ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 แนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาการบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนวชิรวิทย์ ฝ่ายมัธยม จังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for problem solving on student affairs management at Wachirawit Secondary School, Chiang Mai Province / กฤษณ์ จันทะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การบริหารการศึกษา
1042 บทบาทของเจ้าหน้าที่รัฐในการควบคุมสถานบันเทิงในเขตพื้นที่แห่งหนึ่งของภาคเหนือ = Role of government officials in controlling entertainment places in one jurisdiction in the Northern region / นิรันดร์ ถูกแผน / 2553 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- การควบคุม
การควบคุมทางสังคม -- เชียงใหม่
1043 บทบาทของนวัตกรรมสร้างสรรค์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเซีย = The Role of Creative innovation on Asian Economic Growth / ชาติชาย เขียวงามดี / 2553 /Full Text
Subject
การพัฒนาเศรษฐกิจ
การประหยัดและการออม
อุตสาหกรรมส่งออก
เอเชีย -- ภาวะเศรษฐกิจ
1044 บทบาทของผู้นำชุมชนต่อการกำหนดนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่นในองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่ จังหวัดเชียงราย = Roles of community leaders towards local dvelopment policy making Maejadimai, Tambon Administrative organization, Chiang Rai Province / กรรณิการ์ ทาอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจดีย์ใหม่
การพัฒนาชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย). ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
การปกครองท้องถิ่น -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย). ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
ผู้นำชุมชน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย). ตำบลแม่เจดีย์ใหม่
1045 บทบาทของผู้นำไม่เป็นทางการในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Role of informal leaders on budget allocation of Mae Hong Son Provincial Administrative Organization / อัญชลี ลอก๊ะ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- งบประมาณ
งบประมาณ -- แม่ฮ่องสอน
1046 บทบาทของผู้นำสตรีกับการบริหารท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่= Roles of female leader and local administration : a case study of mayor of rim nuea Tambon Administrative organization, Mea rim District, Chiang Mai Province / กิตติสันติ์ ทัตตะพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ผู้นำ -- แม่ริม (เชียงใหม่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองส่วนท้องถิ่น
1047 บทบาทของภาคประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดลำปาง = The Role of the civil sector in Lampang's provincial development planning / ธันยาพร พุทธวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
แผนพัฒนาจังหวัด
การวางแผนพัฒนาระดับภาค -- ลำปาง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การพัฒนาเมือง -- ลำปาง
ลำปาง -- ภาวะสังคม
ลำปาง -- ภาวะเศรษฐกิจ
1048 บทบาทของสถานีวิทยุโทรทัศนืแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน : กรณีศึกษาการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 4 ตุลาคม 2552 = Role of National Broadcasting Services of Thailand Chiang Mai Province towards political participation of people : a case study of City Mayor Election of Chiang Mai Municipality 4 October 2009 / ชีวิน ศรัทธา / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเชียงใหม่
นายกเทศมนตรี -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
การเลือกตั้ง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเมือง -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1049 บทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือตอนบนในการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลของการปกครองส่วนท้องถิ่น = Roles of local newspapers in the Upper Northern Region in promoting good governance within the local government / เกรียงไกร ชัยชมภู / 2553 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
หนังสือพิมพ์กับสังคม
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ธรรมรัฐ
การปกครองท้องถิ่น -- ไทย (ภาคเหนือ)
1050 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้วและประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน = Role of Donkaew Tambon Administrative Organization and people in the prevention and elimination of smog / สุภัคจารีย์ เชื้อยัง / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
หมอกควัน -- แม่ริม (เชียงใหม่). ตำบลดอนแก้ว
การป้องกันมลพิษ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
1051 บทบาทผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Roles of Tambon administrative organization executives in promoting sufficiency economy way of life : case study of Pah Bong Tambon administrative organization in Saraphi District, Chiang Mai Province / อินทิรา สุภาแสน / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- สารภี (เชียงใหม่)
เศรษฐกิจพอเพียง -- สารภี (เชียงใหม่)
1052 บทบาทและการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขในการควบคุมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ในตำบลป่างิ้ว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Roles and participation of public health volunteers in Prevention and Control of Pandemic Influenza A H1N1 at Pa Ngew Sub-district, Si Satchanalai District, Sukhothai Province / นิทัศน์ รัตนนิลอมร / 2553 /Full Text
Subject
ไข้หวัดใหญ่เอช 1 เอ็น 1 -- การป้องกันและควบคุม
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย). ตำบลป่างิ้ว
1053 บทบาทและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูแนะแนวตามความคาดหวังของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Desired roles and characteristics of guidance teachers expected by Mathayom Suksa 3 Students in Sankamphaeng School, Chiang Mai Province / สุทธิรักษ์ เสมอกัน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันกำแพง
ครูแนะแนว -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
1054 บทบาทสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการส่งเสริมนโยบายของรัฐด้านพลังงานทดแทน = The Role of energy research and development institute (ERDI), Chiang Mai University in pronating the Government's policy of renewable energy / มยุรี เป็งโกะ / 2553 /Full Text
Subject
นโยบายพลังงาน
พลังงานทดแทน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
1055 บ้านเดิม = The Original shell / ชัยศิริ จิวะรังสรรค์ / 2553 /Full Text
Subject
อินสตอลเลชัน (ศิลปกรรม)
สิ่งแวดล้อม (ศิลปกรรม)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1056 แบบจำลองการพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าโดยใช้วิธีผสมของวิธีการปรับให้เรียบเอกซ์โพเนนเชียลแบบโฮลต์-วินเทอร์และขั้นตอนวิธีอาณานิคมผึ้งเทียม = Electricity consumption forecasting model using hybride holt-winters exponential smoothing and artificial bee colony algorithm / สิทธา แก้วแปงจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
การใช้พลังงานไฟฟ้า
ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
1057 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบปรับอากาศรถยนต์ที่มีเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบอินทราไซเคิล = Mathematical model of automobile air conditioning system with intracycle heat exchanger / อัจฉรา จันทร์ผง / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องปรับอากาศรถยนต์
เครื่องทำความเย็น
1058 แบบจำลองมาร์คอฟของการเปลี่ยนแปลงการปกคลุมเรือนยอดต้นไม้ในป่าที่ถูกฟื้นฟูด้วยวิธีพรรณไม้โครงสร้าง = Markov model of tree crown cover change in restored forest using framework species method / สมศักดิ์ พระศุกร์ / 2553 /Full Text
Subject
ทรัพยากรป่าไม้
ป่าไม้และการป่าไม้
แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
1059 แบบจำลองระบบการติดตามยานพาหนะรูปแบบมาตรฐานสากล = Vehicle tracking system model according to the international standard / อภิชาติ ทองมาลัย / 2553 /Full Text
Subject
ยานพาหนะ -- มาตรฐาน
ยานพาหนะ -- แบบจำลอง
1060 ประเมินผลการบริหารจัดการการฝีกอบรมของสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5 = An evaluation of training management of the Regional Excise Offices 5 / ประโลมใจ ลายภูคำ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 5
การฝีกอบรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78