ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ความพึงพอใจและความคาดหวังของผู้พิการทางสายตาต่อสถานีวิทยุชุมชนเพื่อผู้พิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Gratifications and expection of the blinds toward community radio stations for disabled in Chiang Mai Province / จุฑามาศ กีรติภูมิธรรม / 2553 /Full Text
Subject
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
คนตาบอด -- เชียงใหม่
รายการวิทยุ -- เชียงใหม่
สถานีวิทยุ -- เชียงใหม่
882 ความพึงพอใจและความรู้ของผู้ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน จังหวัดเชียงใหม่ = Satisfaction and knowledge of Farmers Trained from Local Scholar Network Center, Chiang Mai Provin / วิธิวัต มันกระโทก / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน
การฝึกอบรม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- การฝึกอบรม
เกษตรกร -- เชียงใหม่
883 ความไม่พึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน = Customers un satisfaction with services of Kasikorn Bank Public Company Limited at Industrial Estate Lumphun branch / ปทุมรัตน์ เชียงมูล / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
884 ความร่วมมือของเภสัชกรและทีมสหวิชาชีพในการจัดการระบบการติดตามการให้ยาที่ต้องระมัดระวังสูงของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Collaboration of pharmacists and health care team on the management of high alert drug monitoring system for inpatient services at Sarapee Hospital, Chiang Mai Province / ศุภนิตย์ อินทารักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสารภี
Drugs -- Safety measures
Drugs -- Administration
Medication errors
Pharmacists
การใช้ยา
โรงพยาบาล -- ระบบการจ่ายยา
เภสัชกรรมของโรงพยาบาล
885 ความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเพศที่ปรากฏในมิวสิควิดีโอไทย = Love and sexual relations appearing in Thai music videos / วนัสนันท์ ทุมโนน้อย / 2553 /Full Text
Subject
ภาพยนตร์ -- ผลกระทบต่อสังคม
กามารมณ์ในภาพยนตร์
ความรัก
เพศ
ค่านิยมสังคม
886 ความรุนแรงและความหลากหลายทางชีวภาพของราสนิมใบกาแฟในภาคเหนือของประเทศไทย = Severity and biodiversity of coffee leaf rust fungi in Northern Thailand / ยุทธการ กองวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
กาแฟ -- โรคและศัตรูพืช
โรคราสนิม
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงใหม่
887 ความรู้ความเข้าใจของพนักงานบัญชีต่อการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) = Accounting officers' cognizance of recognition of provincial electricity authority the case study of provincial electricity authority, Northern Region 2, (Phitsanulok) / ภิญญาภัสส์ ภูวสรรเพ็ชญ์ / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) -- การบัญชี
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ภาคเหนือ (พิษณุโลก) -- รายได้
รายได้รอการรับรู้
888 ความรู้ความเข้าใจและการให้บริการด้านการตรวจสอบสืบสวนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย = Knowledge and understanding on forensic auditing services of certified public accountant in the Upper North Region of Thailand / ตะวันฉาย ไพบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
การสอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
ผู้สอบบัญชี -- ไทย (ภาคเหนือ)
889 ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ การบริโภคอาหาร และภาวะโภชนาการของนักจัดรายการวิทยุ = Food and nutrition knowledge, food consumption and nutritional status of radio reporter / ชื่นกมล ธูสรานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
โภชนาการ
บริโภคนิสัย
นักจัดรายการวิทยุ -- โภชนาการ
890 ความรู้ทัศนคติ และการปฏิบัติในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าวของเกษตรกร อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Knowledge, Attitude, and practice on organic fertilizer application for growing rice of farmers, mae suai district, chiang rai province / ยุทธพล ทองปรีชา / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก -- แม่สรวย (เชียงราย)
ปุ๋ยอินทรีย์
เกษตรกร -- แม่สรวย (เชียงราย)
891 ความรู้ทางโภชนาการและการบริโภคอาหารของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์ = Nutritional knowledge and food consumption of hypertension patients at Chiang Rai Regional Hospital / ปธิตา สุริยะ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศูนย์เชียงรายประชานุเคราะห์
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงราย
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- แง่โภชนา
อาหารสำหรับผู้ป่วย
892 ความรู้และการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Knowledge and pesticides application of farmers, Ban Thi Sub-district, Ban Thi District, Lamphun Province / พัฒนพงค์ ทิพย์วงค์ / 2553 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร -- บ้านธิ (ลำพูน)
สารเคมี
ยากำจัดศัตรูพืช
893 ความรู้และเจตคติต่อโครงการกระเช้าไฟฟ้าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอนของชุมชนบ้านตีนธาตุ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Knowledge and attitude towards the rope way project between Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces at the Ban Tin Thart community, Pai District, Mae Hong Son Province / กฤชทอง มัยโชติ / 2553 /Full Text
Subject
การขนส่งทางบก -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
คมนาคมทางบก -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
กระเช้าลอยฟ้า -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
894 ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมระหว่างชาวเวียดนาม อพยพกับชาวไทยท้องถิ่นในจังหวัดพัทลุง = The Socio-economic and political relationship between Vietnamese immigrants and the local Thais in Phatthalung / วิภู ชัยฤทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
เวียดนาม -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ชาวไทย -- พัทลุง
895 ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมตนเองกับพฤติกรรม การเล่นเกมออนไลน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น = Relationship between self-control and online game playing behavior of lower secondary school students / อัครเดช หอเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
เกมอินเตอร์เน็ต
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
การควบคุมตนเอง
896 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารแบบธรรมาภิบาลกับประสิทธิผลการบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Relationship between good governance and administrative effectiveness of Bouhaew Tambon Municipality, Mueang District, Lampang Province / วรญา จตุพัฒน์รังสี / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
การปกครองท้องถิ่น -- ลำปาง. ตำบลบ่อแฮ้ว
ธรรมรัฐ
897 ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกลุ่มสานสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสในโรงพยาบาลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Relationship between Sarnsomepan HIV Club Member and quality of life among people living with HIVAIDS receiving antiretroviral therapy at Ko Kha Hospital, Lampang Province / ผทายวุธ นวลอนงค์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกาะคา
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- ลำปาง
898 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พฤติกรรมความเป็นผู้นำ การสนับสนุนทางสังคมและความเหนื่อยหน่ายในงานกับความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม จังหวัดเชียงใหม่ = The Relationships of perceived leadership behavior, social support and job burnout to intention to leave Among Nurses at Chiangmai Ram Hospital, Chiang Mai province / หอมไกล ต้นสัก / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
พยาบาล -- การลาออก
899 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศกับตัวแปรทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ จี20 โดยวิธีเออาร์ดีแอล = The Relationship between foreign direct investment and economic variables of G20 Member Countries Using ARDL Method / ปราการ สมร่าง / 2553 /Full Text
Subject
การลงทุนของต่างประเทศ
การวิเคราะห์การลงทุน
900 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กับงบประมาณรายจ่ายในองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The relationship between the needs for human resource development and expenditure of Tambon Administrative Organizations in Pai District, Mae Hong Son Province / เสรี แพร่ทอง / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78