ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ความพึงพอใจของผู้ป่วยในต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการของโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = In-patient satisfaction towards services marketing mix of Chiangmai Ram Hospital / สุนิศา ไชยสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
842 ความพึงพอใจของผู้ป่วยห้องพิเศษต่อการบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง = Satisfactions of private ward patients with food service in a public hospital / กาญจนา สอนทองมา / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล -- บริการอาหาร
843 ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านลัดดารมย์โครงการเชียงใหม่ต่อคุณภาพการบริการด้านสาธารณูปโภคและระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ = Residential satisfaction towards service quality of public utility and security system of Laddarom Village, Chiang Mai Project / สาธวี ฤกษบุตร / 2553 /Full Text
Subject
สาธารณูปโภค -- เชียงใหม่
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
844 ความพึงพอใจของพนักงานต่อปัจจัยจูงใจในการทำงานของบริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด = Employee satisfaction towards motivation factors at Siam Cast Iron Works Company Limited / ชินวุธ จงอยู่สุข / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท สยามคาสท์ไออ้อนเวอร์คส์ จำกัด -- การบริหารงานบุคคล
ความพอใจในการทำงาน
การจูงใจในการทำงาน
845 ความพึงพอใจของพนักงานบริษัท วี แอนด์ พี เฟร๊ชฟูดส์ จำกัด ต่อระบบการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ = Employee's satisfaction of V&P Freshfoods Co., Ltd. Towards good manufacturing practive for abattoir system / สุรพล ปัญโญแก้ว / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท วี แอนด์ พี เฟร๊ชฟูดส์ จำกัด -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
846 ความพึงพอใจของพนักงานบำรุงรักษาระบบส่งกำลังไฟฟ้า ต่อคุณภาพการบริการเครือข่ายวิทยุวีเอชเอฟของฝ่าย ปฏิบัติการภาคเหนือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = Satisfaction of electrical transmission system maintenance staff towards service quality of VHF radio network of the Northern Region Operation Division, Electricity Generating Authority of Thailand / คมสัน นาคะกุล / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. ฝ่าย ปฏิบัติการภาคเหนือ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
847 ความพึงพอใจของพนักงานรายวันต่อคุณภาพชีวิตการทำงาน บริษัทสันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด สาขาเชียงใหม่ = Satisfaction of daily employees towards quality of work life at The Peace Canning (1958) Company Limited, Chiang Mai Branch / ชุติมา พันธ์พัฒนกุล / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด สาขาเชียงใหม่ -- พนักงาน
ความพอใจในการทำงาน
คุณภาพชีวิตการทำงาน
การบริหารงานบุคคล
848 ความพึ่งพอใจของลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฮิลล์ไซด์พลาซ่า แอนด์ คอนโดเทล 4 = Satisfaction of Japanese Customers towards service marketing mix of Hillside Plaza and Condotel 4 / สกาวเดือน โอกาว่า / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
849 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการด้านสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดลำพูน = Customers' satisfaction in using housing loan service of Kasikorn Bank Public Company Limited in Lamphun Province / สุชาติ ยืนยาว / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย -- ลำพูน
สินเชื่อ
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
850 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้บริการศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards services of Pantip Plaza Chiang Mai / ภูมิกนก อริยนานา / 2553 /Full Text
Subject
พันธุ์ทิพย์พลาซ่าเชียงใหม่
ศูนย์การค้า -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
851 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards purchasing life insurance from Siam Commercial Bank Public Company Limited in Mueang Chiang Mai District / จุฑามาศ มณีธร / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- การจัดซื้อ
852 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการบริการรถเช่าของบริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards car rental service of Ruby Car Rental Company Limited, Chiang Mai Province / จิตรพี ทันดร / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท รูบี้คาร์เร้นท์ทัล จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
853 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Bank for Agriculture and Agricultural co-operative, Samoeng Branch, Chiang Mai Province / ถนัด วันมณี / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสะเมิง -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สะเมิง (เชียงใหม่)
บริการลูกค้า -- สะเมิง (เชียงใหม่)
854 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของบริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Krungthai Panich Insurance Company Limited in Mueang Chiang Mai District / วารินทร์ สิทธิสุนันท์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทกรุงไทยพานิชประกันภัย
ประกันภัย -- เชียงใหม่
ตัวแทนประกันภัย
ประกันวินาศภัย
855 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพการบริการของร้านช่างทองแอร์ เซอร์วิส ในจังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service quality of Changthong Air Service Shop in Chiang Mai Province / พิรุณ สันกลกิจ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
856 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพบริการขนส่งสินค้าของบริษัทชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด = Customer satisfaction towards transportation service quality of Chaipattana transportation Chiangmai Company Limited / ประพันธ์ แต่งสกุลสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ความพอใจ
857 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix of Bank for Agriculture and Agricultural Co-operatives in Amphoe Chom Thong Changwat Chiang Mai / อารีย์ นาปรัง / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจอมทอง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การจัดการตลาด
858 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการของโรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท เชียงใหม่ = Customer satisfaction towards service marketing mix factors of Green Lake Resorts, Chiang Mai / พิศุทธ์ พิศุทธกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงแรมกรีน เลค รีสอร์ท เชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
859 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อแผนกอะไหล่ ห้างหุ้นส่วน จำกัด แสงชัยพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ = Customers satisfaction towards parts department of Sangchaiphanich Limited Partnership, Chiang Mai Province / ปิยวิช เลาหวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วน จำกัด แสงชัยพาณิชย์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
860 ความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfaction towards marketing mix factors of Simply Dcor Company Limited, Amphoe Sankampaeng, Changwat Chiang Mai / ธนากร สุภาษา / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ซิมพลิ เด็คคอร์ จำกัด -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
การจัดการตลาด


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78