ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ธุรกิจเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ = Business linkage to culture tourism and health tourism in Chiang Mai Province / กิตติธัช เตชะวีรากร / 2553 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1022 นิพจน์กระบวนการในการตรวจสอบปัญหาติดตายและปัญหาติดเป็นของตัวแบบบีพีเอ็มเอ็น = Process expression in detecting deadlock and livelock of BPMN models / นษิ ตันติธารานุกุล / 2553 /Full Text
Subject
ปัญหา
กระบวนทัศน์ (ทฤษฎีความรู้)
1023 นิเวศสังคมของชุมชนลำปะทาวภายหลังการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ = Social ecology of Lampatao Communities after the Lampalao Hydropower Dam Construction, Chaiyaphum Province / อมรรัตน์ นาคเสพ / 2553 /Full Text
Subject
เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำลำปะทาว
นิเวศวิทยา
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสังคม
เขื่อน -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
1024 แนวคิดเรื่อง วะบิ-ซะบิ ในปรัชญาเซน = The Concept of Wabi-Sabi in Zen Philosophy / วนัสนันท์ ขุนพล / 2553 /Full Text
Subject
สุนทรียภาพ
สุนทรียศาสตร์ -- ญี่ปุ่น
ปรัชญาญี่ปุ่น
นิกายเซน
1025 แนวคิดเรื่องจตุษโกฏิของนาคารชุน = Nagarjuna's Concept of Catuskoti / วิสุทธิรักษ์ วงค์คม / 2553 /Full Text
Subject
นาคารชุน
ศาสนา -- ปรัชญา
พุทธปรัชญา
ปรัชญาอินเดีย
1026 แนวคิดเรื่องเพศวิถีในฮินดูตันตระ = The concept of sexuality in Hindu Tantrism / ภัทราพร ไพศาลสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
ปรัชญาฮินดู
เพศ
การเลือกปฏิบัติทางเพศ
1027 แนวคิดและองค์การก่อการร้ายระหว่างประเทศในประเทศอินโดนีเซียกับปฏิกิริยาของออสเตรเลีย : กรณีศึกษาการลอบวางระเบิดบนเกาะบาหลี ค.ศ. 2002 = Concept and the international terrorist organization in Indonesia and Australis's reaction : the case study of Bali bombing 2002 / เมธินี ไชยคุณา / 2553 /Full Text
Subject
การก่อการร้าย -- อินโดนีเซีย
การก่อการร้าย -- แง่ศาสนา
ภัยคุกคามจากระเบิด -- อินโดนีเซีย
ความมั่นคงระหว่างประเทศ
อินโดนีเซีย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย
1028 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมในต้นทุนการผลิตข้าวของกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านใหม่ร่องแกลบและบ้านกอเปา ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Guidelines for participatory solving on rice production cost of rice farmer group in Ban Mairongglab and Ban Kopao Pasak Sub-district, Mueang District, Lamphum Province / วนัสพงษ์ ใจอินผล / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- ต้นทุนการผลิต
เกษตรกร -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
การส่งเสริมการเกษตร
การทำนา -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
1029 แนวทางการแก้ปัญหาไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยของเกษตรกร ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่=Guidelines for solving forest fire problems in Doi Suthep-Pui National park area of farmers in Donkeaw sub-district, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ณัฐพงษ์ โพธิ์ศรี / 2553 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ไฟป่า -- การป้องกันและควบคุม
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
1030 แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและการบัญชีของหอพักในสังกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา = Guidelines of financial and acconting internal control for dormitories at Rajamangala University of Technology Lanna / นฤมล คุ้มพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
หอพัก
การเงิน
การบัญชี
การควบคุมภายใน
1031 แนวทางการคำนวณต้นทุนการผลิตภัณฑ์แปรรูปสมุนไพรโรงพยาบาลบ้านตาก = Guidelines for calculating the costs of producing herb products at Bantak Hospital / นฤมล เต๋มา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านตาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
ต้นทุนการผลิต
1032 แนวทางการจัดการความปลอดภัยด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม เอ ไอ ซี: กรณีศึกษาบริษัทสุวิทย์เฟอร์นิเจอร์ จำกัด = Guidelines for safety management using AIC technique in furniture manufacture: a case study of Suvith Furniture Co.LTD. / กรกช ทาโน / 2553 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
การสื่อสารเพื่อความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
เครื่องเรือน -- การผลิต
อุตสาหกรรมเครื่องเรือน
1033 แนวทางการจัดการปัจจัยที่เอื้อต่อการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ = Guidelines for managing factors conducive to Early Childhood Education Curriculum Administration of Schools Attached to Local Administrative Organizations in Chiang Mai Province / ณัฐธยาน์ สนินัด / 2553 /Full Text
Subject
การวางแผนหลักสูตร -- เชียงใหม่
การศึกษาปฐมวัย -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
1034 แนวทางการนำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษานอกระบบมาใช้พัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษานอกระบบในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Guidelines in applying stategies of informal education reform for efficiency development of informal education management in Mueang Chiang Mai District / มาตุภูมิ บุญสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน -- เชียงใหม่
การปฏิรูปการศึกษา
การวางแผนการศึกษา
1035 แนวทางการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนบ้านอรุโณทัย จังหวัดเชียงใหม่ = Curriculum administration guildelines of basic education school in health and physical strands, Ban Arunothai School, Chiang Mai Province / ณิชารีย์ ศรีศักดา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย -- หลักสูตร
การวางแผนหลักสูตร
สุขศึกษา -- การศึกษาและการสอน
พลศึกษา -- การศึกษาและการสอน
1036 แนวทางการประยุกต์เทคโนโลยีสะอาดในกระบวนการผลิตลำไยอบแห้งทั่งเปลือกของโรงอบลำไยสรายุทธ = Guideline for application of clean technology in whole dried longan production process of Sarayuth Longan Drier Factory / ศุภทัศน์ สังข์ทอง / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
เทคโนโลยีสะอาด
ลำไย -- การอบแห้ง
1037 แนวทางการปรับปรุงการให้บริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Ways to improve the public service of Wiangtai Sub-District Administrative Organization, Pai District, Mae Hong Son Province / วีระชัย แสงทองอร่าม / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้
บริการสาธารณะ -- ปาย (แม่ฮ่องสอน). ตำบลเวียงใต้
1038 แนวทางการลดต้นทุนของธุรกิจเซรามิก บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด = Cost reduction guidelines at the quality ceramic company limited / ณัฐธรี แลกันธะ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
อุตสาหกกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมต้นทุนการผลิต
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
1039 แนวทางการเลือกใช้วัตถุดิบทางเลือกสำหรับสูตรอาหารสุกรระยะรุ่น ของบริษัทไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด = Selection guideline of alternative raw materials for growing swine feed formula of Bio-Gen Feed Mill Co., Ltd. / อรทัย เล่ห์แสน / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ไบโอ-เจน ฟีดมิลล์ จำกัด
การบริหารงานผลิต
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ -- การควบคุมการผลิต
สุกร -- อาหาร
1040 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนเพื่อการบริหารธุรกิจเซรามิกของบริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด = Cost analysis guidelines for ceramics business Management at the Imperial Pottery Company limited / ภัคนันท์ สุวรรณสุระ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท อิมพีเรียลพอทเทอรี่ จำกัด
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
อุตสาหกกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- ต้นทุนและประสิทธิผล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78