ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1141 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการผลิตปทุมมา ของผู้ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting efficiency of curcuma alismatifolia production management of Growers in Chiang Mai Province / สมโภชรัตน์ คุณภาพดีเลิศ / 2553 /Full Text
Subject
ปทุมมา -- การปลูก
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1142 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการการผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียของเกษตรกร ในจังหวัดเชียงราย = Factors affecting efficiency of Viginia Tobacco production management of farmers in Chiang Rai province / เสาวณีย์ แสงจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ยาสูบ -- พันธุ์เวอร์จิเนีย -- การผลิต
ยาสูบ -- พันธุ์เวอร์จิเนีย -- เชียงราย
เกษตรกร -- เชียงราย
ต้นทุนการผลิต
1143 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) = Factors affecting the personnel performance efficiency of Bureau of Rural Roads 10 (Chiang Mai) / เกรียงศักดิ์ เตจ๊ะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
1144 ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณคาเฟอีนในสารกาแฟพันธุ์อราบิก้าในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting caffeine content in Arabica coffee beans, grown in Chiang Mai Province / อดิเรก ศรีมูล / 2553 /Full Text
Subject
กาแฟ -- พันธุ์อราบีก้า
กาแฟ -- การปลูก -- เชียงใหม่
คาเฟอีน
1145 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้เช่าในการตัดสินใจเช่าห้องพักรายเดือนในอำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทราสาคร = Services marketing mix factors affecting selection of renting monthly rental resident in Krathum Baen District, Samut Sakhon Province / นิมนต์พร ผลดี / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
การจัดการตลาด
ห้องชุด -- กระทุ่มแบน (สมุทรสาคร)
1146 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้แทนยาในการเลือกทำงานในบริษัทเภสัชภัณฑ์ = Factors influencing medical sales representatives in working at Pharmaceutical Companies / นงลักษณ์ คงมีสุข / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทเภสัชภัณฑ์ -- การบริหารงานบุคคล
การจูงใจในการทำงาน
พนักงานขาย
1147 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้หญิงอำเภอเมืองเชียงใหม่ในการเลือกซื้อชุดชั้นใน = Factors affecting women in Mueang Chiang Mai District towards buying female underwear / อรอัญชัน ธิดาเมือง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ชุดชั้นใน -- การตลาด
ชุดชั้นใน -- การจัดซื้อ
1148 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการนำระบบอีเอ็มทีมาใช้ในการปฏิบัติงานของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนบน = Factors affecting the acceptance behavior of BOI's investors on the eMT system implementation in the Upper Northern Region / สกลพร คล้ายแท้ / 2553 /Full Text
Subject
การใช้เครื่องจักรกล
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม
การจัดการอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
1149 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) จังหวัดนครปฐม = Factor affection employee motivation towards working at Actone Limited Partnership 1994 Nakhonpathom Province / สุธิภา สายเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกวัตร (1994) -- พนักงาน
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
1150 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการกัดกร่อนของแผ่นแคโทดโลหะผสมอะลูมิเนียมในกระบวนการแยกสังกะสีด้วยไฟฟ้า = Factors affecting corrosion rate of aluminium alloy cathode plates in zinc elecrowinning process / แสนคำ นุเสน / 2553 /Full Text
Subject
สังกะสี -- การจำแนก
กระแสไฟฟ้า
แคโทด
โลหะผสมอะลูมิเนียม
1151 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการหมุนเวียนของเงินในประเทศไทย = Factors affecting velocity of money in Thailand / สุพิชชา โชติกำจร / 2553 /Full Text
Subject
ปริมาณเงิน -- ไทย
การเงิน -- ไทย
สภาพคล่อง (เศรษฐศาสตร์)
1152 ปัจจัยที่มีผลต่ออัตราผลตอบแทนส่วนเกินของหุ้นสามัญ ที่เสนอขายครั้งแรกต่อประชาชน = Factors affecting the capital gain of common stocks at the initial public offerings / ณัฐพิมล สุทธกูล / 2553 /Full Text
Subject
หุ้นสามัญ
หุ้นและการเล่นหุ้น
อัตราผลตอบแทน
1153 ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การจ้างแรงงานต่างด้าวของนายจ้างในเขตจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the demand for migrant workers employment, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ ขันคำ / 2553 /Full Text
Subject
อุปสงค์แรงงาน -- เชียงใหม่
ตลาดแรงงาน -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
1154 ปัจจัยที่มีผลในการเลือกใช้บริการการสอบบัญชีของบริษัทจำกัดในจังหวัดสุโขทัย = Factors affecting the selecting of auditing service for companies in Sukhothai Province / ณรงค์ อินทิพย์ / 2553 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- สุโขทัย
การจัดการตลาด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
1155 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงการทำงานของบุคลากรทางการพยาบาลในโรงพยาบาลเทพปัญญา = Factors affecting retention of nursing staff at Theppanya Hospital / ปิยะ ปิยะวรรณศิริกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเทพปัญญา
การทำงาน
บุคลากรโรงพยาบาล
1156 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงการทำงานของแพทย์ ในโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting retention of doctors at Community Hospitals under Ministry of Public Health, Chiang Mai Province / วิริยา แก้วสง่า / 2553 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
แพทย์ -- ความพอใจในการทำงาน
โรงพยาบาลชุมชน
โรงพยาบาล -- เชียงใหม่
1157 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจขยายพื้นที่ปลูกท้อของเกษตรกรบ้านขุนวาง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting farmers' decision making in expanding area for peach growing, Ban Khun Wang, Mae Wang District, Chiang Mai Province / สุพัฒน์ ส้มป่อย / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- การตัดสินใจ
ท้อ -- การปลูก
1158 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกโรงเรียนให้บุตรหลานศึกษาต่อในระดับชั้นประถมต้นในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing parent's deciaion on choosing primary schools for their Children in Mueang District, Chiang Mai Province / สาวิตรี ขัตินำ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
นักเรียนอนุบาล -- การศึกษาต่อ
1159 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Factors affecting the decision of studying and disclaiming graduate programs in Chiang Mai University / วารุณี ศรีนาค / 2553 /Full Text
Subject
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
บัณฑิตศึกษา -- เชียงใหม่
บัณฑิต -- การศึกษาต่อ
1160 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าหม้อห้อมในตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ = Factors affecting the demand for Mor-Hom products in Thounghong Sub-district, Mueang District, Phrae Province / สุปรีย์ ผุดผ่องพรรณ / 2553 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- แพร่. ตำบลทุ่งโฮ้ง
ผ้า -- แพร่. ตำบลทุ่งโฮ้ง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78