ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1281 ผลของกลุ่มสนับสนุนต่อการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กของบิดามารดาเด็กที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม = Effects of a support group on participation in child care among parents of children in pediatric intensive care unit / ดรุณี ท่วมเพ็ชร / 2553 /Full Text
Subject
เด็ก -- การดูแล
ผู้ป่วยหนัก -- การดูแล
Perents
Child care
1282 ผลของการขาดน้ำในระยะการเจริญพันธุ์ต่อการถ่ายเทสารจากการสังเคราะห์แสงและผลผลิตในถั่วเหลือง = Effects of water deficit during reproductive stage on partitioning and yield of soybean / อาทิตยา ยอดใจ / 2553 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเจริญเติบโต
การสังเคราะห์แสง
1283 ผลของการเข้าทำลายของมอดหนวดยาวต่อคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Effects of Flat Grain Beetle (Cryptolestes pusillus) infestation on feed corn quality / ภรณ์ธิรา ปิงน้ำโท้ง / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
มอดหนวดยาว
1284 ผลของการจัดท่าต่อระดับความดันในกะโหลกศีรษะและแรงดันกำซาบสมองในผู้ป่วยบาดเจ็บสมอง : การวิเคราะห์เมตา = Effects of positioning on intracranial pressure and cerebral perfusion pressure among brain injury patients : a meta-analysis / เกษณี คุณคง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Brain injuries
กะโหลกศีรษะ
ความดัน
สมอง
1285 ผลของการใช้ N-acetylcysteine (NAC) ต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะการบาดเจ็บและการล้าของกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกายอย่างหนักระยะสั้นเฉียบพลันในอาสาสมัครเพศชายที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ = Effects of using N-acetylcysteine on changes of muscle injury and fatigue from acute short heavy exercise in sedentary male subjects / ระพีภัทร์ ขาลสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
Acetylcysteine
Muscle Fatigue
Muscles -- Wounds and Injuries
Exercise
กล้ามเนื้อ -- บาดแผลและบาดเจ็บ
การออกกำลังกาย
1286 ผลของการใช้โครงสร้างโรงเรือนแบบพิระมิดระบบเปิดสำหรับการปลูกพืชผัก = Results of using an open system pyramind-structured nusery for plants / กิตติ อรรถวัน / 2553 /Full Text
Subject
ผัก -- การปลูก
1287 ผลของการใช้ตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าที่กลับเป็นซ้ำ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Effect of symbolic modeling on medication adherence among persons with depression recurrence, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai province / กาญจนา ธะสุข / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Drug therapy
Depression
1288 ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยโรคมะเร็งระบบเลือดและน้ำเหลืองที่ได้รับยาเคมีบำบัด =Effects of computer-assisted instruction on nurses' knowledge and practices of infection prevention among hematologic and lymphatic malignancies patients receiving chemotherapy / ปิยพันธ์ วะนะสุข / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Cancer
Lymphomas
Chemotherapy
1289 ผลของการใช้มันฝรั่งที่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมต่อประสิทธิภาพการหมักและการย่อยได้ของโภชนะของโคระยะแห้งนมและสมรรถภาพการผลิตโคเนื้อ = Effects on the use of potato industrial waste product on efficiency of fermentation and nutrients digestibility in dry cows and performance of beef cattle / อภิวัฒน์ ธนารัตน / 2553 /Full Text
Subject
โภชนาการสัตว์
โคเนื้อ -- อาหาร
กระเพาะรูเมน
มันฝรั่ง
1290 ผลของการใช้ระบบการพิจารณาคดีต่อเนื่องที่มีต่อบทบาทและการอำนวยความยุติธรรมของผู้พิพากษา พนักงาน อัยการและทนายความ = The Impacts of the implementation of the continuous trial system on the roles and justice bestowal of judges, public prosecutors and lawyers / กฤษฎา เอี่ยมละมัย / 2553 /Full Text
Subject
การพิจารณาและตัดสินคดี
ผู้พิพากษา
อัยการ
ทนายความ
1291 ผลของการใช้สื่อประสมในการสอนภาษาตามแนวธรรมชาติที่มีต่อความสามารถทางการเขียนของนักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอรุโณทัย = Effects of using multimedia in teaching through natural language approach on writing ability of kindergarten 2 students, Arunothai School / ศิริพร ตาคำอ้าย / 2553 /Full Text
Subject
ภาษา -- การศึกษาและการสอน (อนุบาล)
ภาษา -- การสอนด้วยอุปกรณ์
นักเรียนอนุบาล -- ลำปาง
1292 ผลของการดูดเต้านมว่างเปล่าต่อพฤติกรรมการดูดนมมารดาในทารกแรกเกิดที่ได้รับนมทางสายยาง =Effect of emptied breastsucking on breastfeeding behaviors of preterm infants receiving orogastric tube feeding / คัทลียา อินทะยศ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Sucking behavior
Feeding
Infant, premature
1293 ผลของการเดินกระฉับกระเฉงแบบต่อเนื่องและแบบสะสมรายวันต่อความสามารถในการทำงานและระดับไขมันในเลือดของคนอายุ 40-59 ปี ที่ออกกำลังกายไม่สม่ำเสมอ = Effect of continuous and daily accumulated brisk walking on functional capacity and lipid profile in sedentary 40-59 years / นริศรา ชัยมงคล / 2553 /Full Text
Subject
Walking
Exercise
การเดิน
การออกกำลังกาย
โคเลสเตอรอล
1294 ผลของการเตรียมมารดาต่อความสำเร็จในการดำรงบทบาทมารดาของมารดาที่มีบุตรคนแรก =Effect of maternal preparation on maternal role attainment among primiparous mothers / อัญชลี รุ่งฉาย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Mothers
Maternal behavior
1295 ผลของการเติมทรายละเอียดต่อการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบี = Effects of fine sand addition on granulation of UASB system / สุภาวดี บุตรโพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ตะกอนแขวนลอย
การย่อยสลายทางชีวภาพ
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
1296 ผลของการเติมฟลักซ์ลงในเซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริกที่มี ตะกั่วเป็นหลัก = Results of Flux Addition into Lead-based Ferroelectric Ceramics / ณัฐพล พิสิฐพิพัฒน์สิน / 2553 /Full Text
Subject
ฟลักซ์
เซรามิกเฟอร์โรอิเล็กทริก
วัสดุศาสตร์
1297 ผลของการเติมหัวเชื้อต่อสมรรถนะการหมักขยะอินทรีย์ในครัวเรือนโดยใช้การเติมอากาศแบบแพสซีฟ = Effects of seeding on performance of household prganic waste composting using Passive Aeration / สิริวรรณ นิสสัยกล้า / 2553 /Full Text
Subject
ขยะอินทรีย์
ขยะ -- การหมัก
เทคโนโลยีชีวภาพ
1298 ผลของการบรรจุแบบแอคทีฟและการลดอุณหภูมิแบบสุญญากาศต่อคุณภาพของผักชีไทยอินทรีย์ = Effect of active packaging and vacuum cooling on quality of organic Thai cilantro / อภิชาติ ศิรินานุวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสุญญากาศ
การควบคุมอุณหภูมิ
บรรจุภัณฑ์อาหาร
ผักชี -- การเก็บและรักษา
1299 ผลของการเบี่ยงเบนความสนใจโดยบิดามารดาต่อความกลัวของเด็ก วัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ = Effect of distraction by parents on fear among preschoolers receiving intravenous fluid infusion / ดาราวรรณ ภู่เพ็ง / 2553 /Full Text
Subject
ความกลัว
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Fear
Infusions, intravenous
1300 ผลของการปฏิบัติสมาธิเคลื่อนไหวไทยชี่กงต่อความดันโลหิตในผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูง = Effect of Thai Qigong meditation exercise on blood pressure of the elderly with hypertension / ธิติสุดา สมเวที / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hypertension -- in old age
ความดันโลหิตสูง -- ผู้ป่วย
ชี่กง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78