ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมระหว่าง แม่พันธุ์พื้นเมืองกับพ่อพันธุ์บราห์มันแดงของเกษตรกรในนครหลวง เวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Factors related to adoption of crossbred beef cattle between native cow and red Brahman bull of farmers in Vientiane capital, Lao PDR / บุญจันทร์ มณีแสง / 2553 /Full Text
Subject
โคเนื้อ -- การเลี้ยง
โคเนื้อ -- พันธุ์บราห์มัน
เกษตรกร -- ลาว
1182 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความสำเร็จในการเลี้ยงปลานิลของเกษตรกร ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to success in nile tilapia raising of farmers in San Sai District, Chiang Mai Province / กิตติพงศ์ คำคง / 2553 /Full Text
Subject
ปลานิล -- การเลี้ยง -- สันทราย (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- สันทราย (เชียงใหม่)
1183 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลของระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Factors affecting the effectiveness of government fiscal management information system (GFMIS) of Maejo University / ธัณฐภรณ์ เมธีวริศวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การเงิน -- การบริหาร
การคลัง -- การบริหาร
1184 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับแรงจูงใจของชาวต่างชาติในการเรียนภาษาไทย = Factors relating to foreigners' motivation in studying Thai Language / พรรณทิวา ไชยชนะ / 2553 /Full Text
Subject
การจูงใจ (จิตวิทยา)
สัจจการแห่งตน
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ชาวต่างประเทศ
1185 ปัจจัยในการพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือของประเทศไทย = Private auditor selection factors for thrift and credit cooperatives in the Northern Thailand / เกษรา เรือนกุณา / 2553 /Full Text
Subject
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ -- การสอบบัญชี
1186 ปัจจัยในการเลือกบริโภคอาหารไทยของครูชาวต่างชาติในโรงเรียนนานาชาติในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to foreign teachers in international school consumed Thai food in Chiang Mai Province / ปาริชาด ตันประคองสุข / 2553 /Full Text
Subject
อาหารไทย -- แง่โภชนาการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1187 ปัจจัยส่วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการเลือกร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของลูกค้าในห้างบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาลำพูน = Retail marketing mix factors affecting customers towards selecting mobile phone shops at Big C Supercenter, Lamphun Branch / ณัฐพร บุญญาสัย / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ร้านค้าปลีก -- ลำพูน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
1188 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสมาร์ตโฟนในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Marketing mix factors affecting consumers decision towards purchasing Smartphone in Mueang Chiang Mai District / ประสงค์ วงษา / 2553 /Full Text
Subject
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค
พฤติกรรมผู้บริโภค
1189 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Marketing mix factors affecting consumer purchasing decision of instant coffee mix in Bangkok / วรพนิต ลิมปภาส / 2553 /Full Text
Subject
กาแฟสำเร็จรูป -- การตลาด
การจัดการตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1190 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมซุปไก่สกัดของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Service marketing mix factors influencing purchasing decision of chicken soup extract supplement in Bangkok / สมใจ สะสิทร / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
อาหารเสริม -- การตลาด
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
1191 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการลิสซิ่งรถจักรยานยนต์ของผู้ใช้บริการในเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง = Marketing mix factors affecting customer decision towards motorcycle leasing service in Amphoe Ngao Lampang / ธนัช ขันติธรางกูร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- งาว (ลำปาง)
ความพอใจของผู้บริโภค -- งาว (ลำปาง)
การจัดการตลาด
1192 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อบ้านของพนักงาน บริษัท บริเวณนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี = Marketing mix factors affecting the dexision towards house purchasing among employees of 304 Industrial Park, Prachin Buri Province / พิชญ์นันท์ ติยะพรรณ / 2553 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรม -- ปราจีนบุรี
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ปราจีนบุรี
ความพอใจของผู้บริโภค -- ปราจีนบุรี
การซื้อบ้าน
1193 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อ การตัดสินใจเลือกเช่าห้องชุดของชาวยุโรปและ อเมริกันที่พักอาศัยในย่านธุรกิจอำเภอเมือง เชียงใหม่ = Service marketing mix factors affecting Europeans and Americans selection of condominium rentals in Business Area, Mueang Chiang Mai District / กาญจนธัช สุวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
ห้องชุด -- เชียงใหม่
บ้านห้องชุด -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1194 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการ ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อรถยนต์ ของผู้บริโภคในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting credit facilitator selection for car buying in Amphoe Mueang Ratchaburi / อรวรรณ สุทธิศักดิ์ศรี / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- ราชบุรี
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
สินเชื่อผู้บริโภค
รถยนต์ -- การจัดซื้อ
1195 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าของสุนัขในการใช้บริการสถานพยาบาลสัตว์ในอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Service marketing mix factors affacting dog decision towards using animal clinics services in Amphoe Mueang Samut Sakhon / หอขวัญ เมืองน้อย / มหาวิทยาลัยเชียงใหตม่ 2553 /Full Text
Subject
สถานพยาบาลสัตว์
การตัดสินใจ
บริโภคศึกษา -- สมุทรสาคร
สุนัข -- การดูแล
1196 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้รับบริการในการเลือกใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม = Service marketing mix factors affecting customer decision making towards selectiong Out - patient services of Chiangmai Ram Hospital / สุภาพร เลาหพูนรังษี / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
โรงพยาบาล -- แผนกผู้ป่วยนอก
1197 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ส่งออกในอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกใช้บริการด้านการค้าต่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ = Service marketing mix factors affecting decision of exporters in Mueang Chiang Mai District towards selecting international trade services from commercial banks / ชนนิกานต์ ปัญโญนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
1198 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานตรวจสภาพรถเอกชนของผู้ใช้รถยนต์ในอำเภอเมืองราชบุรี = Service marketing mix factors affecting car user decision in selection of car inspection center in Mueang Ratchaburi District / ปัญชลีย์ ศิริเอก / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
รถยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
ธุรกิจของเอกชน -- ราชบุรี
1199 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อการเลือกผู้รับเหมาของผู้บริโภคในการสร้างบ้านในอำเภอเมืองเชียงราย = Services marketing mix factors affecting customer decision towards selection of construction contractors in Mueang Chiang Rai District / สัญชัย จิตต์ภักดี / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
การสร้างบ้าน -- เชียงราย
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง -- เชียงราย
1200 ปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีผลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกเอเจนซี่จังหวัดเชียงใหม่โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา = Services marketing mix factors affecting customer decision towards selecting agencies for The Work&Travel in USA program in Chiang Mai Province / เมธัส ศรีบุญมาก / 2553 /Full Text
Subject
โครงการเวิร์คแอนด์ทราเวล ประเทศสหรัฐอเมริกา -- การตลาด
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78