ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1081 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจและการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการลดภาวะซึมเศร้าในสตรีที่ถูกกระทำความรุนแรงโดยคู่สมรส โรงพยาบาลแม่จริม จังหวัดน่าน = Effectiveness of implementing empowerment and cognitive restructuring program on depression reduction among women experiencing spousal abuse, Mae Cha Rim Hospital, Nan Province / ดวงเดือน ทองศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ความซึมเศร้าในสตรี -- น่าน
ผู้ป่วยจิตเวช -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Empowerment
Depression
Battered women
1082 ประสิทธิผลของต้นทุนต่อการให้บริการจัดส่งหนังสือของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ = Cost effectiveness of book delivery service at Thammasat University Libraries / แสงเดือน อุบลศรี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สำนักหอสมุด
ต้นทุนและประสิทธิผล
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
1083 ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Effectiveness of information system of office of academic administration and development, Maejo University / กาญจนา ชิดทอง / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1084 ประสิทธิผลในการดำเนินงานของเทศบาลนครเชียงใหม่ตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น = The performance effectiveness of the Chiang Mai Municipality According in the government perfornance standard of Local Goverment Organization / ปิยะวัฒน์ รุ่งเรืองวงศา / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่ -- การบริหาร
การปกครองส่วนท้องถิ่น -- เชียงใหม่
การบริหารรัฐกิจ -- เชียงใหม่
1085 ประสิทธิผลในการบริหารจัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ = Managerial effectiveness of National Broadcasfing Services of Thailand, Chiang Mai Province / สัมพันธ์ ช้างทอง / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย -- การบริหาร
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
การจัดการองค์การ
ประสิทธิผลองค์การ
1086 ประสิทธิภาพการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ = Efficiency of crossbred native chicken production in Chiang Mai Province / วัชรพงศ์ เดชะตา / 2553 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง
ไก่พื้นเมือง -- การตลาด
อุตสาหกรรมไก่
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ
1087 ประสิทธิภาพทางเทคนิคในการผลิตข้าวของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เส้นพรมแดนการเลือกตนเอง = Technical efficiency of rice production of farmers in Chiang Mai province using self-selectivity frontier Function / พรพรรณ ธิมายอม / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การผลิต -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
ข้าว -- พันธุ์
1088 ปัจจัยกำหนดพฤติกรรมการสนองตอบต่อลูกค้าของพนักงานในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด = Factors intime customer-orientation behavior of staffs at UOB Asset Management (Thai) Company Limited / เอกพงษ์ ขัติยะ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ไทย) จำกัด -- พนักงาน
บริการลูกค้า
การสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
1089 ปัจจัยเกื้อหนุนการเรียนรู้ขององค์การของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ = Factors supporting organizational learning of bank for agriculture and agricultural cooperatives, Chiang Mai Provincial Office / พัชรินทร์ จรูญวาณิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่
การเรียนรู้
การเรียนรู้องค์การ
1090 ปัจจัยความสำเร็จของถนนคนเดินบริเวณราชดำเนิน จังหวัดเชียงใหม่ = Key success factors of walking street on Ratchadamnoen Road, Chiang Mai Province / อุษณา แจ้งเรืองทอง / 2553 /Full Text
Subject
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
การจัดการธุรกิจ
1091 ปัจจัยความสำเร็จในการนำระบบ SAP มาใช้ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด = Key success factors in the implementation of System Application Products (SAP) used for data processing by Doisaket Provincial Electricity Authority / ศุภลักษณ์ ปันดวง / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอดอยสะเก็ด
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1092 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนรักงานเขตเวียงพิงค์ = Employee motivation factors at Branches of Krung Thai Bank Public Company Limited Affiliated with Weang Ping Regional Office / ไทยรัฐ บุญราศรี / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
แรงจูงใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
1093 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานบัญชีของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ = Motivation factors of accountants of Companies in the Northern Region Industrial Estate / หทัยรัตน์ ไชยมูล / 2553 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
การจูงใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
นักบัญชี
1094 ปัจจัยจูงใจในการทำงานของพนักงานสถานีทดลองยาสูบแม่โจ้ในจังหวัดเชียงใหม่ = Motivation factors in working of employees at Meajo Tobacco Experiment station in Chiang Mai / พรสุดา ฉวีพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้
การจูงใจในการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
1095 ปัจจัยด้านคุณลักษณะในตนเองและด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียนที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Self-trait and learning environment factors affecting self-directed learning readiness of Chiangmai University Demonstration School students / พัชนี อ่ำแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักเรียน
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
1096 ปัจจัยด้านบริการที่มีผลต่อความผูกพันต่องานของพนักงานฝ่ายบำรุงรักษา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Service factor affect employee engagement of maintenance section, electricity generating authority of Thailand (EGAT), Mae Moh District, Lampang Province / กฤษฎา แสงมีอานุภาพ / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
การจูงใจในการทำงาน
1097 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการดำเนินงานของ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในภาคเหนือ = Social and economic factors affecting the operation of production-oriented saving groups in the Northern Region / ประจักษ์ ฝั้นพรม / 2553 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
1098 ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ดินสกุลว่านจูงนาง = Physical and biological factors affecting growth and development of geodorum / จักรพงศ์ จันทวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ดิน -- การเจริญเติบโต
กล้วยไม้ดิน -- การเลี้ยง
1099 ปัจจัยทำนายการใช้อุปกรณ์ป้องกันเสียงในคนงานโรงงานผลิตมันฝรั่งทอดกรอบ = Predictors of hearing protection device usage among workers in potato chips factory / จันทร์จีรา ยารวง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Protective devices
1100 ปัจจัยทำนายการตอบสนองทางคลินิกต่อยาคลอซาปีนในผู้ป่วยที่มีอาการจิตเภทระยะเฉียบพลัน โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Predictive factors of clozapine clinical responses in acute phase of schizophrenic inpatients, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / สุพรรณิการ์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
Clozapine
Clozapine -- Therapeutic use
Mental disorders -- drug therapy
Schizophrenia -- Treatment
Antipsychotic drugs
Antipsychotic agents -- Therapeutic use


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78