ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อผักไฮโดรโปนิกส์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Consumers attitudes towards hydroponic vegetables in Mueang Chiang Mai District / เจตพล คงดี / 2553 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผักปลอดสารพิษ
1002 ทัศนคติของผู้บริโภคในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการบริโภคเนื้อกระต่าย = Attitudes of consumers in Mueang Chiang Mai District toward consumption of rabbit meat / เชษฐา สาริบุตร / 2553 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เนื้อกระต่าย
1003 ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Parent attitude towards Child Development Center in Mueang Chiang Mai District / วสันต์ ปฏิเสน / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1004 ทัศนคติของพนักงานบริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ที่มีต่อระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (ISO 22000:2005) = Attitude of Chiang Mai Frozen Foods Public Company Limited Employees towards food safety management system (ISO 22000:2005) / ณัฐภัทร ไชยเทพ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่โฟรเซ่นฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
การบริหารงานบุคคล
อาหาร -- มาตรการความปลอดภัย
ไอเอสโอ 22000-2005
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
การนิเทศลูกจ้าง
1005 ทัศนคติของพนักงานบริษัทเป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ที่มีต่อระบบ HACCP = Attitudes of Pepsi-Cola (Thai) trading company limited employees toward HACCP system / เจริญ รักข์สวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อุตสาหกรรมอาหาร -- การควบคุมคุณภาพ
ระบบวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
1006 ทัศนคติของลูกค้าเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาในสังกัดสำนักงานเขตเวียงพิงค์ต่อการลงทุน ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว = Attitude of fixed-deposit accounts customers of Krung Thai Bank, Wiang Ping Regional Office, towards investment in long-term equity funds / วริทธิ์ เหลืองหิรัญ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เงินฝากธนาคาร
1007 ทัศนคติของลูกค้าที่มีต่อบริการ บัตรไม่ต้องของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer attitude towards cardless service of Bank of Ayudhya Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District / ชลิต สนิทธรรม / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
1008 ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูนที่มีต่อบัตรกรุงไทย วีซ่าเดบิต = Attitude of customers of Krung Thai Bank Public Company Limited, Lamphun Province towards the Krungthai visa debit card / กัญชพร พรมปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
การสำรวจตลาด -- ลำพูน
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ลำพูน
1009 ทัศนคติของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในกรุงเทพมหานครต่อเคมายเดบิดการ์ด = Attitude of Kasikornbank Customers in Bangkok Towards K-My Dabit Card / นงนุช ปาริยะรังสี / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค
ลูกค้า -- กรุงเทพฯ
บัตรเดบิต
1010 ทัศนคติของวัยรุ่นในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการโฆษณาแฝงในละครหรษา = Attitudes of teenagers in Mueang Chiang Mai District towards the product placements in situation comedy / ณิชา เมืองสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
โฆษณาทางโทรทัศน์
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
1011 ทัศนคติของสตรีในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อโฆษณาแฝงในรายการละครโทรทัศน์ = Attitude of women consumers in Mueang Chiang Mai District towards product placement in television drama series / รัชนีกร วุฒิรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
โฆษณาแฝง
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
การสื่อสารทางการตลาด
การสำรวจตลาด
1012 ทัศนคติต่อการประกอบวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitudes towards professionalism of accountants in Chiang Mai Province / กาญจนีย์ อินทร / 2553 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบวิชาชีพ -- เชียงใหม่
1013 ทัศนคติและพฤติกรรมการเปิดรับสารเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อของวัยรุ่นหญิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Attitude and adopting substance beverage alcohol behavior changes mass media of women teen-age in Amphoe Mueang Chiang Mai Province / สุภาวิดา นิ่มอร่าม / 2553 /Full Text
Subject
การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
การสื่อสารกับเพศ
การสื่อสาร -- แง่สังคม
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
วัยรุ่นหญิง -- พฤติกรรม
1014 ทางเลือกกลยุทธ์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวชุมชนย่านตลาดบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา = Strategy choice of Talad Banmai's community tourism management, Mueang District, Chachoengsao Province / ศิริประภา แก้วอุดม / 2553 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ฉะเชิงเทรา
การท่องเที่ยว -- การจัดการ
ฉะเชิงเทรา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1015 เทคนิคการสร้างดัชนีเพื่อการค้นคืนด้วยวิธีพาเชียลลีสสแควร์ = Indexing technique for retrieval using Partial Least Squares Method / วสุวัฒน์ ทิพย์สังวาลย์ / 2553 /Full Text
Subject
ดัชนี
การทำดัชนี
การค้นข้อสนเทศ
1016 ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน : การสร้างสรรค์ความเป็นไทยใหญ่จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยใหญ่เดิมและไทยใหญ่พลัดถิ่น ทศวรรษ 2520-2550 = Mae Hong Son Thai Yai : The creation of Thai Yai-ness through the interaction between the old and new Thai Yai mgrants from 1977 to 2007 / ธรรศ ศรีรัตนบัลล์ / 2553 /Full Text
Subject
ไทใหญ่ -- ภาวะสังคม
ไทใหญ่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ไทใหญ่ -- แม่ฮ่องสอน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
1017 ธรรมาภิบาลกับการบริหารโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and infrastructure projects management of Tambon Administrative Organizations in Mae Wang District, Chiang Mai Province / เสกสรร หน่อแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
ธรรมรัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่วาง (เชียงใหม่)
1018 ธรรมาภิบาลกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ขององค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Good governance and enforcing the election act of local assembly members or local administrator B.E. 2545 , San Payang Tambon Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province / อำพล คุณหาร / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่ายาง
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ธรรมรัฐ -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลสันป่ายาง
การปกครองท้องถิ่น -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลสันป่ายาง
1019 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานของสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเชียงราย = Good governance in the administration of police stations in Chiang Rai Province / ชาติตระกูล เจริญภักดี / 2553 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- เชียงราย
ตำรวจ -- การบริหาร
ธรรมรัฐ
1020 ธุรกิจค้าข้าวเพื่อสุขภาพ กรณีศึกษา : บริษัท ธัญญผล (1989) จำกัด = Business of rice for health : a case study of tunyapol (1989) Co., Ltd. / ภูริตา สถิรวัฒนา / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ธัญญผล (1989) จำกัด
การจัดการตลาด
ข้าว -- การตลาด
ข้าว -- การค้า
ผลิตภัณฑ์ข้าว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78