ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1221 ปัญหาด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย = Accounting and international control problems of Production Saving Fund Group in Phan District, Chiang Mai Province / กรวิกา อรินใจ / 2553 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- เชียงราย
การควบคุมภายใน
การบัญชี
1222 ปัญหาในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2552 ของเทศบาลตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ = Implementation problems of the 2009 Development Strategy Plan, Nong Hoi Sub District Municipality, Chiang Mai Province / ณรงค์ วิบูลย์มา / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลหนองหอย -- การบริหาร
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
เทศบาลตำบล
1223 ปัญหาในการปรับเปลี่ยนการจัดทำบัญชีของโรงเรียนเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 = Problems on accounting practice for private education schools in Chiang Mai Towards the Private Education Schools Act (2550) / จิราพรรณ พูลศรีเอี่ยม / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชี -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
1224 ปัญหาและผลกระทบของคนต่างด้าวต่ออำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems and impact of aliens on Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / ชัชญาณ ไชยยามูล / 2553 /Full Text
Subject
คนต่างด้าว -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
1225 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดตาก = Problems and obstucles of the establishment and promotion of the agricultural cooperatives in Tak Province / ปิ่นมณี อินต๊ะ / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตร -- ตาก
สหกรณ์การเกษตร -- การบริหาร
1226 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารการจัดเก็บภาษีสถานบริการของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = Proble and obstacles of tax administration of the entertainmant of Regional Excise office 5 / ชะริด จอมเรือง / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
การจัดเก็บภาษี
ภาษี
1227 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดของสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 = Problems and obstacles in narcotics suppression operations of Office of the Narcotics Control Region 5 / วรพจน์ เลี้ยงหล่ำ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
ยาเสพติด -- การควบคุม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1228 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการชุมนุมทางการเมืองในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551-2553 = Problems and obstacles of police officers in dealing with political rallies in Mueang Chiang Mai District 2008-2010 / ธนัง เบ้าสิงสวย / 2553 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ระบบความปลอดภัย -- เชียงใหม่
สิทธิการชุมนุม -- เชียงใหม่
1229 ปัญหาหนี้สินเชิงซ้อนกับศักยภาพและข้อจำกัดของการแก้ปัญหาโดยชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านวังหมุ้น ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Complexity of debt problems and potentials and limitations of community solutions : a case study of Wang Mun Village, Sun Pong Sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Privince / นฤมล ลือชา / 2553 /Full Text
Subject
หนี้ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสันโป่ง
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลสันโป่ง
หมู่บ้านวังหมุ้น (เชียงใหม่)
1230 เปรียบเทียบการดำเนินงานด้านการตลาดกลุ่มผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติบ้านนาเดา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง กับกลุ่มทอผ้าบ้านช่างเคิ่ง ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = The Comparison of marketing management aspects of Ban Nadao Natural Colour Cotton Hand-Weaving Groups, Tambon Soemsai, Amphoe Soem Ngam, Lampang Province and Ban Chang Khoeng Cloth Weaving Groups, Tambon Ban Tan, Amphoe Hot, Chiang Mai Province / มนันยา นันทสาร / 2553 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- การตลาด
การทอผ้า -- เสริมงาม (ลำปาง)
การทอผ้า -- ฮอด (เชียงใหม่)
1231 โปรแกรมการออกกำลังกายแบบจำเพาะของกล้ามเนื้อลำตัวต่อความคล่องตัวของนักกีฬาฟุตบอลชายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Specific torso muscle exercise program to agility of Chiang Mai University Male Soccer players / ปวีณ วิยาภรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
Muscle strength
Exercise
นักฟุตบอล -- เชียงใหม่
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การออกกำลังกาย
1232 โปรแกรมควบคุมระดับความสว่างของหลอดไฟฟ้าโดยทฤษฎีฟัซซี = Dimmer control program by Fuzzy theory / วิทยา ไชยวงค์วรรณ / 2553 /Full Text
Subject
หลอดไฟฟ้า
การส่องสว่างด้วยไฟฟ้า
ฟัซซีลอจิก
1233 ผลกระทบของการใช้อินเทอร์เน็ตต่อการเรียนของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ = Impact of the onternet use on academic performance of vocational education students in Chiang Mai / ธิดามาศ ปิ่นทอง / 2553 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ตในการศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่
1234 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อชุมชนบ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of tourism on Baan Mae Kam Pong community, Mae OnDistrict, Chiang Mai Province / ชัยวิวัฒน์ ยางาม / 2553 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
การท่องเที่ยว -- ผลกระทบต่อสังคม
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
บ้านแม่กำปอง (เชียงใหม่)
1235 ผลกระทบของการปราบปรามการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ต่อกิจการร้านเช่าแผ่นภาพยนตร์ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of movie copyrights violation suppression on movie rental stores in Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / อัครเดช อินชัย / 2553 /Full Text
Subject
การละเมิดลิขสิทธิ์ -- เชียงใหม่
ลิขสิทธิ์ -- ภาพยนตร์
ร้านค้า -- เชียงใหม่
1236 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบลต่อการบริหารราชการของอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of transformation from Tambon Administrative Organization to Tambon Municipality on district administration in Chiang Mai Province / วิมลรัตน์ หลอดเข็ม / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
การปกครองท้องถิ่น
การบริหารรัฐกิจ
1237 ผลกระทบของการเปิดเขตการค้าเสรีที่มีต่อผู้ประกอบการธุรกิจสวนส้มในเขตพื้นที่ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Impacts of free trade agreement on tangerine orchards entrepreneurs in Fang District, Chiang Mai Province / ปิยนุช ตติปาณิเทพ / 2553 /Full Text
Subject
เขตการค้าเสรี
ส้ม -- ฝาง (เชียงใหม่)
ส้ม -- การตลาด
ธุรกิจสวนส้ม
ผู้ประกอบการ -- ฝาง (เชียงใหม่)
1238 ผลกระทบของการลวกด้วยน้ำร้อนต่ออัตราการอบแห้งลำไย = Effect of hot water blanching on Longan Drying Rate / ณัฐพงษ์ กีพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
ผลไม้ -- การอบแห้ง
1239 ผลกระทบของการส่งออกที่มีต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยการใช้แพนเนลเดตา = Impacts of export on economic growth in the Greater Mekong Sub-region using panel data / สุกัญญา ม่วงพุ่ม / 2553 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการส่งออก -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง -- ภาวะเศรษฐกิจ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
1240 ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลียต่อเกษตรกรโคนมในภาคเหนือ = Impact of Thailand-Australia free trade ageement on dairy cattle famers in Northern region / ศิรประภา อุทานันท์ / 2553 /Full Text
Subject
การแข่งขันทางการค้า
น้ำนม -- การค้า
ผลิตภัณฑ์นม
โคนม -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นม -- ไทย (ภาคเหนือ)
การค้าระหว่างประเทศ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78