ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เกมส์ไม้ในอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Costs and returns on wooden game products in San Sai District, Chiang Mai Province / วิรัชฎา ขุมคำ / 2553 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ไม้ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ผลิตภัณฑ์ไม้ -- สันทราย (เชียงใหม่)
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
982 ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากเมล็ดมะค่าของกลุ่มหัตถกรรมทุ่งฮ้าง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง = Cost and return on jewelry products from Maka seed of Thung Hang Handicraft Group, Tambon Thung Phueng, Amphoe Chae Hom, Changwat Lampang / ทวีพร อดเหนียว / 2553 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การวิเคราะห์คุณค่า (การควบคุมต้นทุนการผลิต)
ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ -- แจ้ห่ม (ลำปาง). ตำบลทุ่งผึ้ง
เครื่องประดับ
983 ต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมืองของกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Cost and returns of local textile product of Hat Siao Handmade Local Group, Si Satchanalai District, Sukhothai Province / ยพรัตน์ อิ่มพิทักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
กลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านโบราณหาดเสี้ยว
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
ผ้าทอ -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย)
อัตราผลตอบแทน
984 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกอ้อยส่งขายบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลแม่วัง จำกัด จังหวัดลำปาง = Cost and returns on sugar cane planting for The Maewang Sugar Industry Co., Ltd. In Changwat Lampang / สุพิมล ปัญญาบาล / 2553 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์การลงทุน
อ้อย -- การปลูก -- ลำปาง
985 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตหัตถกรรมตีลายแผ่นแร่ของบ้านป่าสักขวาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of striped ore sheet handicraft production at Ban Pa Sak Khwang, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang Mai / จักรพันธ์ ประดับกูล / 2553 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
อัตราผลตอบแทน
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
986 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนทำโคมล้านนา กรณีศึกษา ชุมชนเมืองสาตง ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Cost and return on investment of Lanna lanterns : a case study in Mueang Sart Community, Tambon Nong Hoi, Amphoe Mueang Chiang Mai / ปิติพร จันทะชัย / 2553 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล -- เชียงใหม่
โคม -- อัตราผลตอบแทน -- เชียงใหม่
โคม -- เชียงใหม่
987 ต้นทุนและผลตอบแทนจากผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย = Cost and return on Natural Dyed Mud Cotton Products of the Cotton Weaving Group in Bannatonchan Tambon Bantuek, Amphoe Sisatchanalai, Changwat Sukhothai / ชนากานต์ ชัยรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
ผ้าทอ -- ศรีสัชนาลัย (สุโขทัย). ตำบลบ้านตึก
กลุ่มทอผ้าบ้านนาต้นจั่น
988 ต้นทุนและผลตอบแทนในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด กรณีศึกษา : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก = Cost and return on a production of pelletized bio organic fertilizer : a case study of small and micro community enterprise, Tambon Ban Krang, Amphoe Mueang Phitsanulok / วิภารัตน์ เครือแปง / 2553 /Full Text
Subject
ปุ๋ยอินทรีย์ -- การผลิต
ต้นทุนการผลิต
989 ทักษะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ = Administrative skills of administrator of Mae On Wittayalai School, Chiang Mai Province / ประวิทย์ อินตายวง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย
โรงเรียน -- การบริหาร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
ผู้บริหารโรงเรียน
990 ทักษะการบริหารของผู้บังคับการ ตามการรับรู้ของข้าราชการตำรวจ สังกัดกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5 = Administrative skills of the commander in chief as perceived by Police Officers in Crime Investigation Division, Provincial Police Region 5 / ธนกร ธรรมลังกา / 2553 /Full Text
Subject
ตำรวจภูธรภาค 5
ภาวะผู้นำ
ผู้บังคับบัญชา
ตำรวจ -- เชียงใหม่
991 ทัศนคติของคณะกรรมการดำเนินงานนมโรงเรียน ระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล ที่มีต่อโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ = Attitude of School-Milk board of executive director towards supplementary food project (Milk) in government primary school of Chiang Mai Province / สานิกา เป็งศรี / 2553 /Full Text
Subject
การสำรวจทัศนคติ
โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียน -- เชียงใหม่
992 ทัศนคติของเจ้าของกิจการในอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่มีต่อการประยุกต์ใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยกับการออกแบบด้านกายภาพของธุรกิจ = Attitudes of entrepreneurs in Amphoe Mueang Chiang Mai towards application of feng shui to physical design of the business / ธนารักษ์ คำมูลตา / 2553 /Full Text
Subject
การออกแบบอาคาร -- เชียงใหม่
ฮวงจุ้ย
เจ้าของกิจการ -- เชียงใหม่
993 ทัศนคติของเจ้าของยานยนต์ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการจัดการความเสี่ยงภัยจากก๊าซซีเอ็นจีและแอลพีจี = Attitude of vehicle owners in Mueang Chiang Mai District Towards Risk Management of CNG and LPG / จักรกฤษณ์ อุตชี / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารความเสี่ยง
ก๊าซธรรมชาติในรถยนต์ -- การประเมินความเสี่ยง
รถยนต์ -- การใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง -- เชียงใหม่
994 ทัศนคติของนักลงทุนในบริษัท เอ็มทีเอส เซลลิ่ง เอเยน จำกัด สาขา เชียงใหม่ ที่มีต่อสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าในตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย = Attitude of investors of MTS selling agent company limited at Chiang Mai branch towards gold futures in the Thailand Fututes Exchange / นิวัฒน์ วณิชติสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เอ็มทีเอส เซลลิ่ง เอเยน จำกัด
ตลาดอนุพันธ์แห่งประเทศไทย
ทอง -- การขาย
การวิเคราะห์การลงทุน
สัญญาสิทธิ
995 ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ที่มีต่อบริการสามจีเอสเอ็มแอดวานซ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) = Attitude of mobile phone subscribers in Mueang Chiang Mai District Towards 3GSM Advance Service of Advanced Info Service Public Company Limited / ปทิตตา ภิญโญวิศาล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
การสำรวจตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่
996 ทัศนคติของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อโฆษณาในรูปแบบข้อความสั้น = Attiudes of mobile phone users in Mueang District, Chiang Mai Province Towards Short Message Service (SMS) Advertising / ภควดี ล้อวรลักษณ์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้อความโฆษณา
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- โฆษณา
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
997 ทัศนคติของผู้บริโภคกาแฟที่มีต่อผลิตภัณฑ์กาแฟดอยตุงในจังหวัดเชียงราย = Consumer attitude towards Doi Tung Coffee Product in Chiang Rai Province / พงศกร เชื้อเจ็ดตน / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงราย
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ผลิตภัณฑ์กาแฟ
998 ทัศนคติของผู้บริโภคต่อระบบการสื่อสารแบบไร้สายยุคที่สามในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Cunsumer attitude towards third generation of wireless communication system in Mueang Chiang Mai District / พชรมน อนุวงค์ดำรง / 2553 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เทคโนโลยี 3 จี (ระบบสื่อสารเคลื่อนที่)
999 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อการตลาดของร้านสะดวกซื้อ ในเขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร = Consumer attitude towards marketing of convenience stoores in Khet ladprao, Bangkok / วัฒนา ธิติวรนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ -- ทัศนคติ
ร้านสะดวกซื้อ -- กรุงเทพฯ
1000 ทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำดื่มจากเครื่องจำหน่ายน้ำดื่มแบบหยอดเหรียญ ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = The attitudes of consumers toward drinking water from water vending machine in Mueang Chiang Mai District / ธีรนุช ปิ่นเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78