ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้เชื้อรา Beauveria bassiana เพื่อควบคุมเห็บในโคเนื้อลูกผสม = Use of Beauveria bassiana fungus for tick control in crossbred beef cattle / ปาริชาติ แก่งอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
เชื้อราที่ก่อโรคต่อแมลง
เห็บ
โคเนื้อ
102 การใช้เทคนิคPCRเพื่อการตรวจสอบเชื้อ Streptococcus salivariusในเลือดศพที่ตายจากการจมน้ำ เทียบกับศพที่ ตายจากสาเหตุอื่น = Use of PCR Technique for detection of Streptococcus salivarius in Postmortem Blood from Drowning Cases Compared to Cases with Other Causes of Death / รวิสรา ไชยมหาวัน / 2553 /Full Text
Subject
นิติวิทยาศาสตร์
เลือด -- การทดสอบ
การตรวจศพ
103 การใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีตรวจสอบการปนข้าวสารพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ด้วยข้าวพันธุ์ชัยนาท 1 = Using near infrared spectroscopy to detect the adulterating milled rice cv. Khao Dawk Mali 105 with cv. Chainat 1 / ศศิวิมล มากมูล / 2553 /Full Text
Subject
อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี
ข้าว -- การทดสอบ
ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105
ข้าว -- พันธุ์ชัยนาท 1
104 การใช้นวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา = Use of instructional innovation of English teachers in the secondary school / กนกวรรณ ณ สงขลา / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นวัตกรรมทางการศึกษา
105 การใช้นิทานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน ควาทมรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและความตระหนักรู้ด้านจริยธรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 = Use of tales to promote english reading ability, vocabulary knowledge and ethics awareness of mathayom suksa 1 students / รัตนาวลี ทรายมูล / 2553 /Full Text
Subject
การอ่าน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การส่งเสริมการอ่าน
นิทาน
จริยธรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
106 การใช้แนวการสอนพหุประสาทสัมผัสเพื่ีอส่งเสริมความรู้คำศัพท์และความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using multi-sensory approach to promote english vocabulary knowledge and writing ability of Prathom Suksa 5 Students / กาญจนา พรมซาว / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
107 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางดาราศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 = Using computer-assisted instruction on astronomy to supplement science of grade level 3 students / มนตรี แรงจัดงาน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาราศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ดาราศาสตร์ -- แบบเรียนสำเร็จรูป
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน
108 การใช้แบบจำลองราคาสี่ปัจจัยเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของกลุ่มหลักทรัพย์ที่จัดตามอัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้นและอัตราส่วนราคาต่อกำไรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on using the four-factor pricing model to measure performance of portfolios constructed by growth rate of earnings per share and price-earnings ratio in the stock exchange of Thailand / จักรพงษ์ เกื้อวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หลักทรัพย์ -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
กำไรต่อหุ้น -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
หลักทรัพย์ -- อัตราผลตอบแทน
109 การใช้แบบจำลองวาร์ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างดุลการค้ากับตัวแปรนโยบายเศรษฐกิจ มหภาคของประเทศไทย = Modeling of VAR on an analysis of the relationship between trade balance and macroeconomic variables of Thailand / มนูญ โพธิกิตติ / 2553 /Full Text
Subject
เศรษฐศาสตร์มหภาค
ดุลการค้า
นโยบายการเงิน
110 การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียมในการตรวจหาปรากฎการณ์โดมความร้อน = Use of salellite imageries for extraction of urban head island effect / พิศุทธิ์ นิ่มนวล / 2553 /Full Text
Subject
ภาพถ่ายทางอวกาศ
ภาพถ่ายทางอากาศ
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพระยะไกล
อุณภูมิโลก -- การวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล
111 การใช้ประโยชน์จากอาหารหยาบและอาหารข้นในกระต่ายขุน = Utilization of roughage and concentrate in growing rabbits / รักษิณา ทิมคล้าย / 2553 /Full Text
Subject
กระต่าย -- อาหาร
อาหารสัตว์
112 การใช้ประโยชน์จาการทำทุ่งหญ้าถั่วผสมวิธีปลูกสลับแถบเพื่อใช้ในการทำพืชหมักและเป็นแหล่งอาหารหยาบของโครีดนม = Utilization of grass legume pasture by alternated strip method for silage making and as a source of roughage of milking cows / ปรินทร์ บ้วนกียาพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
อาหารสัตว์
หญ้า
พืชอาหารสัตว์
113 การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชน หมู่บ้านแม่แมะ ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Utilization and management of forest resources in community forest of Mae Mhae Village, Mae Na Sub-district, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / คนึงนิจ ฟองสา / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ป่าชุมชน -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
บ้านแม่นะ (เชียงใหม่)
114 การใช้ประโยชน์และการจัดการไม้ฟืนของชุมชนบ้านห้วยลึก ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ =Utilization and management of firewood of Ban Huai Luik community, Pieng Luang Sub-district, Wieng Haeng District, Chiang Mai Province / สุวิทย์ แสงศรีจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการป่าไม้ -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ป่าชุมชน -- เวียงแหง (เชียงใหม่)
ฟืน -- การใช้ประโยชน์
บ้านห้วยลึก (เชียงใหม๋)
115 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ต่อรายการ คุยเฟื่องเรื่องไอที ทางสถานีวิทยุ อสมท จังหวัดเชียงใหม่ = Uses and gratifications of people in Chiang Mai Province toward IT Talk program of MCOT radio, Chiang Mai / ธาริณีย์ ธีฆะพร / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
รายการวิทยุ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
116 การใช้โปรแกรมการฝึกพูดกับตนเองทางบวกเพื่อลดภาวะซึมเศร้าในเด็กวัยรุ่นที่ได้รับผลกรทบจากโรคเอดส์ = Using positive self-talk program to reduce depression of AIDS affected reenagers / วรพงษ์ ด้วงน้อย / 2553 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
ความซึมเศร้าในเด็ก
วัยรุ่น
โรคเอดส์ในเด็ก
117 การใช้โปรแกรมทักษะชีวิตในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการติดเกมคอมพิวเตอร์ของสามเณร โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน อําเภอเมืองเชียงใหม่ = Using of life skills program for behavioral modification of student novices addicted to computer games at Samakkee Wittayatan school, Mueang Chiang Mai district / เกรียงไกร ลีลาพนาสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสามัคคีวิทยาทาน
การปรับพฤติกรรม
เกมคอมพิวเตอร์
สามเณร -- เชียงใหม่
118 การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์เอกซ์เซลเพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน / ประสงค์ เลิศสมบัติพลอย / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านห้วยต้ม
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คอมพิวเตอร์จัดการสอน
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล
119 การใช้ผังความสัมพันธ์ทางความหมายในการเรียนแบบกลุ่มสัมพันธ์เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่าน การเขียนสรุปความภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using semantic mapping in group dynamics to enhance English reading, summary writing abilities and self-esteem of Mathayom Suksa 3 students / กฤติกา จันทรเกษม / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน(มัธยมศึกษา)
กลุ่มสัมพันธ์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
120 การใช้พี เอส คิว ไฟว์ อาร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าในในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Implementing PSQ5R to enhance english reading comprehension and writing ability of Prathom Suksa 5 students / อลินดา อินทร์อยู่ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การทดสอบความสามารถ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78