growth of pathogenic bacteria / ณรงค์ศักดิ์ สารใจ / 2553 /Full Text
Subject
สารสกัดจากพืช
พืชสมุนไพร
สมุนไพร
แบคทีเรีย -- การเจริญเติบโต
1360 ผลของสารสกัดสมุนไพรบางชนิดต่อการเจริญของเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc = Effect of some herbal extracts on the growth of Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc / วลีรัตน์ ทองรักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
สารสกัดจากพืช
สมุนไพร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78