ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดกิจกรรมแนะแนวด้วยเทคนิคการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของ ทอร์แรนซ์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Organizing guidance activities using torrance s future problem solving techniques to promote mathayom suksa 4 students creative problem solving ability / ภาวินี บุญธิมา / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
การแนะแนวการศึกษา
การแกปัญหา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
62 การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Activities provision to promote reading behaviors of Prathom Suksa Students at Ban Rimtai School, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ภคภรณ์ เกิดผล / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านริมใต้
การอ่านขั้นประถมศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- แม่ริม (เชียงใหม่)
63 การจัดตารางการผลิตของระบบผลิตแบบยืดหยุ่นด้วยวิธีเชิงพันธุกรรม = Scheduling of flexible manufacturing systems Using Genetic Algorithm Method / พัทธวัชร์ ธีรชาติธนาวิทย์ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบผลิตแบบยืดหยุ่น
วิศวกรรมการผลิต
64 การจัดทำบริการสาธารณะขององค์การปกครองท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน = Public service delivery of local administrative organizations under 3-year Lamphun provincial administrative organization development plan / อริศรา อินยาศรี / 2553 /Full Text
Subject
บริการสาธารณะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
65 การจัดลำดับงานในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบสำหรับการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ = Job sequencing in material preparing process for electronic equipment production / ชาลิณี มณีโชติ / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ -- การผลิต
อิเล็กทรอนิกส์
66 การจัดสรรโควตาสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับผู้พิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ = Lottery quota allocation for the handicaps in Chiang Mai Province / อาทิตย์ บุญหนู / 2553 /Full Text
Subject
สลากกินแบ่ง -- เชียงใหม่
คนพิการ -- เชียงใหม่
อาชีพ
67 การจำแนกชนิดของเชื้อ Phytophthora spp. สาเหตุโรครากเน่าของส้มโดยการใช้เทคนิค PCR และการควบคุมโรคด้วยแบคทีเรียปฏิปักษ์ = Identification of Phytophthora spp. causing citrus root rot disease by PRC technique and controlling the disease with bacterial antagonists / ปนัดดา อินพิทักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
ส้ม -- โรคและศัตรูพืช
ส้ม -- พันธุ์สายน้ำผึ้ง -- โรคและศัตรูพืช
68 การจำลองแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ประเภททุนที่ผันแปรไปตามเวลา กรณีศึกษากลุ่มธนาคารในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Time varying capital asset pricing model: A Case study of the Banking Sector in the Stock Exchange of Thailand / นาราลิน วงศ์เรือง / 2553 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทรัพย์สิน
ทุน
69 การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลของการบดย่อยแมกนีเซียมออกไซด์เชิงกล = Monte Carlo simulation of mechanical milling of Magnesium Oxide / อาจารีย์ ทองอ่อน / 2553 /Full Text
Subject
แมกนีเซียมออกไซด์
แรงเฉือน (กลศาสตร์)
การเปลี่ยนรูป (กลศาสตร์)
70 การจำลองสถานการณ์มอนติคาร์โลของสปินไอซิงใน 3 มิติ ด้วยเทคนิคการเดินแบบสุ่มในศักย์ยูคาวาเสมือน = Monte carlo simulation of 3-dimensional ising spin via random walk technique in yukawa-like potential / จุฑารพ เรืองยศ / 2553 /Full Text
Subject
วิธีมอลติคาร์โล
สนามแม่เหล็ก
71 การชักนำการกลายพันธุ์ในไม้ดอกบางชนิดด้วยลำไอออนพลังงานต่ำ = Mutation induction in some flowering plants by low energy ion beam / จินตนา วงศ์ต๊ะ / 2553 /Full Text
Subject
ไม้ดอก -- การกลายพันธุ์
ดาวเรือง
เยอร์บีร่า
แพงพวย
เทียนฝรั่ง
หงอนไก่
สร้อยไก่
72 การชักนำการแสดงออกของยีนเอคไดโซนรีเซพเตอร์และอัลตราสไปราเคิลโดยฮอร์โมนจูวีไนล์และเอคไดโซน ในการสิ้นสุดระยะไดอะพอสของหนอนเยื่อไผ่ (Omphisa fuscidentalis) = Juvenile hormone and Ecdysone Induction of Ecdysone Receptor and Ultraspiracle Gene Expression in the Termination of Larval Diapause of bamboo borer (Omphisa fuscidentalis) / ปุณณวัช ปั้นจาด / 2553 /Full Text
Subject
การแสดงออกของยีน
หนอนเยื่อไผ่
เอคไดโซนรีเซพเตอร์
อัลตราสไปราเคิล
73 การชักนำให้เกิดโปรโตคอร์มไลค์บอดี้และการเพิ่มชุดโครโมโซมของกล้วยไม้ Phalaenopsis amabilis (L.) Blume และ P. parishii Rchb.f. จากใบอ่อน = Protocorm-like Body (PLB) Induction and Chromosome Doubling of Phalaenopsis amabilis (L.) Blumeand P. parishii Rchb.f. from Young Leaf / สุดารัตน์ อินเทศน์ / 2553 /Full Text
Subject
โปรโตคอร์ม
โครโมโซมพืช
กล้วยไม้ -- การทดสอบ
74 การใช้ เอส ที ไอ เอ็ม เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Using STIM to develop English creative writing and creative problem-solving abilities of Mathayom Suksa 5 students / นันทนัช ตนบุญ / 2553 /Full Text
Subject
การเขียนเชิงสร้างสรรค์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
75 การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร = Using group process to modify smoking cigarette behavior of Naresuan University Students / ชยาศิษย์ คำสายพรม / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยนเรศวร -- นักศึกษา
การสูบบุหรี่
นักศึกษา -- พฤติกรรม
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
76 การใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ในการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 = Using group process in learning organization on topic of computer network for mathayom suksa 3 students / ลภัสรดา เทพจร / 2553 /Full Text
Subject
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
กิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ
กลุ่มสัมพันธ์
77 การใช้กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน = Using guidance process to develop study skills for mathayom suksa 5 students at Suanboonyopatham Lamphun School / วรรณทนี กมลวีนัสกุล / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์
การแนะแนวการศึกษา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
78 การใช้กลวิธีสตาร์ทเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 = Use of START strategy to promote English reading comprehension and writing ability of Mathayom Suksa 5 Students / สุรีย์ภรณ์ บุญญมงคล / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- แผนการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน
79 การใช้การ์ตูนญี่ปุ่นเป็นสื่อเพื่อเสริมสร้างความพยายามของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง จังหวัดเชียงใหม่ = Using Japanese Comic to Enhance Endeavor Chiang Mai Province of Prathom Suksa 6 Students at Tungloung School, Chiang Mai Province / พิเชฐ ศิริตันติวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
การ์ตูน
การสื่อสาร -- แง่จิตวิทยา
80 การใช้การสอนแบบชักชวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อเพิ่มพูนการฟัง พูดภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารและลดความวิตกกังวลของนักเรียนในชมรมมัคคุเทศก์น้อย = Use of suggestopedia and role Play activity to enhance english listening and speaking for communication and to decrease anxiety of Students in young tourist guides club / ศศิภา ไชยวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
ระบบการเรียนการสอน -- การออกแบบ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78