ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้การสอนภาษาที่เน้นคำศัพท์ผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู้คำศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Use of the lexical approach through computer-assisted instruction to enhance English vocabulary knowledge and reading comprehension of Mathayom Suksa 2 students / บุษบา ใจคำ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
82 การใช้การให้คำปรึกษากลุ่มแบบเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้าง ความมุ่งมั่นในการทำงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Using Reality Therapy for Group Counseling to Promote Work Commitment of Mathayom Suksa 4 Students / ชญาภา วิชชาวณิชนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
การแนะแนวกลุ่ม
นักเรียน -- การให้คำปรึกษา
83 การใช้การให้คำปรึกษาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ = Using client-centered counseling to develop working ability of employees a private company in Chiang Mai Province / เมธา ชุดขัน / 2553 /Full Text
Subject
การให้คำปรึกษาแบบรายบุคคล
การพัฒนาบุคลากร
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
84 การใช้กิจกรรมการเขียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่บนเว็บบล็อกเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และแรงจูงใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 = Use of writing activities based on neo-humanistic approach on web blog to develop English creative writing ability and motivation of Mathayom Suksa 6 Students / กฤติกา อินตา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
กิจกรรมการเรียนการสอน
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
85 การใช้กิจกรรมการแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านการจัดการการเรียนเวลาและความสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Using guidance activities to promote life skills on study, time, and relationship management of Mathayom Suksa 1 Students at Chiang Mai Demonstration School / กมลวรรณ จีนหน่อ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การแนะแนวการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- เชียงใหม่
ทักษะชีวิต
ทักษะการเรียน
86 การใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบพหุปัญญาเพื่อเพิ่มพูน ความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษและทักษะการทำงานร่วมกันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using multiple intelligence activities to enhance English reading, writing abilities and cooperative skills of Mathayom Suksa 3 students / อาทิตยา จิตบาล / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
87 การใช้กิจกรรมการเรียนขลุ่ยเพียงออเพื่อส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร = Using thai woodwind learning activities to promote self-esteem of Mathayom Suksa 1 students, Huayyaophittayakom School, Poe Talay District, Phichit Province / ประพัฒน์ ทัพซ้าย / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- โพทะเล (พิจิตร)
กิจกรรมการเรียนการสอน
88 การใช้กิจกรรมการเสนอตัวแบบเพื่อส่งเสริมระเบียบวินัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 = Using Modeling Activities to Promote Discipline of Mathayom Suksa 2 Students / มนฤดี ธรรมสอน / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
กิจกรรมของนักเรียน
วินัยในโรงเรียน
การพัฒนาจริยธรรม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)
89 การใช้กิจกรรมแบบมุ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มพูน ความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในตนเอง ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง = Use of task-based activities on tourist attractions to enhance English listening-speaking abilities and self- confidence of higher level vocational students / เกิดศิริ ชมภูกาวิน / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
การศึกษานอกสถานที่
กิจกรรมการเรียนการสอน
90 การใช้กิจกรรมเพลงเพื่อส่งเสริมการออกเสียง ความรู้ทางด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 = Using song activities to promote English pronunciation, vocabulary and grammar knowledge of Prathom Suksa 5 students / สาริณี สุวรรณพันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
91 การใช้กิจกรรมภาษาเพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในการพัฒนาความสามารถการเขียนจดหมายธุรกิจสำหรับนักศึกษาจีนวิชาเอกธุรกิจระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง = Use of social interaction language activities to develop the business correspondence writing ability of Chinese students majoring in international economics and trade, Rajabhat Lampang University ซัน ชิง เฟิง / ซัน, ชิง เฟิง / 2553 /Full Text
Subject
การเขียนจดหมาย
จดหมายธุรกิจ
นักศึกษา -- จีน
92 การใช้กิจกรรมศิลปะเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย โรงเรียนศรีสังวาลย์เชียงใหม่ = Using art activities to enhance emotional quotients of students with physical impairment at Srisangwan Chiang Mai School / วชิราพร สอนใย / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีสังวาลย์
ความฉลาดทางอารมณ์
คนพิการกับศิลปะ
นักเรียนพิการ -- เชียงใหม่
93 การใช้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ตามทฤษฎีโครงความคิด เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ = Using experienced-enhancing activities based on schema theory to promote mathematics problem-solving skill of prathom suksa 6 students, Ban Chueng Doi Suthep School,Chiang Mai Province / อสมาภรณ์ วันทอง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านเชิงดอยสุเทพ
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน
การแก้ปัญหา
94 การใช้เกลือแกงเพื่อลดความเข้มข้นของฟอร์มาลินในการรักษาซากสุนัข = Use of sodium chloride for reducing formalin concentration in preserving canine cadavers ปิยะมาศ คงถึง / ปิยะมาศ คงถึง / 2553 /Full Text
Subject
เกลือ
ซากสัตว์
ฟอร์มาลิน
95 การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารงบประมาณเงินทุนวิจัยต่างประเทศของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ = The Use of accounting information for the administration of foreign funda at Tesearch Instiute for Health Sciences, Chiang Mai University / ศุกดิ์มณี สายะสิต / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบัญชี
งบประมาณการศึกษา
วิจัย -- ค่าใช้จ่าย
96 การใช้คลื่นอุลตราโซนิคช่วยกระบวนการคายสารดูดซับ สำหรับระบบดูดซับแบบของแข็งที่ใช้ถ่านกัมมันต์และเมทานอล = Use of ultrasonic wave for assisting desorption process of solid adsorption system using activated carbon-methanol / วรลักษณ์ คุณทะสิงห์ / 2553 /Full Text
Subject
การดูดซับทางเคมี
คลื่นเหนือเสียง
เครื่องทำความเย็น
97 การใช้โครงงานคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงสถิติของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย = Using mathematical projects to foster statistical thinking of mathayom suksa 3 students at Ban Mae Kham (Pracha Nu Khro) School, Mae Jan District, Chiang Rai Province / นริศรา โกเสนตอ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การสอนแบบโครงงาน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- แม่จัน (เชียงราย)
98 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาตร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Use of activity packages for developing basic science process skills of Prathom Suksa 6 students / วิลาวัลย์ สิงเค้า / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี)
วิทยาศาสตร์ การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่สาย (เชียงราย)
99 การใช้ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยของนักเรียนจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตวู่หัว สังกัดมหาวิทยาลัยยูนนาน นอร์มอล = Using activities package to develop reading skill and writing skill of Thai language for the fifth year of secondary school Chinese students at Wuhua experimental middle school attached to Yunnan Normal University / กัลยา มะลิวัน / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
นักเรียนมัธยมศึกษา
100 การใช้ชุดกิจกรรมมุ่งปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง พูดภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของพนักงานธนาคาร = Use of task-based activities to promote english listening-speaking abilities and self-confidence of Bank Personnel / ปุณณา พันธุ์จิรา / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- แผนการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
พนักงานธนาคาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78