ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการของห้างหุ้นจำกัด พัฒนายนต์ เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Pattannayont Chiang mai Limited partnership / สิริศักดิ์ บุญวรเศรษฐ์ / 2553 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นจำกัด พัฒนายนต์ เชียงใหม่ -- การตลาด
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
862 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดบริการสถานีบริการน้ำมันเอกชัยเพิ่มทรัพย์ปิโตรเลียม = Customer satisfaction towards services marketing mix of Akachaipurmsub Petroleum Gas Station / รุจิราพร เตชะเทพ / 2553 /Full Text
Subject
การตลาด
สถานีบริการน้ำมัน -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
863 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อสินเชื่อรายย่อยนอกภาคเกษตรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขางาว จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards Non-agricultural Micro-cerdit of bank for agriculture and agricultural cooperatives at Ngao Branch, Lampang Province / ประสานมิตร เรืองศรี / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขางาว -- ลำปาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า -- ลำปาง
สินเชื่อ
864 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินสาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards housing loan credit services of the Government Savings Bank, Chiang Mai University Branch / แสงทิตย์ ชัยตาน / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน. สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ธนาคารและการธนาคาร -- บริการลูกค้า
สินเชื่อ
865 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการด้านสินเชื่อเพื่อธุรกิจการค้าของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูน = Customers' satisfaction for commercial credit services of a commercial Bank in Lumphun Province / พรรณธร คำบุญเรือง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารพาณิชย์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
บริการลูกค้า
สินเชื่อการค้า
866 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อน้ำดื่ม ตราเอ็มเจ ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Customer's satisfaction towards M.J Drinking Water in Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / ชูเกียรติ มวลจันทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
น้ำดื่มบรรจุขวด -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
867 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ของบริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด = Customer satisfaction towards service marketing mix of real estate properties services of Chiang Mai Properties Co., Ltd. / จรรยา ยังเฟลโล่ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เชียงใหม่ พร็อพเพอร์ตี้
อสังหาริมทรัพย์ -- การตลาด -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
868 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านขายยา ฟาร์ม่าช้อยซ์ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Pharma Choice Drug Stores in Mueang Chiang Mai District / ปัญจนาฏ อโนดาต / 2553 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
869 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของร้านเดอะเน็ต จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of the net in Chiang Mai Province / มะลุลี สกุลถาวร / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ร้านคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
870 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาด ร้านวอร์มอัพคาเฟ่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Warm Up Cafe in Mueang Chiang Mai District / ศิระ สุริยะศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
ไซเบอร์คาเฟ่ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
871 ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมทางการตลาดร้านมั้งกี้คลับ ผับแอนด์เรสทัวรองท์ อำเภอเมือง เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix of Monkey Club Pub & Restaurant in Mueang Chiang Mai District / จิตติพร นิ่มสุวรรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผับ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านอาหาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
872 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท พิบูลย์คอนกรีต จำกัด = Corporate - customer satisfaction towards marketing mix factors of Piboon Concrete Company Limited / นุสรา อุดล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท พิบูลย์คอนกรีต
การตลาด
ลูกค้า
873 ความพึงพอใจของลูกค้าธุรกิจที่มีต่อส่วนประสมการตลาด ร้านปอ เบเกอรี่ = Business customers towards marketing mix factors of the Paw Bakery / พงศกร ชุมสาย ณ อยุธยา / 2553 /Full Text
Subject
ร้านปอ เบเกอรี่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
874 ความพึงพอใจของลูกค้าโรงน้ำแข็งทวีชัยในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction toward Taweechai Ice Factory in Mueang Chiang Mai District / ภัทรพงษ์ นิมลรัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงน้ำแข็งทวีชัย -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
875 ความพึงพอใจของลูกค้าสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของธนาคารไทยพาณิชย์ ในสังกัดสำนักงานธุรกิจพระประโทน (นครปฐม) = Customers satisfaction towards small and medium enterprises credit of Siam Commercial Bank (Public) Company Limited in Prapathon (Nakhonpathom) Business Relationship Center / ภาคิน พงศ์ธรภราเดช / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- นครปฐม
ธนาคารและการธนาคาร -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
สินเชื่อการค้า
876 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด = Employee job satisfaction towards Pattanasin Leasing (CPL) Company Limited / นันท์ธิดา ผาทอง / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท พัฒนสิน ลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
877 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด = The employee's job satisfaction of Umbrella Making Center (1978) Company Limited , Sankampheang Chiang Mai District / ชัยฤทธิ์ บัวจีน / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ศูนย์ทำร่ม (1978) จำกัด
ความพอใจในการทำงาน
พนักงานบริษัท -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
878 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด = Employee satisfaction towards First Drug Company Limited / พรรณธรา จุลาสัย / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท เฟิสท์ดรัก -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
879 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานบริษัทเซอร์เวียร์ ประเทศไทย จำกัด = Job satisfaction of employees in Servier Thailand Limited / นวรัตน์ อุปลาบัติ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทเซอร์เวียร์ ประเทศไทย จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
พนักงานบริษัท -- ความพอใจในการทำงาน
880 ความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานระดับบปฏิบัติการ บริษัท นอร์ทเทอร์นโลจิสติกส์ทรานส์ จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Job satisfaction of operational employees towards Northern Logistics Trans Company Limited in Chiang Mai Province / ไพโรจน์ สุวรรณกิจ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท นอร์ทเทอร์นโลจิสติกส์ทรานส์ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78