ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1201 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการเสริมความงามเล็บในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affection customer decision towards selecting nail beauty salon services in Mueang Chiang Mai District / อัจฉริยะ วัฒนาพร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1202 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานธุรกิจท่าแพ (เชียงใหม่) = Services marketing mix factors affection decision of small and medium enterprises (SMEs) Entrepreneurs towards choosing credit services of business relationship center Tha Phae (Chiang Mai), Siam Commercial Bank Public Company Limited / เกศรา แก้วลูน / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
1203 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อลูกค้าเพศชายในการเลือกใช้บริการคลินิกเสริมความงามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Service marketing mix factors affection male customers towards selecting medical beauty clinics in Mueang Chiang Mai District / ศศิภา เดือนสว่าง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- การตลาด
การจัดการตลาด
1204 ปัจจัยส่วนประสมตลาดบริการที่มีผลต่อนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพของโรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่ ในการวางแผนการศึกษาต่อ = Service marketing mix affecting students in vocational certificate program at Lanna Commercial College towards planning for further education / ตรีรัช เตจ๊ะขอด / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
การจัดการตลาด
โรงเรียน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1205 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผุ้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = Marketing mix factors affecting consumer decision towards selection of coffee shop in the Central Plaza Chiangmai Airport Shopping Mall / ณัฐปภัสร์ ศิรบุญญะพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ร้านกาแฟ -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1206 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของโรงงานเซรามิค จังหวัดลำปางในการซื้อเคมีที่ใช้ในการเคลือบ = Marketing mix factors affecting decision of ceramic factories in Lampang Province towards purchasing chemicals for glazing / พีรพันธุ์ นราธนพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงงานเซรามิก -- การควบคุมต้นทุนการผลิต -- ลำปาง
การตลาด
1207 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกธุรกิจบริการออกแบบบ้านของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumer decision towards selection of home design services in Mueang Chiang Mai District / วิทยา คันธะ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ที่อยู่อาศัย -- การออกแบบและการสร้าง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1208 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเลือกซื้อผักไฮโดรโปนิกส์ = Marketing mix factors affecting decision of Chiang Mai University personnel towards purchasing hydroponic vegetables / บัณฑิตา วจนานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- การตลาด
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1209 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเช่าอพาร์ทเมนท์แบบรายเดือนซึ่งตั้งอยู่ใน อำเภอเมืองสมุทรปราการ = Servic marketing mix factor affecting consumer decision towards renting a monthly apartement in Amphoe Mueang Samut Prakan / ทัศนีย์ พวงสุดรัก / 2553 /Full Text
Subject
ห้องชุด -- สมุทรปราการ
บ้านห้องชุด -- สมุทรปราการ
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1210 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกเรียนในหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของผู้บริโภคในสถาบันสอนภาษาอังกฤษในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Services marketing mix factor affecting customer decision in selecting english courses at English Language Institutions in Mueang District Chiang Mai / ธศกร ดวงคำ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
1211 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย = Service marketing mix factor affecting secondary students decision towards selection of tutorial schools in Nakorn Chiang Rai Municipality, Chiang Rai Province / พวงเพชร อินตายวง / 2553 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย -- เชียงราย
การสอนเสริม
1212 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการโรงพยาบาลเอกชน ในอำเภอเมืองเชียงราย = Service marketing mix factors affecting customer decision towards selection of private hospital in Mueang Chiang Rai District / ไพรินทร์ มีไฝ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
การจัดการตลาด
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
1213 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครในการเลือกใช้บริการเที่ยวบินภายในประเทศของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) = Service marketing mix factors affecting decision of consumers in Bangkok Metropolitan towards selecting domestic flights of Thai Airways International Public Company Limited / กมลรัตน์ สวัสดี / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
การจัดการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
สายการบิน -- บริการลูกค้า
1214 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกอบอาชีพในการเกิดโรคมะเร็งปอด = Occupational risk factors for occurrence to lung cancer / กาญจนา ดาวประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Risk factors
Lungs -- cancer
Lung -- neoplasms
1215 ปัญหาการทับซ้อนของอำนาจหน้าที่และพื้นที่ในการจัดบริการสาธารณะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = Problems of overlapping duty and jurisdiction in public service rendering in Chiang Mai Municipality, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province / เยาวรัตน์ รักษ์สุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
บริการสาธารณะท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
1216 ปัญหาการนำนโยบายการประกันสังคมไปปฏิบัติ : กรณีศึกษาสำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ = Problem concerning social security policy implementaion by Chiang Mai Social Security Office / เรวดี โคตรกนก / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
1217 ปัญหาการบริหารจัดการท้องถิ่นในตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The problem in administrating of local administrative organization in Wiang Tai S7b-district, Pai District, Mae Hong Son Provivnce / ขิตติรัตน์ แก้วกระจ่าง / 2553 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้
การบริหารรัฐกิจ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้
1218 ปัญหาการอบรมเลี้ยงดูและความต้องการช่วยเหลือของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Problems concerning child-rearing practice and needs of the parents of lower secondary school students, Mae Yang Ha School, Samoeng District, Chiang Mai Province / อู่ทอง ไชยมูล / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- สะเมิง (เชียงใหม่)
เด็ก -- การเลี้ยงดู
1219 ปัญหาของธุรกิจในจังหวัดลำปางจากการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี = Problems of businesses in Lampang province from using accounting software / พรพรรณ วรรณธนะชัย / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ธุรกิจ -- ลำปาง
1220 ปัญหาของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับการนำเสนองบการเงิน = Problems for accountants in Chiang Mai Province regarding financial statement presentation / เมธี เครื่องชนะ / 2553 /Full Text
Subject
งบการเงิน
การบัญชี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78