ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1241 ผลกระทบของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อ มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปยัง ประเทศจีน ญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา = Effects of exchange rate volatility on agricultural Export Products of Thailand to China, Japan and the U.S. / ดนุฤทธิ์ สุภามูล / 2553 /Full Text
Subject
สินค้าเกษตร -- การส่งออก
อัตราแลกเปลี่ยน -- แบบจำลองทางเศรษฐกิจ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
1242 ผลกระทบของคุณภาพการบริการต่อความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า ในจังหวัดลำปางกับตราสินค้าธนาคารกรุงไทย = Impact of service quality towards relationship between Lampang Customers and Krung Thai Bank Brand / อภิวัฒน์ จันกัน / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า -- ลำปาง
1243 ผลกระทบของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศภาคเอกชนที่มีต่อตัวแปรทางการเงิน การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย = Impacts of private capital mobility on financial variables, private Consumption and Investment of Thailand / สไบทิพย์ ใคร้ยงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การเคลื่อนย้ายเงินทุน
เงินทุน
1244 ผลกระทบของปัจจัยทางเศรษฐกิจ ต่อราคายางแผ่นรมควันชั้น 3 ในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย = The Impacts of economic factors on price of natural rubber ribbed smoked sheet No.3 in Agricultural Futures Exchange of Thailand / สุภาวดี โนชัยวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
ยาง -- ราคา
ความสัมพันธ์ร่วมระยะยาว
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
1245 ผลกระทบของฝายชะลอน้ำต่อคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแมลงน้ำในบางลำธารของอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Impact of check dam on water quality and aquatic insect diversity in some streams of Mae Tha District, Lamphun Province / พิทักษ์ เสพวิสุทธิ์ / กรุงเทพฯ 2553 /Full Text
Subject
ฝาย -- แม่ทา (ลำพูน)
คุณภาพน้ำ
แมลงในน้ำ
นิเวศวิทยา
1246 ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ต่อระบบจำหน่ายระยะทางไกล = Impacts of small hydro power plant on long distance distribution system / สราวุธ ก้องไตรภพ / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าพลังน้ำแม่เทย
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงไฟฟ้าดีเซล
ไฟฟ้า -- การผลิต
1247 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่มีต่อดุลการค้าระหว่างกลุ่มอาเซียนกับประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีน โดยวิธีเออาร์ดีแอล = Effects of real exchange rate on trade balance between ASEAN-the U.S. and ASEAN-people's republic of China using ARDL Method / ปาณะฑา สุวรรณกุลไพศาล / 2553 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ดุลการค้า
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศอาเซียน -- การค้ากับต่างประเทศ -- จีน
1248 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริงที่มีต่อดุลการค้าระหว่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยใช้ข้อมูลแบบพาแนล = The Effects of real exchange-rate on trade balance between the People's Republic of China and Greater Mekong Subregion Countries Using Panel Data / วรรณิสา นันทลักษณ์ / 2553 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยน -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ปริวรรตเงินตรา
ดุลการค้า
จีน -- การค้ากับต่างประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
1249 ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์ของประเทศในเอเซียโดยวิธีเวกเตอร์ออโตรีเกรซซีพ = Impacts of exchange rates on stock market indices in Asian countries using vector autoregressive method / เลิศลาภ เฉลยเกียรติฉายา / 2553 /Full Text
Subject
เงินตราต่างประเทศ
ปริวรรตเงินตรา
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ตลาดหลักทรัพย์
1250 ผลกระทบจากการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศต่อชุมชนบ้านสบวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Impacts of ecotourism management on Ban Sob Win Community, Tambon Mae Win, Mae Wang District, Chiang Mai Province / วรัญญา จันทะแพ / 2553 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่วาง (เชียงใหม่). ตำบลแม่วิน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสังคม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ผลกระทบวัฒนธรรม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อวัฒนธรรม
1251 ผลกระทบจากการจ้างแรงงานต่างด้าวชาวพม่าผิดกฎหมายต่อการจัดทำบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = The Impact of employing illegal Burmese labour on public survice delivery of Tasailuad Municipality, Mae Sot District, Tak Province / ทรงศักดิ์ แก้วสุข / 2553 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- พม่า
บริการสาธารณะ -- แม่สอด (ตาก). ตำบลท่าสายลวด
1252 ผลกระทบจากการใช้แรงงานต่างด้าว ต่อแรงงานไทย ในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = An impact of using aien workers on thai workers in Mae Rim District, Ching Mai Province / บุญธรรม ศรีวิชัย / 2553 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- แม่ริม (เชียงใหม่)
แรงงาน -- ไทย
1253 ผลกระทบจากตัวแปรเศรษฐศาสตร์มหภาคของประเทศคู่ค้าที่สำคัญที่มีต่อเศรษฐกิจไทย = Shocks of macroeconomic variables from major trading countries on Thai economy / ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ / 2553 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค
เศรษฐศาสตร์ -- การวิเคราะห์
เงินเฟ้อ -- ญี่ปุ่น
เงินเฟ้อ -- มาเลเซีย
1254 ผลกระทบจาการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารแรงงานต่างด้าวทั้งระบบบุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยในอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The impact of implementing of alien workers strategic management system towards group of people non - received Thai citizenship people in Sobmoei District, Mae Hong Son Province / สันติพงษ์ มูลฟอง / 2553 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
แรงงานต่างด้าว
1255 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อระบบนิเวศลำธารและน้ำพุเย็นในตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Environmental impacts on stream ecosystem and cold springs in Pong Yang Subdistrict, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ธิดาวัลย์ มาภิวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำพุธรรมชาติ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลโป่งแยง
น้ำ -- การวิเคราะห์
น้ำ -- องค์ประกอบ
เคมีของน้ำ
1256 ผลกระทบทางสุขภาพจากอุตสาหกรรมการผลิตซีเมนต์บล๊อกต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตเทศบาลตำบลบ้านแป้น จังหวัดลำพูน = Health impacts of comment block production industry on stakeholders in Banphan municipality, Lamphun province / เบญจวรรณ เดชะวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Occupational health
1257 ผลกระทบที่หญิงรักร่วมเพศได้รับจากการเปิดเผยตัวในสังคมไทย = Personal impacts of being discloded female homosexuals in Thai Society / สิริลักษณ์ อังกูรพิริยะ / 2553 /Full Text
Subject
รักร่วมเพศ -- แง่สังคม
เลสเบี้ยน
1258 ผลการใช้กระบวนการกลุ่มที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสันกลางเหนือ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่= Effect of using group process on behavioral modification of addiction to computer games of primary school students, North Sanklang school, San Kamphaeng district, Chiang Mai province / เกษกมล เกียรติพจนานันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกลางเหนือ
การปรับพฤติกรรม
เกมคอมพิวเตอร์
นักเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
กลุ่มสัมพันธ์
1259 ผลการใช้กระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่มีต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนสันติศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using participatory learning process on behavioral modification of addiction to computer games of primary school students, santhi Suksa school, Mueang district, Chiang Mai province / เจษฎาภรณ์ สายถิ่น / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันติศึกษา
การปรับพฤติกรรม
เกมคอมพิวเตอร์
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนรู้
1260 ผลการใช้กระบวนการสืบสอบตามแนวพุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ = Effects of using inquiry process based on Buddhism to develop socially ethical behavior of Mathayom Suksa 1 students, Wattanothaipayap school, Chiang Mai province / พระปุญยวีร์ มงคลพิพัฒน์พร / 2553 /Full Text
Subject
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยม -- การศึกษาและการสอน (มัธยม)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78