ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1061 ประสิทธิผลของการจัดการความรู้ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้= An effectiveness of knowledge management of office of the president, Maejo University / พัชรี คำรินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักงานอธิการบดี
การจัดการความรู้
1062 ประสิทธิผลของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The effectivenese of Sankiang Tambon Administrative Organization's Local Development Plan, San Pa Tong Distrit, Chiang Mai Province / ประสิทธิ์ สุทธะนะ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
การพัฒนาชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่). ตำบลสันกลาง
การวางแผนพัฒนาระดับตำบล
1063 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการจัดการทางการพยาบาลในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing nursing management guidelines among persons with hypertension at Sankamphaeng hospital, Chiang Mai province / สุภาทิพย์ เรือนแสน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Nursing
Hypertension
1064 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for promoting diabetes control among persons with diabetes type 2 at Khiri Mat Hospital, Sukhothai Province / ปิยพงศ์ สอนลบ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Diabetis mellitus, type 2
1065 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing clinical nursing practice guidelines for promoting diabetes control among persons with diabetes type 2 at Doi Toa Hospital, Chiang Mai Province / กรวิกา ผิวขาว / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
1066 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดในผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Effectiveness of implementing pulmonary rehabilitation guidelines among persons with chronic obstructive pulmonary diseases at Ban Hong hospital, Lamphun province / พรวิภา ยาสมุทร์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Lungs -- diseases, obstructive
1067 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการดูแลสตรีที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดหน่วยงานห้องคลอด โรงพยาบาลสุโขทัย =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for care of women with pretern labor, Labor unit Sukhothai hospital / ณัฏฐมณฑน์ โกศัย / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุโขทัย
สตรีมีครรภ์
ครรภ์
สูติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Labor, premature
1068 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงคำ จังหวัดพะเยา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiangkham hospital, Phayao provinec / แสงเดือน วงศ์ใหญ่ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorhage
1069 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Chiang Saen hospital, Chiang Rai province / จิราณี ปัญญาปิน / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorrhage
1070 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันการตกเลือดหลังคลอดระยะแรก โรงพยาบาลพังงา = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for prevention of early postpartum hemorrhage at Phang Nga hospital / ธนภร กฤษณาพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Postpartum hemorrhage
1071 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด ในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลน่าน = Effectiveness of implimenting clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Nan hospital / จิราภรณ์ กันไชยคำ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
1072 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดในสตรีมีครรภ์ที่มีความเสี่ยง คลินิกฝากครรภ์ โรงพยาบาลลำพูน =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pretern labor prevention among at-risk pregnant women, antenatal care clinic, Lamphun hospital / กัลยา กิติมา / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Pregnancy, high -- risk
Labor, premature
1073 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for pulmonary rehabilitation among persons with chronic obstructince pulmonary pulmonary disease, Pai Hospital, Mae Hong Son Province / ปาวีณา สุขก๋า / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลปาย
ปอด -- โรค -- ผู้ป่วย -- การฟื้นฟูสมรรถภาพ
การพยาบาลเวชศาสตร์ฟื้นฟู
Dissertations, academic -- nursing
Lung diseases, obstructive
1074 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ =Effectiveness of implementing clinical practice guidelines for enchancing medication adherence of persons with major depressive disorders, outpatient department, Wangpong hospital, Phetchabun province / อักษิพร บุญแจ้ง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Depression
Psychotropic drugs
1075 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in intensive care unit, Banmi hospital, Lop Buri provinve / อุมาภรณ์ ร่วมทอง / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1076 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in the intensive care unit, overbook hospital, Chiang Rai province / ประภาพร เจริญชัย / มหาวิทยาลัยย 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1077 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning in adults with an artificial airway in surgical intensive care unit, McCormick hospitals, Chiang Mai province / คนึงนิจ เพชรรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Suction
Airway obstruction
1078 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศสำหรับการดูดเสมหะในผู้ใหญ่ที่ใส่ท่อช่วยหายใจในหอผู้ป่วยวิกฤตอายุรกรรม 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing best practice guidelines for tracheal suctioning of adults with an artificial airway in the medical intensive care unit 2, Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / มณฑิชา กันทา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เสมหะ
การพยาบาล -- เชียงใหม่
1079 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing cognitive behavior therapy program among persons with alcohol dependence, Chiang Dao hospital, Chiang Mai Province / กาญจนา วิสัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cognitive therapy
Behaviour therapy
1080 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการฝึกอบรมผู้ดูแลเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมเด็กสมาธิสั้น โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ =Effectiveness of implimenting the caregiver training regrading behavior modification of ADHD program, Suanprung psychiatric hospital, Chiang Mai province / ชมัยพร จันทร์ศิริ / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Hyperkinesis


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78