ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1121 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อปุ๋ยเคมีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. = Factors affecting chemical fertilizer purchasing decision of members of agricultural cooperatives for marketing among BAAC's Clients / กุณฑล จันทร์บาง / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.
ปุ๋ย -- การตลาด
1122 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์เกษตรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting high school students' decision to study in agricultural science, Chiang Mai Province / พัชรา ก้อนละตา / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- การศึกษาต่อ
การศึกษา -- การตัดสินใจ
1123 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย = Factors affecting Thai tourists'travelling to Sukhothai Province / พิรานันท์ นายอง / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
สุโขทัย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1124 ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสวนสัตว์เชียงใหม่ = Factors affecting tourist visit to Chiang Mai Zoo Aquarium / กรวรรณ แสงวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยว
สัตว์น้ำ
1125 ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรผู้ปลูกกะหล่ำปลีในตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting good agricultural practice of cabbage growers in Bo-Sali Sub-district, Hot District, Chiang Mai Province / อดิศักดิ์ พรมเมืองดี / 2553 /Full Text
Subject
ระบบเกษตรกรรม
เกษตรกร -- ฮอด (เชียงใหม่)
1126 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ของลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่ออเนกประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำปาง = Factors affecting to loan service refince of civil servant and regular employees of the Krung Thai Bank Public Company Limited, Lampang Province / ธีรวัฒน์ ใหม่จันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำปาง
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
สินเชื่อ
เงินกู้ธนาคาร
1127 ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตลำไยนอกฤดูของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting off-season Longan production of farmers, Chiang Mai Province / คณาธิป คำวัง / 2553 /Full Text
Subject
ลำไย -- การผลิต
เกษตรกร -- เชียงใหม่
1128 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในการชำระสินค้าและบริการของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีลำพูน = Factors affecting customers' choice of using bill payment of employees in Northern Region Industrial Estae Through Krung Thai Bank Big C Lamphun Sub-branch / จิรภา ลังกาพินธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยบิ๊กซีลำพูน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
1129 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการบัตรกรุงไทย-ทิพยประกันภัย พริวิเลจ วีซ่า เดบิตของลูกค้า ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting the customers'hoice of Using Krungthai Dhipaya Privilege Visa Debit Card in Mueang District, Lampang Province / มณฑา แต้อัมพร / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
บัตรเดบิต
ความพอใจของผู้บริโภค
1130 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้วัสดุพื้นไม้ลามิเนตในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the customers' choice of using laminate floor in Chiang Mai Province / กิตติศักดิ์ เชาว์เกษตร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
วัสดุปลูกพืช -- การจัดซื้อ
1131 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในจังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting the buyers' choice of Brandname Bags in Chiang Mai Province / นพเก้า พงษ์อมรพรหม / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
กระเป๋า -- การจัดซื้อ
1132 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายทางชีวภาพเพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการร้านกาแฟสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affection decision of fresh coffee shops towards buying biodegradable packaging in Mueang Chiang mai District / ศิริลักษณ์ สามหงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
บรรจุภัณฑ์อาหาร -- การตลาด
1133 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อบ้านมือสองในกรุงเทพมหานคร = Factors affecting buying decision of second-hand hourse in Bangkok / จตุพร สุวัฒนางกูร / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
บ้าน -- การจัดซื้อ
1134 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influencing the service of Doi Saket Police Station, Chiang Mai Province / เกรียงศักดิ์ ตงศิริ / 2553 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด
ตำรวจ -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ความพอใจในการทำงาน -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
1135 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของครัวเรือนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Factors affecting households' saving in Mueang District, Lampang Province / ทิพย์สุดา ธนะบุญเรือง / 2553 /Full Text
Subject
การประหยัดและการออม
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
ครัวเรือน -- ลำปาง
1136 ปัจจัยที่มีผลต่อการออมของพนักงานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Factors affecting savings of employees in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun Province / อานนท์ อินพรม / 2553 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- ลำพูน -- พนักงาน
การประหยัดและการออม
1137 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนภาลัย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม = Factors affecting employee engagement of Napalia Hospital, Bangkhontee District, Samutsongkram Province / รุ่ง มาสิก / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนภาลัย -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
การจูงใจในการทำงาน
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล -- บางคนที (สมุทรสงคราม)
1138 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรสาคร 1 = Factors affecting organization engagement of the Revenue Department's Officers, Area Samutsakhon 1 / วนิดา เหรียญจิโรจน์ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพกรพื้นที่สมุทรสาคร 1 -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
1139 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจการทำงานของพนักงานหญิงของธนาคารพาณิชย์ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Factors affecting working satisfaction of female staffs of commercial Banks in Mueang District, Chiang Mai Province / ณัฐรินทร์ พรหมปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์. -- เชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
1140 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานระบบซิกซิกส์ม่า กรณีศึกษาบริษัทอิโนเว็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด / สุกัลยา ศรีวงษ์ชัย / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทอิโนเว็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การจัดการองค์การ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78