ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ความหลากหลายของสาหร่ายขนาดใหญ่และไดอะตอมพื้นท้องน้ำและการประเมินคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาแม่น้ำโขงบางแห่งของไทยและลาวปี 2007-2008 = Diversity of macroalgae andbenthic diatoms and water quality assessment in some Thai and Lao Tributaries of Mekong River in 2007-2008 / เอกชัย ญาณะ / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาสาหร่าย
สาหร่าย
ไดอะตอม
แพลงค์ตอนพืชน้ำจืด
คุณภาพน้ำ -- ลาว
ลุ่มน้ำโขง
942 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์ พื้นเมือง = Genetic diversity of local purple glutinous rice varieties / เปรมกมล มูลนิลตา / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียวดำ -- พันธุ์
ข้าว -- พันธุ์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
943 ค่าความถี่ของอัลลีลของดีเอ็นเอไมโครแซทเทลไลท์บนโครโมโซมเพศหญิง ตำแหน่ง DXS7132 ในกลุ่มประชากรคนไทยภาคเหนือ = Allele frequencies of microsatellite DNA on X-chromosome locus DXS7132 in a population from Northern Thailand / จันทิรา สนิท / 2553 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
ไมโครแซทเทลไลท์ (พันธุศาสตร์)
นิติวิทยาศาสตร์
944 ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนครั้งการผสมติดของโคนมลูกผสมในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ =Genetic parameters and factors affecting number of service per conception of crossbred dairy cattle in Chai Prakan District, Chiang Mai Province / ชนิดา แป้นจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
โคนม -- การสืบพันธุ์
โคนม -- แง่พันธุศาสตร์
โคนม -- การเลี้ยง -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
945 คำยืมภาษาอัสสัมในภาษาไทอาหม = Assamese loanwords in the ahom language / อนิสรา รัศมีเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทอาหม -- คำและวลีภาษาต่างประเทศ
ภาษาอัสสัม
946 คุณภาพของน้ำพริกหนุ่มที่จำหน่ายในตลาดอำเภอเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2551 = Quality of green chili paste (Nam Phrik Noom) in Mueang Chiang Mai District Local Markets in 2008 / สินาภรณ์ แก้วชื่นชัย / 2553 /Full Text
Subject
น้ำพริก -- เชียงใหม่
น้ำพริกหนุ่ม -- คุณภาพ
947 คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Quality of work life of employees at Faculty of Agriculture, Chiang Mai University / สุลิตา กันทะอุโมงค์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเกษตรศาสตร์ -- บุคลากร
คุณภาพชีวิตการทำงาน
บุคลากรทางการศึกษา -- เชียงใหม่
948 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด = Quality of working life of employees at Nithi Foods Company Limited / คคนางค์ สนธิเปล่งศรี / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท นิธิฟู้ดส์ -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การทำงาน
949 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด = Quality of work life of employees at pharmalink (Thailand) Company Limited / สุรชาติ เปาวัลย์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทฟาร์มาลิงค์ (ประเทศไทย) -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
950 คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่การตลาดบริษัทหลักทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร = The Quality of life of marketing officers in security companies in Bangkok / สุนันท์ วิรัชวรกุล / 2553 /Full Text
Subject
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
บริษัทหลักทรัพย์ -- กรุงเทพฯ
951 คุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่สินเชื่อธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร = The Quality of life of credit officers in large commercial banks in Bangkok / ปรีญธร สุทวีทรัพย์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์
คุณภาพชีวิตการทำงาน
ความพอใจในการทำงาน
952 คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานบริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด = Quality of work life of employees at Chiang Mai Suksawad Company Limited / อริน เปรมโสตร์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทเชียงใหม่สุขสวัสดิ์ค้าไม้ จำกัด -- พนักงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
953 คุณภาพชีวิตในงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดลำพูน = Quality of work life and organizational commitment Among employees in HANA Microelectronics Public Company, Lamphun Province / คมกฤต เมฆสกุล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ฮาน่า ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์กร
คุณภาพชีวิตการทำงาน
954 คุณภาพในการให้บริการของพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 = Quality of service delivery of receptionist at the courts of justice under the Office of Chief Judge, Region V / สรัญญา โพทะยะ / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
ศาลยุติธรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
พนักงานต้อนรับ
955 คุณลักษณะพนักงานประจำสำนักงานของบริษัทข้ามชาติในกรุงเทพมหานคร = Characteristics of Multinational Corporation' office Employees in Bangkok / มนตรี วิโรจน์เวชภัณฑ์ / 2553 /Full Text
Subject
การสรรหาบุคลากร
พนักงานบริษัท -- การคัดเลือกและสรรหา
956 คุณสมบัติของนักบัญชี ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Qualifications of accountants in the Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / ปิติภูมิ เบญจโอฬาร / 2553 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
นักบัญชี -- ลำพูน
ผู้ประกอบวิชาชีพ -- ลำพูน
957 เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิตสำหรับการกำจัดอนุภาคไอเสียจากเตาเผาชีวมวล = Electrostatic precipitator for exhaust particulate removal from biomass combustor / ประวิทย์ ลี้เหมือดภัย / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องจักรกล
การตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต
เตาเผาขยะ
958 เครื่องมือเพื่อนำเข้าตัวชี้วัดสำหรับไอบีเอ็ม คอกนอส 8.4: กรณีศึกษาสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา = Key performance indicator importing tool for IBM cognos 8.4: A Case study of the office for National Education standards and quality assessment / ชาฤทธิ์ สุ่มเหม / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
การประเมินผลทางการศึกษา
ซอฟต์แวร์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
959 เครื่องมือวัดความพร้อมในการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร = Evaluation measures of readiness in becoming a learnin organization of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives, Chiang Mai Provincial Office / รุ่งทิพย์ สุริยา / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- บริการลูกค้า
การบริหารองค์ความรู้
การเรียนรู้องค์การ
960 โครงสร้างของนิทานไทลื้อ = Structures of Tai Lue Folktales / รสริน เรือนใจ / 2553 /Full Text
Subject
นิทานพื้นเมือง
การเขียนหนังสือ
ภาษาไทลื้อ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78