ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1301 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยซี่กงต่อระดับฮีโมโกลบินเอวันซีในผู้สูงอายุโรคเบสหวานชนิดที่ 2 = Efeect of Thai Qigong meditation exercise on hemoglobin A1C level of the elderly with type 2 diabetes mellitus / อัจฉรา แสนไชย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Diabetes mellitus -- in old age
Exercise
Chi gung
1302 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดมนุษยนิยมที่มีต่อการรับรู้คุณความดีและความผาสุกทางจิตใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา = Effects of humanistic group counseling on attitudinal gratefulness and psychological well-being in undergraduate students / ศิรินทร์ ภูมิมาลา / 2553 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
นักศึกษาอุดมศึกษา -- ทัศนคติ
ความดี
ความสุข
1303 ผลของการฝึกทักษะของกีฬาบาสเกตบอลต่อความคล่องตัว และการเลี้ยงลูกเร็ว = Effect of Basketball Skills Training on Agility and Fast Ball Control / ตะวัน โล่ห์เพชร / 2553 /Full Text
Subject
บาสเกตบอล -- การฝึก
วิทยาศาสตร์การกีฬา
1304 ผลของการพ่นน้ำตาลทางใบต่อสารชีวเคมีในใบและการออกดอกของส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of sugar foliar spraying on biochemical substances in leaf and flowering of mandarins cv. Sai Nam Pueng / ณัฐพงษ์ วงษ์มา / 2553 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
ส้ม -- การปลูก
ส้ม -- การเจริญเติบโต
1305 ผลของการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศร่วมกับการบรรจุแบบแอกทีฟต่อคุณภาพของยอดซาโยเต้อินทรีย์ = Effect of vacuum cooling combined with active packaging on quality of organic Chayote shoot / เกษม พิละกันธา / 2553 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสุญญากาศ
การควบคุมอุณหภูมิ
ซาโยเต้ -- การปลูก
เกษตรอินทรีย์
1306 ผลของการส่งเสริมการปฏิบัติในการป้องกันการเผยแพร่กระจายเชื้อแบบมาตรฐานต่อการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพแผนกผ่าตัด สถาบันบำราศนราดูร = Effect of standard precautions practice promotion on practice of professional nurses in operating department, Bamrasnaradura infectious diseases institute / อุทัยวรรณ สิงห์คำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Communicable diseases
1307 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการเลี้ยงบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียวของมารดาที่มีบุตรคนแรก = Effects of self-efficacy and social support enchancement intervention on exclusive breastfeeding behavior among first-time mothers / พัชรินทร์ ไชยบาล / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Breast feeding
1308 ผลของการสนับสนุนด้านข้อมูลและอารมณ์ต่อความวิตกกังวล และความพึงพอใจของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วย ในหอผู้ป่วยหนักทั่วไป โรงพยาบาลลำปาง = Effects of information and emotional support on anxiety and satisfaction among family members of patients in general intensive care unit, Lampang Hospital / เกษร ปัญญาใส / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Anxiety
1309 ผลของการสอนด้วยสือประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบ และอุบัติการณ์การเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ =Effects of teaching with multimedia on knowledge and preventive practices of nursing personnel and incidence of ventilator-associated pneumonia / ภาวิดา เล็กวุฒิกรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Respiration, artificial
1310 ผลของการสอนด้วยสื่อประสมต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการเก็บสิ่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา =Effects of multimedia teaching on nurses' knowledge and practices in microbiological specimens collection / พัชรินทร์ สุมนะปัญญาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Microbiological laboratories
1311 ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรทางสุขภาพในการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Effects oa web-based instruction on healthcare personnel's knowledge and practices in prevention of surgical site infection / ระวีวรรณ์ อ้อมอารี / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health
Infection -- prevention & control
1312 ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาลในการทำความสะอาดมือ = Effects of web-based instruction on knowledge and practices of hand hygiene among nursing personnel / ศริณทิพย์ กระจ่างโพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Handwashing
1313 ผลของการสอนบนเว็บต่อความรู้และการปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย =Effects of web-based instruction on HIV prevention knowledge and practices among MSM / วิมลศิริ ศรีคัณฑะ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections
Biosexuality
Homosexuality
1314 ผลของการหมักถั่วเหลืองโดยใช้เทคโนโลยีหังเชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นต่อปริมาณไอโซฟลาโวน = Effect of soybean fermentation using starter culture technology on isoflavoncs content / ปัทมา กาญจนคีรีธำรง / 2553 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง
ถั่วเหลือง -- การหมัก
1315 ผลของการให้ข้อมูลแก่มารดาต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารกเกิดก่อนกำหนดขณะให้นม =Effect of information provision to mother on interaction between mother and preterm infant during feeding / ชรริน พูลศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Labor, premature
Breast feeding
1316 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล =Effects of information provision using video media on patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / ณัฐนันท์ เกตุภาค / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection -- prevention & control
Video recording
1317 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพนักงานทำความสะอาดในการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน = Effects of information provision using video media on housekeepers' knowledge and practices in infectious waste management in community hospitals / เสาวลักษณ์ โอฐเจริญชัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
1318 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้สื่อวีดิทัศน์ต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในการป้องกันการติดเชื้อจากการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of information provision using video media on professional nurses' knowledge and practice in prevention of intravenous infusion related infections / อารีรัตน์ คงตัน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection
Parenteral nutrition
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
การพยาบาล
1319 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Effects of information provision using a comic book on school-aged patients' knowledge and practices in prevention of nosocomial infection / กาญจนา เตชาวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection -- prevention & control
1320 ผลของการให้ข้อมูลและการติดตามทางโทรศัพท์ต่อความเหนื่อยล้าของมารดาหลังคลอด = Effect of information provision and telephone follow up on fatigue among postpartum Women / เสาวนีย์ เหลี่ยมไตรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Puerperium
การดูแลหลังคลอด
ระยะหลังคลอด
บริการอนามัยแม่และเด็ก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78