ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 โครงสร้างและสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมไฮดรอกซีอะพาไทต์กับแป้งข้าวเจ้า = Structure and mechanical properties of Hydroxyapatite-Nonglutinous rice starch composites / รังสฤษฏิ์ คุณวุฒิ / 2553 /Full Text
Subject
วัสดุทดแทนกระดูก
วัสดุเชิงประกอบ
โครงสร้างจุลภาค
ไฮดรอกซีอะพาไทต์
962 โครงสร้างและสมบัติทางไฟฟ้าของซิงก์ออกไซด์ที่เจือด้วยแอนทิโมนี = Structures and electrical properties of Antimony-Doped Zinc Oxide / ต้องลดา ด่านจิตติศิริ / 2553 /Full Text
Subject
ซิงก์ออกไซด์
ออกไซด์
963 เงื่อนไขการผสมอากาศที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้จากบ่อบำบัดมูลสุกรแบบราง = Suitable air mixing conditions for quality improvement of biogas produced from piggery manure in channel digester / ชัชวาล คำวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ -- การผลิต
ก๊าซมูลสัตว์
สุกร -- มูล
964 เงื่อนไขเชิงซ้อนของการดำรงอยู่และหายไปของการทำนาภายใต้การขยายตัวของอุตสาหกรรม: กรณีศึกษาตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Complex conditions for persistence and disappearance of rice farming under industrial expansion: a case study of Pasak Sub-district, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / กิตติกาญจน์ สมฤทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
การทำนา -- ลำพูน
อุตสาหกรรม -- ผลกระทบต่อสังคม
ข้าว -- การปลูก
965 เงื่อนไขด้านนิเวศน์ที่ดินและเศรษฐกิจที่มีผลต่อรูปแบบการปลูกป่าชาวบ้านและการใช้ประโยชน์เนื้อไม้ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว จังหวัดเชียงใหม่ = Ecological, land and economic conditions affecting villagers woodlot patterns and timber utilization of villagers at Nong Khiao Royal Project Development Center, Chiang Mai province / กิตติศักดิ์ จินดาวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การปลูกป่า -- เชียงใหม่
เนื้อไม้
966 เงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุดเพื่อลดจำนวนเม็ดโลหะบนชิ้นงานสำหรับกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซคลุม = Optimum conditions for decreasing spatters on work piece for gas metal arc welding process / วรเชษฐ์ หวานเสียง / 2553 /Full Text
Subject
โลหะ -- การเชื่อม
967 จากนาข้าวสู่นากุ้ง : การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ำของประเทศไทย = From rice field to shrimp pond: changes of livelihood and environment in the rice basket area of Thailand / วีระนุช แย้มยิ้ม / 2553 /Full Text
Subject
นากุ้ง
กุ้ง -- การเลี้ยง
ชาวนา -- การดำเนินชีวิต
การปรับตัว
968 เจตคติกับผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Attitude and English learning achievement of prathom suksa 5 students at Chiangmai Thepbodint School, Mueang Chiang Mai District / นุชจรี วงศ์ไฝ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาลัยเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
969 ช่องทางการจัดจำหน่ายผักปลอดสารพิษของเกษตรกร ในอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Distribution channels of Pesticide free vegetables of farmers in Saraphi District, Chiang Mai Province / รัชนีกร อุตตมา / 2553 /Full Text
Subject
ผักปลอดสารพิษ -- การค้า
การกระจายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค
การขนส่งสินค้า -- สารภี (เชียงใหม่)
ช่องทางการตลาด
970 ช่องไพรเมตและการสบฟันของชุดฟันน้ำนม = Primate space and occlusion of primary dentition / ศิริโฉม ริยะสาร / 2553 /Full Text
Subject
ฟันน้ำนม
การสบฟัน
971 ชีพลักษณ์ของไม้ยืนต้นบริเวณศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย = Phenology of trees in Education Centre Hariphunchai, Chiang Mai University / เสฏฐวุฒิ แว่นจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หริภุญชัย
พฤกษศาสตร์ -- กายวิภาค
ต้นไม้ -- ลำพูน
972 ชีววิทยาของเรือดที่พบในประเทศไทยและประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการควบคุม = Biology and effectiveness of insecticides against the Bed Bugs og Thailand ;Biology and effectiveness of insecticides against the Bed Bugs og Thailand / สุดธิดา สุวรรณยศ / 2553 /Full Text
Subject
เรือด
ยาฆ่าแมลง
แมลง -- การป้องกันและควบคุม
973 ชีววิทยาและอาหารที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงหนอนนกยักษ์ Zophobasmorio Fabricius และศักยภาพในการเป็นอาหารของมวนพิฆาต Eocanthecona furcellata (Wolff) = Biology and suitable foods for rearing superworm, Zophobas morio Fabricius, and its potential as food for predatory bug, Eocanthecona furcellata (Wolff) / กรสิริ ศรีนิล / 2553 /Full Text
Subject
หนอน -- กายวิภาค
หนอน -- อาหาร
มวนพิฆาต -- การเลี้ยง
974 ชีวิตการทำงานของตำรวจชั้นประทวน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Working life of non commission border patrol police Sub Division 33, Amphoe Sun Sai, Changwat Chiang Mai / นิคม สันกลกิจ / 2553 /Full Text
Subject
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ตำรวจชั้นประทวน -- สันทราย (เชียงใหม่)
975 ชีวิตสามัญชนจีนในกรุงเทพฯ ระหว่าง พ.ศ. 2500-2517 = The Life of Chinese commoners in Bangkok during 1957-1974 / สิทธิเทพ เอกสิทธิพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ชาวจีน -- ไทย
ชาวไทย -- จีน
ไทย -- ประวัติศาสตร์
976 ต้นทุนและผลตอบแทนการทำเสื่อกระจูดของกลุ่มเสื่อกระจูดทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง = Costs and returns for the Taleynoi Krajood Group when producing Krajood Mats, Phatthalung Province / วิศรุตา อรุณรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ต้นทุนและประสิทธิผล
เสื่อ -- การผลิต
วิสาหกิจชุมชน -- พัทลุง
977 ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกผักปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรกร อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of pesticide-free vegetable farming of farmer's groups in Saraphi District, Chiang Mai Province / สาวิตรี แสงเกิด / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ผักปลอดสารพิษ -- การปลูก -- อัตราผลตอบแทน
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
978 ต้นทุนและผลตอบแทนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายน้ำจืด (ไก) : กรณีศึกษา กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน = Cost and return on processing of Chlorophy Algae products : A case study of lady cooperative group, Ban Nongbuea, Amphoe Tha Wang Pha, Changwat Nan / ดาวประกาย กาแผ่ / 2553 /Full Text
Subject
กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหนองบัว
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุนทางอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑ์สาหร่าย -- ต้นทุนและประสิทธิผล
สาหร่าย -- การแปรรูป
สินค้าเกษตร -- ท่าวังผา (น่าน)
979 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามนโยบายของรัฐบาลโครงการจัดตั้งนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน: กรณีศึกษาสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด จำกัด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก = Cost and return of animal corn according the government policy in the agricultural food and compensated energy: Case study, members of the Maesot Cooperative Limited Amphoe Maesot / ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว / 2553 /Full Text
Subject
สหกรณ์นิคมแม่สอด
ข้าวโพด -- การปลูก -- อัตราผลตอบแทน
การจัดการกำไร
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
เกษตรกร -- แม่สอด (ตาก)
980 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกดอกมะลิในตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = Cost and return of Jasmine Farms at Tambon Mae Fhak, San Sai District, Chiang Mai Province / วัชรินทร์ กันธะ / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
ต้นทุนและประสิทธิผล
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
มะลิ -- การปลูก -- สันทราย (เชียงใหม่). ตำบลแม่แฝก


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78