ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ความสัมพันธ์ระหว่างความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนและความผันผวนของมูลค่าการส่งออกสินค้ายานยนตร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบของไทยไปยังประเทศออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ สหรัฐอเมริกา = Relationship between exchange rate volatility and auto Motive, auto parts and accessories export value volatility of Thailand to Australia, Japan and the U.S. / รุ่งนิมิตร ภิรมย์สันติกร / 2553 /Full Text
Subject
อัตราการแลกเปลี่ยน
ปริวรรตเงินตรา
อุตสาหกรรมยานยนต์ -- ไทย
ยานยนต์ -- การส่งออก
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ออสเตรเลีย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ญี่ปุ่น
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- สหรัฐอเมริกา
902 ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ทัศนคติต่อการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงกับความตั้งใจเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของครูในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง = The Relationships of job satisfaction, attitude towards early retirement and subjective norm to early retirement intention of teachers in Mueang District, Ang Thong Province / เพ็ญลักษณ์ เรืองระเบียบ / 2553 /Full Text
Subject
ครู -- ความพอใจในการทำงาน
การเกษียณอายุก่อนกำหนด
ครู -- อ่างทอง
903 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะและราคาของส้มโอในเขตเมืองเชียงใหม่ = Relationship between product attributes and price of Pomelo in Chiang Mai Urban Area / สุวาพิชญ์ บุญยวง / 2553 /Full Text
Subject
ส้มโอ -- ราคา
สินค้าเกษตร
ผลไม้ -- การค้า
ผลิตผลพืชสวน
904 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุนเงินทุนกับการกำกับดูแลกิจการของ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Relationship between costs of capital and corporate governance of Listed Companies in the Stock Exchange of Thailand / นพธีรา ก้อนสมบัติ / 2553 /Full Text
Subject
เงินทุน
บริษัทมหาชน
905 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการจูงใจกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การประเมินของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between motivation factors and implementation of evaluatin criteria in Banklang Municipality, Sanpatong District, Chiang Mai Province / วรพงษ์ พันธุรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ้านกลาง -- การประเมิน
เทศบาลตำบล -- การประเมิน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
906 ความสัมพันธ์ระหว่างระยะพัฒนาการ การเจริญเติบโตผลผลิตคุณภาพเมล็ดและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง = Relationship among developmental stages growth yield grain quality and phenolic content of local purple glutinous rice / ศักดิ์ศิริ คุปตรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวเหนียว -- พันธุ์พื้นเมือง
907 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการรับความรู้สึกและความเครียดของผู้ติดสุราที่กลับมาเสพซ้ำ โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Relationship between sensory patterns and stresses of relapsed alcohol dependence clients in Suansaranroom Psychiatric Hospital, Suratthani Province / ทศพล กองเงิน / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์
Alcoholics
ผู้ติดสุรา -- สุราษฎร์ธานี
908 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Relationship between leadership models and conflict management of local administrative organizations in Doi Saket District, Chiang Mai Province / คนึงนิจ ธรรมทิ / 2553 /Full Text
Subject
ภาวะผู้นำ
การปกครองท้องถิ่น -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การบริหารความขัดแย้ง
909 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบลายพิมพ์นิ้วมือกับฐานความผิดทางอาญา = Relationship between fingerprint patterns and crime conviction / ศิริพร เพ็ญเพียร / 2553 /Full Text
Subject
ลายนิ้วมือ -- การพิสูจน์เอกลักษณ์
ความผิดทางอาญา
910 ความสัมพันธ์ระหว่างวงจรชีวิตธุรกิจกับรายการคงค้างของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง = The relationship between business life cycle and a ccrued transaction of listed companies in the stock exchange of Thailand Within Property and Construction Group / สุทธิไกร บุญเลิศ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทมหาชน -- ไทย
วัฏจักรธุรกิจ -- ไทย
การบัญชีสินทรัพย์
การบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ -- การเงิน
911 ความสามัญในชีวิตประจำวัน = Daily life ordinariness / กันธิชา ณ เชียงใหม่ / 2553 /Full Text
Subject
ศิลปะกับสังคม
จิตรกรรม
การเขียนสีน้ำ
การดำเนินชีวิต
912 ความสามารถด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่ได้รับการสอนโดยเสริมชุดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ = Ability in practical skills of grade level 3 students taught through enriching of science shows / ลลิตา ยังคง / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- แผนการสอน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
913 ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอนโดยใช้กลวิธีแก้ปัญหาเชิงตรรกะของเฮลเลอร์และเฮลเลอร์ = Ability in physics word problem solving of Mathayom Suksa 4 students through Heller and Heller logical problem solving strategy / อมราลักษณ์ ฤทธิเดช / 2553 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
914 ความสามารถในการแข่งขันข้าวไทยส่งออกในตลาดแอฟริกา = The Competitivess of Thai Rice Export to Africa Market / จารุวรรณ ภุมมา / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การส่งออก
การแข่งขันทางการค้า -- ไทย
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- แอฟริกา
915 ความสามารถในการคิดอเนกนัยและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาปลายเปิด = Divergent thinking ability and mathematics learning achievement of Prathom Suksa 6 students through learning provision using open-ended problems / อนุวัตร จิรวัฒนพาณิช / 2553 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน(ประถมศึกษา)
916 ความสามารถในการนำความรู้วิชาวิทยาศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ = Ability in using science knowledge in daily liife through the use of activity packages for Mathayom Suksa 1 students with learning disabilities / พิมประภา อินต๊ะหล่อ / 2553 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
วิทยาศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ -- การสอนด้วยสื่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
917 ความสามารถในการผสมข้ามหมู่ของกล้วยไม้สกุลซิมบิเดียมบางชนิด =Intersectional crossability of some cymbidium species / อรอนงค์ วงศ์น่าน / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
กล้วยไม้ -- การปรับปรุงพันธุ์
918 ความสามารถในการผสมข้ามหมู่ของกล้วยไม้สกุลหวายของไทยและหวายพันธุ์การค้า = Intersectional crossability of thail and commercial Dendrobium cultive / มาลินี อินทร์วงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วยไม้ -- การขยายพันธุ์
หวาย (กล้วยไม้) -- ไทย
919 ความสามารถในการพยากรณ์ของอัตมโนทัศน์การอบรมเลี้ยงดู และการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการปรับตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Predictability of self-concept, child rearing and social support on adjustment among Mathayom Suksa 4 students in Mueang District, Lampang Province / จีระวรรณ เวชประชา / 2553 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำปาง
การรับรู้ตนเอง
920 ความสามารถร่วมกันในการพยากรณ์ของการสนับสนุนทางสังคม การเข้าถึงใจ และความพึงพอใจในชีวิตสมรสที่มีต่อการให้อภัยคู่สมรส = Predicting ability of social support, empathy and satisfaction in marriage on forgiveness of married couples / ธัญลักษณ์ อิสสระ / 2553 /Full Text
Subject
ครอบครัว -- แง่จิตวิทยา
การให้คำปรึกษาครอบครัว
คู่สมรส
การให้อภัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78