ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ศูนย์การจราจร ตำรวจภูธร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of traffic police at Chiang Mai Regional Police Traffic Center ปฏิภาค บุญมั่งมี / ปฎิภาค บุญมั่งมี / 2553 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
922 ความสุขในการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน = Happiness at work of police at Lamphun Police Station / กนกพร เศรษฐกร / 2553 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน
ความพอใจในการทำงาน
ตำรวจ -- ลำพูน
923 ความสุขในการทำงานของบุคลากรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Happiness at work of employees at research institute for health sciences, Chiang Mai University / รัตนา เตจ๊ะวารี / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
924 ความสุขในการทำงานของพนักงาน กองการผลิต 1 โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at plant production department 1, Mae Moh Power Plant, Lampang Province / นิศากร ชุติมันต์กุลดิลก / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กองการผลิต 1 -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ความพอใจในการทำงาน
925 ความสุขในการทำงานของพนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด = Happiness at work of employees at Central Pattana Chiangmai Company Limited / จันทกฤต กฤตธรรม / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนาเชียงใหม่ จำกัด -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- เชียงใหม่
926 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองบำรุงรักษากลาง โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Central Maintenance Department Mae Moh Power Plant, Lampang Province / เพ็ญพิชชา ตั้งมาลา / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กองบำรุงรักษากลาง -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
ขวัญในการทำงาน
927 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองบำรุงรักษาเครื่องจักรเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Equipment Manintenance Department, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / นภาพร พิศุทธิกฤตยา / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กองบำรุงรักษาเครื่องจักร -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ความพอใจในการทำงาน
928 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการระบบขนส่งวัสดุเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at material handing system division, Mae Moh Lignite Mine, lampang Province / ศุภลักษณ์ ริยาย / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
เหมืองแม่เมาะ
929 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองปฏิบัติการเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at Pit Operation Division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / รัชนีกร พงษ์ประสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ. กองปฏิบัติการเหมือง -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
930 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง เหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at civi and mine reclamation division, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / อำภา นิมมานพิภักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
เหมืองแม่เมาะ. กองโยธาและฟื้นฟูสภาพเหมือง -- พนักงาน
931 ความสุขในการทำงานของพนักงานกองโรงงาน ฝ่ายการผลิตเหมืองแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Happiness at work of employees at workshop department, Mae Moh Lignite Mine, Lampang Province / ไพลิน จันทร์หาญ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ความสุข
เหมืองแม่เมาะฝ่ายการผลิต -- พนักงาน
932 ความสุขในการทำงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ = Happiness at work of bank for agriculture and agricultural co-operatives employees, Chiang Mai Province / อรทัย อินปิ่น / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. สาขาเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความสุขในการทำงาน
ความสุข
933 ความสุขในการทำงานของพนักงานบริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด = Happiness at Work of employees at The Value Systems Company Limited / ชนินันท์ จันทร์สว่าง / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เดอะแวลลูซิสเตมส์ จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
934 ความสุขในการทำงานของพนักงานสาขา ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเขตกำแพงเพชร = Happiness at work employees at Krungthai Bank Public Company Limited, Kamphang Phet Office / กรรณิกา ตามูลวง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน). สำนักงานเขตกำแพงเพชร -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
935 ความสุขในใจฉัน = Happiness in my mind / เนติกรณ์ บุศบงก์ / 2553 /Full Text
Subject
ทัศนศิลป์
ความสุข
936 ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ: อดีตของท่านอนาคตของเรา = Happiness and satisfaction with life of the elders : their past and our future / ณิศรา ฐิตะดิลก / 2553 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ
ความสุข
ความพึงพอใจ
937 ความเสียหายจากการกดทับกันของผลส้มสายน้ำผึ้งโดยการจำลองการสั่นสะเทือนระหว่างการขนส่ง = Compression damage of tangerine fruit cv. Sai Nam Peung by simulated vibration during transportation / นฤมล อุปละ / คณะเกษตรศาสตร์ 2553 /Full Text
Subject
ส้ม -- การขนส่ง
ส้ม -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง
938 ความหมายของชีวิตกับจิตอาสา = Meaning of life through volunteer spirit / กรรณิกา มาโน / 2553 /Full Text
Subject
อาสาสมัคร
อาสาพัฒนา
การดำเนินชีวิต
939 ความหลากหลายของพืชอาศัยเชื้อรา Eeserohilum turcicum สาเหตุโรคใบไหม้แผลใหญ่ข้าวโพดและการป้องกันกำจัด = Host range diversity of eeserohilum turcicum causal agent of Northern corn leaf blight and It's control / นิภาพร บุตรสิงห์ / 2553 /Full Text
Subject
โรคใบไหม้
ข้าวโพด -- โรคและศัตรูพืช
เชื้อราในการเกษตร
940 ความหลากหลายของแพลงก์ตอนพืชและคุณภาพน้ำเขื่อนภูมิพล ประเทศไทย และอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำงึม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Diversity of phytoplankton and water quality in the reservoirs of Bhumibol, Thailand and Namngum Dam, Loa PDR. / ธนิษฐา มาลัยวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
แพลงค์ตอนพืชน้ำจืด
แพลงค์ตอนพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพ
คุณภาพน้ำ -- ไทย
คุณภาพน้ำ -- ลาว
อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
อ่างเก็บน้ำเขื่อน้ำงึม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78