ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำธุรกิจขายตรงของ ตัวแทน ในระบบการตลาดแบบเครือข่าย จังหวัดลำปาง = Factors affecting the decision of dealers direct selling business of Network-marketing System, Lampang Province / ฐิตาภรณ์ สุวรรณะ / 2553 /Full Text
Subject
ธุรกิจขายตรง
การขายตรง
การตลาดโดยตรง
1162 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเรียนกวดวิชาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย = Factors influential tutorial school attendance decision by high school student / ถนิมภรณ์ อินทแกล้ว / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
การสอนเสริม
1163 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting consumers'choice for digital camera in Mueang District, Chiang Mai Province / ตันติพงษ์ ทองคำ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
กล้องถ่ายรูปดิจิตอล
1164 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บัตรเครดิต ระหว่างธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงิน ที่ไม่ใช่ธนาคาร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the use of commercial bank's credit cards versus non-bank credit cards in Mueang District, Chiang Mai Province / บุษราพรรณ จันทน์เกษร / 2553 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
สถาบันการเงิน -- เชียงใหม่
1165 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 กับสำนักงานตัวแทนบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด สาขาเจริญเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors infuencing choice of type 1 car insurance with viriyah insurance agent office, Charoen Mueang Branch, Chiang Mai Province / ศิรินพร อารยวุฒิกุล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด
รถยนต์ -- ประกันภัย -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1166 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาพะเยา = Factors affecting the selection of bancassurance products through Krung Thai Bank, Phayao Branch / วันชนะ ณ ลำปาง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- พะเยา
ประกันชีวิต
1167 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภคต่อร้านอาหารที่เป็นมิตรกับมังสวิรัติที่อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Factors influencing consumers selection of vegetarian friendly restaurants in Chiang Mai Municipality / เกรียงไกร กันทาธรรม / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
อาหารมังสวิรัติ
1168 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ออัญมณีประเภทพิงค์ทัวร์มาลีนของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the consumers'choice of pink tourmaline gem in Mueang District, Chiang Mai Province / วรพงษ์ เพิ่มศิริ / 2553 /Full Text
Subject
อัญมณี -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1169 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออมของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the saving of members' Chiang Mai Rajaphat University Credit Union Cooperative Limited, Chiang Mai Province / แขพิลาส สุวรรณกนิษฐ์ / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์เครดิตยูเนียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำกัด
การประหยัดและการออม -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
1170 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการสินค้าเกาหลีของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing consumers' demand of korean products in Mueang District, Chiang Mai Province / อลงกต ปราบไพรี / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
สินค้า -- เกาหลี
1171 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการด้านเงินฝากของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต = An Analysis of the relationship between World's Crude Oil Price and Major Stock Price Indexes Using Cointegration Method / วันวิสาข์ ทาทอง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
เงินฝากธนาคาร -- เชียงใหม่
บริการลูกค้า
ความพอใจของผู้บริโภค
1172 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจังหวัด นครปฐมในการเลือกใช้บัตรเดบิตเคแม็กซ์ = Factors affecting customer of Kasikorn Bank in Nakhon Pathom Province Towards Choosing K-Max Debit Card / ลัดดา พิมพ์โพธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
บัตรเดบิต -- การตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า -- นครปฐม
1173 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในจังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย = Factors influencing tourism demand of International Tourist Arrivals to Chiang Mai Province, Thailand / อารียา ไชยทิพย์ / 2553 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ค่าใช้จ่าย
1174 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์เครื่องนุ่งห่มผ้าฝ้ายสำหรับสตรี ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting demand for female cotton wears in Mueang District, Chiang Mai Province / ปราการ ดาวสุด / 2553 /Full Text
Subject
อุปสงค์
สตรี -- เชียงใหม่
เสื้อผ้าสตรี
พฤติกรรมผู้บริโภค
1175 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting employee engagement of the staff of Faculty of Engineering, Chiang Mai University / อนัญญา ลัทธิกุล / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะวิศวกรรมศาสตร์ -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
1176 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงของนักศึกษาสายอาชีพ จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting violence behaviors of vocational students in Chiang Mai province / สุวพรรณ นาคะปรีชา / 2553 /Full Text
Subject
ความรุนแรงในวัยรุ่น -- เชียงใหม่
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
การศึกษาทางวิชาชีพ -- เชียงใหม่
1177 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงใหม่ = Factors related to continuing study decision of Mathayom Suksa 3 Students in School Affiliated with Chiang Mai Provincial Administrative Organization / เกศินี ธิปันแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา
นักเรียน -- การศึกษาต่อ
1178 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการตัดสินใจศึกษาต่อระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพของนักเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ = Factors related to decision to future studying at certificate in vocational education level of students in Chiang Mai College of Dramatic Arts / อภิชาติ สายปัญญาใย / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- การศึกษาต่อ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การศึกษาต่อ
1179 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการปฏิบัติตามมาตรฐานการปลูกข้าวอินทรีย์ ของเกษตรกรในอำเภอสังทอง นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว = Factors related to standard practices of organic rice production of farmers in Sangthong District, Vientiane Capital, Lao PDR / กองแก้ว อินทวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวอินทรีย์
ข้าว -- การปลูก
เกษตรกร -- เวียงจันทน์
1180 ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการยอมรับการปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพด โดยการไม่เผาและไม่ไถพรวน โดยชนเผ่าปะหล่อง บ้านปางแดงใน ตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Factors Related to Adoption of Corn-Legume Relay Cropping System Grown Withhout Burning and No Tillage of Palong Tribe, Pangdang Nai Village, Chiang Dao sub-District, Chiang Mai Province / อดิเรก อินต๊ะฟองคำ / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ข้าวโพด -- การปลูก
ระบบเกษตรกรรม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78