ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1261 ผลการใช้กิจกรรมการปั้นเพื่อเพิ่มความคล่องแคล่วของมือในเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Effects of molding activities to improve hand dexterity in children with mental retardation / ส่งศักดิ์ ปัญญาจิระ / 2553 /Full Text
Subject
เด็กปัญญาอ่อน
การศึกษาพิเศษ
เด็กมีปัญหาในการเรียนรู้
1262 ผลการใช้ความรู้พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เพื่อเพิ่มพูนความสามารถของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน = Effects of using ethnobotany knowledge on enriching the grade Level 3 students ability in using science knowledge in daily life / จุฑามาศ หนุนชาติ / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แผนการสอน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การเรียนรู้แบบประสบการณ์
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
พืชสมุนไพร
1263 ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบประสบการณ์ที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using experiential learning activity package on creative thinking in visual arts of Mathayom Suksa 3 Students at Chaiprakan School, Chiang Mai Province / อุบลวรรณ วงษ์วาด / 2553 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์ -- การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1264 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการเล่นไวโอลินสำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 = Results of using violin performing skill package for grade level 4 students / จารี สุขบุญสังข์ / 2553 /Full Text
Subject
ไวโอลิน
นักเรียน
1265 ผลการใช้เทคนิคมอร์ฟฟิ่งที่มีต่อการจำอักษรคันจิของผู้เรียนภาษาญี่ปุ่นขั้นพื้นฐาน = Effects of using morphing techniques on memorizing Kanji character of learners learning basic Japanese language / วรานนท์ กำแพงแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาญี่ปุ่น -- การศึกษาและการสอน
อักษรคันจิ
ความจำ
1266 ผลการใช้รูปแบบการสอนแบบสตอรีไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วรรณคดีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ = Result of using storyline teaching method to promote learning Thai literature of Mathayom Suksa 4 Students at Rangseevittaya School, Chiang Mai Province / อุดมรัตน์ พจน์สุจริต / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนรังษีวิทยา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
วรรณคดีไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบสตอรีไลน์
1267 ผลการใช้เลิร์นนิงอ็อบเจกต์ที่มีต่อความสามารถในการสร้างความรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Effects of using learning objects on self-knowledge building ability of mathayom suksa 1 students / บุษยพล วารีย์ / 2553 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ความถ่วงจำเพาะ
1268 ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องประวัติศาสตร์นครไทยของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนครไทยจังหวัดพิษณุโลก = Results of using an electronic book titled Nakhon Thai history of Mathayom Suksa 3 students at Nakhonthai School, Phisanulok Province / เกรียงไกร ทองศรี / 2553 /Full Text
Subject
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
นักเรียนมัธยมศึกษา -- พิษณุโลก
1269 ผลการใช้หลักธรรมมาภิบาลในการจัดทำบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Results of using good governance in the implementing public services of Banchang Tambon Adminisitrative Organization, Mae Tang District, Chiang Mai Province / เอกราช รังสรรค์ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่แตง (เชียงใหม่)
บริการสาธารณะ
ธรรมรัฐ
1270 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Performance of basic education school committees in Mae-Tang District, Chiang Mai Province / สรรเพชร มหายศนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1271 ผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในรูปแบบการจัดการเชิงระบบระหว่างเครือข่ายบริการทางการแพทย์ที่มีเภสัชกรและแกนนำผู้ติดเชื้อในคลินิก NAPHA โรงพยาบาลแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Outcomes of HIVAIDS patients care by systematic approach management between medical service network with a pharmacist and core patient activists in NAPHA clinic at Chaehom Hospital, Lampang Province / วลัยลักษณ์ เจียรพินิจนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแจ้ห่ม. คลินิก NAPHA
โรคเอดส์ -- การรักษาด้วยยา
การติดเชื้อเอชไอวี
บริการทางการแพทย์ -- ลำปาง
โรงพยาบาล -- การบริหาร
AIDS (Disease) -- Chemotherapy
HIV-positive persons
Outcome assessment (Health care)
Pharmacist and patient
1272 ผลการต้านแบคทีเรียและอนุมูลอิสระของสาหร่ายเกลียวทอง = Anti-Bacterial and anti-free radical effects of spirulina platensis extracts / ขนิษฐา คงยอด / 2553 /Full Text
Subject
สาหร่ายเกลียวทอง
แบคทีเรีย
สารสกัดจากพืช
สารต้านแบคทีเรีย
1273 ผลการนำมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2546) ไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดลำปาง = Result of implementing thai labour standard (TLS.8001-2546) in ceramic industry, Lampang Province / ทิชา มานะกุล / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องปั้นดินเผา
แรงงาน -- มาตรฐาน
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
1274 ผลการยับยั้งของสารสกัดสาหร่ายเกลียวทอง (Spirulina platensis) ต่อเชื้อไวรัสก่อโรคเริมสายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาต้านไวรัสอะไซโคลเวียร์ = Inhibitory effects of spirulina platensis extracts against acyclovir resistant herpes simplex viruses / เชิญขวัญ พื้นดี / 2553 /Full Text
Subject
เริม -- การรักษา
สารต้านไวรัส
โรคเกิดจากไวรัส
1275 ผลการเรียนตามทฤษฎีตอบสนองของผู้อ่านที่มีต่อความเข้าใจใน การอ่านวรรณคดีร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร = Effects of learning model based on reader response theory on poems reading of mathayom suksa 3 students, Nong Chok Pittayanusorn School, Nong Chock District Office, Bangkok / เนตรนภา ประสิงห์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์
ภาษาไทย -- แผนการสอน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1276 ผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเรื่อง ความรู้วิทยาศาสตร์ในภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปั้นดินเผา หมู่บ้านเหมืองกุง ของนักเรียนระดับช่วงชั้นที่3 = Results of learning science supplementing course on scientific knowledge in local wisdom related to Mueang Kung Village pottery of grade level 3 students / นันท์นภัส ฟักทอง / 2553 /Full Text
Subject
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การประเมินผลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
เครื่องปั้นดินเผา -- หางดง (เชียงใหม่). ตำบลหนองควาย
1277 ผลการส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง = Ouctcomes of promoting the chemotherapy treated cancer patients to participate in self-care / สุทธิรักษ์ บุญศรี / 2553 /Full Text
Subject
มะเร็ง -- ผู้ป่วย
เคมีบำบัด
มะเร็ง -- เคมีบำบัด
1278 ผลการให้คำปรึกษาตามหลักโภชนบัญญัติ 9 ประการต่อน้ำหนักตัวของผู้ที่มีน้ำหนักเกิน = The effect of counseling based on food-based dietary guidelines on the body weight of overweight persons / ประภาพร จันทร์จริง / 2553 /Full Text
Subject
โภชนบำบัด
การลดความอ้วน
การควบคุมน้ำหนัก
1279 ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซีติก กรดเพอร์ออกซีซิตริก โซเดียมไบ-คาร์บอเนต โพแทสเซียมซอร์เบต และโพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์ต่อการควบคุมโรคเน่าราสีเขียวบนผลส้มพันธุ์สายน้ำผึ้ง = Effects of Peroxyacetic acid, Peroxycitric acid, Sodium Bicarbonate, Potassium Sorbate and Potassium Metabisulfite on the control of green mold in 'Sai Nam Phueng' tangerine fruit / ชลธิรา ทิพย์อักษร / 2553 /Full Text
Subject
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- โรคและศัตรูพืช
โรคเน่าราสีเขียว
กรดเพอร์ออกซีแอซีติก
กรดเพอร์ออกซีซิตริก
โซเดียมไบคาร์บอเนต
โพแทสเซียมซอร์เบต
โพแทสเซียมเมแทไบซัลไฟต์
1280 ผลของกรดเพอร์ออกซีแอซีติกและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของเนื้อลำไยสดพร้อมบริโภคระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ = Effects of peroxy acetic acid and calcium chloride on quality of read-to-eat longan flesh during low temperature storage / ดนุนุช บุนนาค / 2553 /Full Text
Subject
ลำไย -- การแปรรูป
ลำไย -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
กรดเพอร์ออกซีแอซีติก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78