ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารของธุรกิจ ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน = Demand in using accounting information of executives of business in Saha Group Industrial Park - Lamphun / วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีบริหาร
อุตสาหกรรม -- ลำพูน
802 ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากรสายสนับสนุนงานด้านวิชาการคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Needs for self-development of academic supporting staff, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / ประภาพร กุลณวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การพัฒนาตนเอง
การพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- บุคลากร
803 ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Needs for self-development of teachers in schools attached to Chiang Mai City Municipality / ธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
ครู -- ความต้องการการฝึกอบรม -- เชียงใหม่
การพัฒนาตนเอง
804 ความต้องการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของพนักงานบัญชีในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Demand for developing professional skills of accountants in Chiang Mai University / อรวรรณ ภาสุระอารีย์ / 2553 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ
805 ความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมนักศึกษา ของนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ = Needs for the Student Activity Organization Model of Third Year Students in the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University, Chiang Mai Province / ผุสดี กว้างวิทยากุล / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร -- นักศึกษา
ความต้องการ (จิตวิทยา)
กิจกรรมของนักศึกษา
806 ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลพะเยา จังหวัดพะเยา = Needs and opinions on using library for learning of prathom suksa 6 students of Anubann Phayao School, Phayao Province / สุภัชญา หงษ์ทอง / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลพะเยา -- ห้องสมุด
ห้องสมุดกับโรงเรียน -- พะเยา
ห้องสมุดโรงเรียน -- พะเยา
ศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ -- พะเยา
นักเรียนประถมศึกษา -- พะเยา
807 ความต้องการและความพร้อมของประชาชนต่อการเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = The Needs and readiness of people to upgrade from Tampon Administrative Organization to Tampon Municipality: case study Tampon Administrative Organizations in Mae Rim District, Chiang Mai Province / ละมัย เขื่อนเพชร / 2553 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ริม (เชียงใหม่)
การบริหารรัฐกิจ -- ส่วนภูมิภาค -- แม่ริม (เชียงใหม่)
808 ความเต็มใจจ่ายของประชาชนในการอนุรักษ์และบูรณะมรดกทางวัฒนธรรมวัดในเขต เทศบาลปัว จังหวัดน่าน = Civils willingness to pay for conservation and restoration of Temple Cultural Heritage in Pua Municipal , Nan Province / เอกพล อังผาดผล / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลปัว
มูลค่า (เศรษฐศาสตร์)
ความพอใจของผู้บริโภค -- ปัว (น่าน)
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม -- ปัว (น่าน)
809 ความเป็นธรรมชาติในกรอบแข็ง = Naturalness within rigid form (s) / อรุณ กันยามา / 2553 /Full Text
Subject
ประติมากรรมนูนสูง
เศษไม้
810 ความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งจากซังข้าวโพด ในอำเภอลอง จังหวัดแพร่ = A Feasibility study for investment in corn core charcoal briquettes production in Amphoe Long, Changwat Phrae / พิเชฐ ลาภานุพัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
การวเคราะห์การลงทุน -- ลอง (แพร่)
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ถ่านอัดแท่ง -- การผลิต
811 ความเป็นสตรีกับการเป็นผู้นำทางการเมืองท้องถิ่น : กรณีศึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะคา จังหวัดลำปาง = Feminity and leadership in local politics : a case study of Kok Ka Tambon governor in Lampang Province / ดวงพร พยัตตพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- เกาะคา (ลำปาง)
ผู้นำ -- เกาะคา (ลำปาง)
นายกเทศมนตรี -- เกาะคา (ลำปาง)
การปกครองท้องถิ่น
812 ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของ สังคมชาวนา อีสานตั้งแต่ พ.ศ. 2500-2550 : ศึกษากรณีหมู่บ้านกู่กาสิงห์ จังหวัดร้อยเอ็ด = Economic changes of the peasant society in Isan region, from 1957-2007 : a case study of Kugasing Village, Roi Ed Province / ธิติญา เหล่าอัน / 2553 /Full Text
Subject
สังคมวิทยาชนบท -- ร้อยเอ็ด
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ร้อยเอ็ด
ชาวนา -- ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด -- ภาวะสังคม
ร้อยเอ็ด -- ภาวะเศรษฐกิจ
813 ความแปรปรวนของการพัฒนาเมล็ดข้าวภายในรวงที่สัมพันธ์กับผลผลิต คุณภาพเมล้ด และปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระฟีนอลิคของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์พื้นเมือง = Variation of rice grain development within panicle and its relationship to grain yield, grain quality and penolic antioxidant content of local purple rice / ศรัณรักษ์ ปริรักษ์วิจิตร / 2553 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- เมล็ดพันธุ์
ข้าวเหนียว -- พันธุ์พื้นเมือง
814 ความแปลกแยกทางการเมืองของชนชั้นกลางในจังหวัดเชียงใหม่ภายหลังวิกฤตการเมืองเมษายน - พฤษภาคม (พ.ศ. 2553) = Political alienation of the middle class in Chiang Mai Province after April - May 2010 political crisis / วิจิตรา ตรีอัครเบญจกุล / 2553 /Full Text
Subject
ชนชั้นกลาง -- เชียงใหม่
การเมือง -- เชียงใหม่
ความแปลกแยก
815 ความผันแปรตามฤดูกาลในพฤติกรรมของลิงวอกภูเขา (Macaca assamensis) ณ วัดถ้ำปลา จังหวัดเชียงราย = Seasonal Variations in Behavior of Assamese Macaque (Macaca assamensis) at Tham Pla Temple, Chiang Rai Province / คมกริช แก้วพนัส / 2553 /Full Text
Subject
ลิงวอกภูเขา
ลิง -- เชียงราย
สัตว์ -- พฤติกรรม
816 ความผูกพันของพนักงานต่อองค์การของพนักงานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = Employee engagement towards Thai Military Bank (Public) Company Limited, Chiang Mai Province / ภาสิริ ปัญญาภู / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
พนักงานธนาคาร -- ความพอใจในการทำงาน
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
817 ความผูกพันต่องานของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก = Employee engagement towards provincial electricity authority, Northern Area 2 Phitsanulok Province / จิรวรรธ เณรแย้ม / 2553 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) -- การบริหารงานบุคคล
ความผูกพันต่อองค์การ
818 ความผูกพันต่อองค์การของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดในภาคเหนือตอนบน = Employee engagement of thechers in transferred secondary school of Provincial Administrative Organization in Northern Region / ดวงกมล ดวงสุภา / 2553 /Full Text
Subject
ความผูกพันต่อองค์การ
ครู -- การย้าย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
819 ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากรโรงเรียนประชาบำรุง จังหวัดพะเยา = Employee engagement of Prachabamrung School, Phayao Province / กรกต บัวอินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนประชาบำรุง
ความผูกพันต่อองค์การ
การจูงใจในการทำงาน
820 ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานกลุ่มธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมของ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร = Employee engagement towards staff of small & medium entrepreneurs business (SME) Segment Group of Kasikornbank Public Limited Company in Bangkok / พรพิมล กล่อมจิต / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) -- พนักงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
การบริหารงานบุคคล


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78