ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1321 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ= Effect of educational provision with emotional support on anxiety among pregnant women undergoing amniocentesis / ธารีรัตน์ มงคลเทพ / 2553 /Full Text
Subject
การตั้งครรภ์
น้ำคร่ำ
ความวิตกกังวล
Dissertations, academic -- nursing
Anxiety
Amniocentesis
1322 ผลของการให้ความรู้และการฝึกผ่อนคลายต่อความเครียดในหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น = Effects of education provision and relaxation training on stress among pregnant adolescents / กาญจนา ศรีสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Relexation
Stress
Pregnancy -- in adolescence
การผ่อนคลาย
สตรีมีครรภ์ -- สุขภาพจิต
ความเครียด (จิตวิทยา)
1323 ผลของการออกกำลังกานแบบโนราห์ประยุกต์ต่อระดับไกลโคไซเลทฮีโมโกลบินของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2 = Effect of Noraprayuk exercise on glycosylated hemoglobin level among older persons with type 2 diabetes mellitus / กาญจนา บัวเนียม / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Excercise -- in old age
1324 ผลของการออกกำลังกายโดยการยืดกล้ามเนื้อต่ออาการปวดหลังส่วนล่างและความสามารถในการปฏิบัติกิจกรรมในผู้รับงานเย็บเสื้อผ้าไปทำที่บ้าน = Effect of stretching exercise on low back pain and functional ability in home-based garment workers / นงเยาว์ มานิตย์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
Backache
ปวดหลัง -- การรักษาด้วยการออกกำลังกาย
หลัง -- โรค
การบริหารยืดเส้น
1325 ผลของครีบเรียงวนต่อสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนของระบบเก็บสะสมพลังงานทางเคมีที่ใช้โซเดียมวัลไฟด์-น้ำ = Effect of spiral fin on heat transfer performance of chemical energy storage system using Sodium Sulfide-water / ปรัชญา ศิริยา / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องทำความร้อน
การอนุรักษ์พลังงาน
ความร้อน
1326 ผลของคลื่นความถี่วิทยุต่ออุบัติการณ์ของเชื้อรา Aspergillus flavus และคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Effect of radio frequency treatment on the incidence of Aspergillus flavus and grain quality of field corn / กุลธิดา ไชยสถิตวานิช / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เชื้อรา -- การเจริญเติบโต
1327 ผลของความพรุนของชั้นการแพร่ของก๊าซต่อสมรรถนะเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน = Effects of gas diffusion layer's porosity on proton exchange membrane fuel cell performance / สิทธิ ชัยศรี / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซ
เซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
1328 ผลของความลึกชั้นตัวกลางต่อการกำจัดไนโตรเจนในระบบบึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวหนังในแนวดิ่ง = Effects of bed depth on Nitrogen removal in a vertical subsurface flow constructed wetland system / วัชรพงษ์ สุรคุปต์ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
บึงประดิษฐ์
1329 ผลของช่วงเวลาของการให้สภาพวันสั้นร่วมกับอุรหภูมิต่ำต่อการออกดอกนอกฤดูของกล้วยไม้ช้างเผือก = Effects of Timing of Shrt Day with Low Temperature on offseason Flowering of Rhynchostylis gigantea var. harrisonianum Holtt / จุฬาวรรณ วัฒนศรีส่ง / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
กล้วยไม้ -- การเจริญเติบโต
1330 ผลของเชื้อราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาต่อการเจริญและการยับยั้งโรครากเน่าของต้นกล้าส้มที่ใช้เป็นต้นตอของส้มเขียวหวานพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of arbuscular mycorrhizal fungi on growth and inhibition of root rot disease of citrus seedlings used for rootstocks of tangerine variety Sai Nam Phueng / วรรณวิณี ผิวเผือก / 2553 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
โรครากเน่า
ส้มเขียวหวาน -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
เชื้อรา
1331 ผลของน้ำท่วมขังในระยะการเจริญพันธุ์ต่อการถ่ายเทสารจากการสังเคราะห์แสงและผลผลิตในถั่วเหลือง = Effects of waterlogging during reproductive stage on partitioning of photosynthate and yield of soybean / สุภชัย วรรณมณี / 2553 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
การสังเคราะห์แสง
1332 ผลของน้ำมันตะไคร้ต่อไปปรสิตและจุลินทรีย์ก่อโรคในผึ้ง = Effects of lemongrass oil on honey bee parasitic mites and bee pathogens / บงกช บุปผา / 2553 /Full Text
Subject
ผึ้ง -- การเลี้ยง
ผึ้ง -- โรค
การควบคุมโดยชีวภาพ
ไร
ปรสิต
จุลินทรีย์
1333 ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันการติดเชื้อในกระแสโลหิตจากการฟอกเลือด = Effects of computer-assisted instruction on knowledge and practices of nurses in prevention of bloodstream infection from hemodialysis / ปุณณดา ธนกิจพรประภา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Hemodialysis
1334 ผลของแบบจำลองการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวของทรอทเซอร์ ที่มีต่อการปรับตัวทางสังคมของนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี = Effects of trotzer group counseling model on social adjustment of science and technology gifted students / วินัฎฐา นันตะสุข / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การแนะแนวกลุ่ม
การปรับตัวทางสังคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1335 ผลของแบบจำลองระบบเฝ้าระวังการแพ้ยาซ้ำในเครือข่ายผู้ให้บริการปฐมภูมิ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of a model of repeated drug allergy surveillance system in Primary Health Care Services Network at Saraphi District, Chiang Mai Province / พงศ์พันธุ์ สุริยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
Drug allergy
Primary care (Medicine) -- Chiang Mai
Primary Health Care -- Chiang Mai
1336 ผลของโปรแกรมการจัดการอาการหูแว่วต่ออาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of an auditory hallucination management program on psychotic symptoms among patients with schizophrenia, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / ฐานียา สุทะปา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Schizophrenia
1337 ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวต่อความเครียดในการดูแลของผู้ดูแลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท โรงพยาบาลนาน้อย จังหวัดน่าน = Effect of the psychiatric family caregiving program on caregiving stress among caregivers of persons with schizophrenia at Nanoi Hospital, Nan province / มะลิวัลย์ พวงจิตร / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Caregivers
Stress, Psychological
Schizophrenics
1338 ผลของโปรแกรมการฝึกพูดกับตัวเองทางบวกต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ในเขตสำนักงานสาธารณสุข อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ =Effect of a positive self-talk traning program on depression among patients with chronic illness in Muang distric public health office, Uttaradit province / ราชาวดี เดี่ยวตระกูล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Chronic disease
1339 ผลของโปรแกรมการพัฒนาตนโดยใช้หลักโยนิโสมนสิการต่อความสุขของนักศึกษามหาวิทยาลัย = Effect of a self- development program based on Yonisomanasikara principles on university students' happiness / ชฎาพร สิงห์ปั้น / 2553 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
ความสุข
พุทธศาสนา
1340 ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการจัดการกับอาการต่ออาการเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับยาเคมีบำบัด = Effect of a symptom management enhancement program on fatigue in breast cancer patients receiving chemotherapy / วรพรรณ คำฝั้น / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Breast neoplasms
Chemotherapy
Drug therapy


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78