ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัท ฟราแมค (ประเทศไทย) จำกัด = Employee engagement towards Framec (Thailand) Company Limited / จรวยพร จันทร์เพชร / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท ฟราแมค (ประเทศไทย)
ความผูกพันต่อองค์การ
822 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ = Employee engagement of Thai Airways International Public Company Limited, Chiang Mai Branch / ธีรวัต สมพฤกษ์ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
ความภักดีของลูกจ้าง
823 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานเย็บผ้าในบริษัทรับจ้างผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูปส่งออกแห่งหนึ่ง = Employee engagement of sewing emloyees towards an export garment manufacturing company / ณุวภา ธีรวราภัทร์ / 2553 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
การจัดการองค์การ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การส่งออก
824 ความผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Employee engagement of registered nurses towards Sriphat Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์ -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
พยาบาล -- เชียงใหม่
825 ความพร้อมของผู้ประกอบการชุมชนในการผลิตน้ำบริโภคบรรจุในภาชนะปิดสนิทตามวิธีการผลิตที่ดี = Readiness of Community Entrepreneur in Producing Drinking Water Packed in Closed Container According to Good Manufacturing Practice / สาธิต เจริญพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำดื่มบรรจุขวด -- มาตรฐาน
อุตสาหกรรมน้ำดื่มบรรจุขวด
826 ความพร้อมของโรงแรมในอำเภอเมืองเชียงใหม่ต่อการขอรับรองมาตรฐานการบริการอาหารฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว = Readiness of Hotels in Muang Chiang Mai District in applying for certification of Halal Food Services Standard for Tourism / วุฒิชัย วีระมาชา / 2553 /Full Text
Subject
โรงแรม -- เชียงใหม่
อาหารฮาลาล -- มาตรฐาน
การท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
827 ความพร้อมรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ในเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ และระดับตำบล จังหวัดเชียงใหม่ = Readiness for Pandemic Influenza of District Level and Sub-district Level Public Health Staff, Chiang Mai Province / ภูมิพัฒน์ ภูวธนานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
อนามัยชนบท -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- เชียงใหม่
828 ความพึงพอใจของเกษตรที่มีต่อการเลี้ยงปลาทับทิมในกระชังแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัทเอกชน ในเขตอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' satisfaction towards red tilapia raising under contract farming in Doi Lo District, Chiang Mai Province / รัศมี เสาร์คำ / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
เกษตรพันธสัญญา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
ปลาทัมทิม -- การเลี้ยง
เกษตรกร -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
829 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อการท่องเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่ = Thai tourist satisfaction to travel Chiang Mai Zoo / ศุภัคษร เรืองฉิม / 2553 /Full Text
Subject
สวนสัตว์เชียงใหม่ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
นักท่องเที่ยว -- ไทย
พฤติกรรมผู้บริโภค
830 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่อสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูน = Thai tourist satisfaction towards tourist destinations in Lamphun Province / จิรภัทร บุญรักษา / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
ลำพูน -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
831 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ = Thai tourist satisfaction towards tourism industry in Chiang Mai Province / อภิรัตน์ ดำรงศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
นักท่องเที่ยว -- ไทย
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
832 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Satisfaction of Thai Tourist Towards Tourism Industry in Pai District, Mae Hong Sorn Province / สิริกมล กันทะวัง / 2553 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- แม่ฮ่องสอน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย (ภาคเหนือ)
833 ความพึงพอใจของผุ้ขายสินค้าที่มีต่อการดำเนินงานตลาดถนนคนเดินในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Vender satisfaction towards operation of walking street market in San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / อชิรญา ไชยมี / 2553 /Full Text
Subject
การขาย -- ความพอใจ
ถนนคนเดิน (เชียงใหม่)
ถนน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
834 ความพึงพอใจของผุ้รับบริการที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของแผนกผู้ป่วยในทั่วไป โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่ = Customer satisfation towards service marketing mix of the general In-patient department at Lanna Hospital, Chiang Mai Province / ธีระยุทธ นิยมกูล / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลานนา
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
835 ความพึงพอใจของผู้เข้าเยี่ยมชมต่อการให้บริการของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ = Visitors'satisfaction on Queen Sirikit Botanic Garden Services / วิภวา เสมแย้ม / 2553 /Full Text
Subject
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว
836 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อสื่อมวลชนเสียงสันติ จังหวัดเชียใหม่ = Customer satisfaction towards the voice of peace mass media in Chiang Mai Province / อภิรักษ์ สาคร / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
สื่อมวลชนเสียงสันติ
สื่อมวลชน -- เชียงใหม่
837 ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อน้ำดื่มตราอ่างแก้ว = Customer's satisfaction towards Ang Kaew drinking water / จิตนันท์ จิโนทา / 2553 /Full Text
Subject
ความพอใจของผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
น้ำดื่มบรรจุขวด -- เชียงใหม่
838 ความพึงพอใจของผู้ปกครองต่อการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่า จังหวัดลพบุรี = Parental satisfaction with management of child development center attached to Nongmakha sub-district administrative organization, Lop Buri province / กฤติมา ไทยหนุ่ม / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ลพบุรี
เด็ก -- การดูแล
839 ความพึงพอใจของผู้ประกอบการร้านค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของบริษัท จักรราชมารืเก็ตติ้ง จำกัด = Retailer satisfaction towards marketing mix of Jakkaras Marketing Company Limited / ดรุณี วงศ์ปิง / 2553 /Full Text
Subject
บริษัท จักรราชมารืเก็ตติ้ง จำกัด
ความพอใจของผู้ใช้บริการ
การจัดการตลาด
840 ความพึงพอใจของผู้ป่วยต่อการบริการอาหาร ศูนย์มะเร็งลำปาง = Patient satisfaction towards food service at Lampang Cancer Center / ภีรุกา วิภาศรีนิมิต / 2553 /Full Text
Subject
ศูนย์มะเร็งลำปาง -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาล -- บริการอาหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78