ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 การออกแบบและสร้างเครื่องอบแห้งแบบต่อเนื่องโดยใช้อินฟาเรดร่วมกับลมร้อนขนาดห้องปฎิบัติการ = Design and construction of a continuous combined Infrared and Hot Air Dryer for Laboratory Scale / กิตติชัย สุคำมา / 2553 /Full Text
Subject
เครื่องอบแห้ง -- การออกแบบและสร้าง
เครื่องอบแห้งผลิตผลเกษตร
762 การออกแบบวิธีการปรับปรุงสมรรถนะเครื่องประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติโดยใช้อาร์เอฟไอดี = Design method to improvement of automatic electronic component insertion machine performance using RFID / พงษ์ศักดิ์ เกตุคำ / 2553 /Full Text
Subject
ระบบกำหนดรหัสประจำตัวด้วยคลื่นความถี่วิทยุ
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
763 การออกแบบเว็บเพจเพื่อลดปริมาณข้อมูลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรับรู้ทางสายตา = A Web-page design for reduction of information to suit the visual perception ability / ภฤศพงศ์ เพชรบุล / 2553 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การพัฒนาเว็บไซต์
การรับรู้ทางสายตา
764 การออกแบบสื่อเพื่อสะท้อนปัญหาคลิปวิดิโออนาจารย์บนอินเตอร์เน็ตที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย = Media design for reflecting problem of internet pornographic video clips posing impacts on Thai society / ภูมรินท์ สุริยาสาคร / 2553 /Full Text
Subject
สื่อลามกอนาจาร
คลิป
วีดิทัศน์บนอินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต -- ผลกระทบต่อสังคม
765 การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ความรู้เรื่องอักษรภาษาเกาหลีพื้นฐาน = Multimedia design for basic hangul information / กนกวรรณ ศรีกระจ่าง / 2553 /Full Text
Subject
ระบบมัลติมีเดียในการศึกษา
สื่อการสอน -- การออกแบบ
ภาษาเกาหลี -- ตัวอักษร
ภาษาเกาหลี -- การศึกษาและการสอน
766 การอัดตัวระบายน้ำตามแนวรัศมีของดินเหนียวโดยใช้ทรายระบาย ที่คำนึงถึงผลของผิวเสียดสี = Radial consolidation of clay by sand drain considering smear effect / จรัล ขันธุ์ศรี / 2553 /Full Text
Subject
การหาค่าที่เหมาะที่สุดเชิงคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์วิเคราะห์
การจำลองระบบ
การอัดตัวคายน้ำของดิน
767 การอุบัติซ้ำของวัณโรคในจังหวัดเชียงใหม่ : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ = The Re-emergence of Tuberculosis in Chiang Mai Province : a geographical analysis / สุทธิษา สมนา / 2553 /Full Text
Subject
วัณโรค -- เชียงใหม่
768 ความ พึงพอ ใจข องลูก ค้าต่อ ศูนย์บริกา รซ่อ ม รถจักรยานยนต์ของห้างหุ้นส่วนจำกัดเถินธวัชยนต์ จังหวัดลำปาง = Customer satisfaction towards motorcycle repair service center of Thoen Tawatyont Limited Partnership in Lampang Province / ชนิตร์นันท์ คูสวัสดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
ห้างหุ้นส่วนจำกัดเถินธวัชยนต์
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำปาง
จักรยานยนต์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
769 ความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการส่วนภูมิภาคที่โอนไปสังกัดเทศบาลในจังหวัดเชียงใหม่ = The career path of regional organization officials transferred to municipalities in Chiang Mai Province / ธนกร จันทร์ระวาง / 2553 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
การพัฒนาอาชีพ -- เชียงใหม่
770 ความขัดแย้งระหว่างงานกับครอบครัวความเหนื่อยหน่ายในงาน และความทุ่มเทในงานของพนักงานกลุ่มปฏิบัติการและกลุ่มสำนักงานโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในจังหวัดลำพูน = Work-family conflict, burnout and work engagement of the electronic industrial factories' operators and officers in Lamphun Province / ปรเมศวร์ ธรรมชาติ / 2553 /Full Text
Subject
ความขัดแย้ง (จิตวิทยา)
ความเหนื่อยหน่าย (จิตวิทยา)
ลูกจ้าง -- ลำพูน
771 ความเข้มข้นของ 6 - โมโนแอซีติลมอร์ฟีน และมอร์ฟีนในเส้นผมและเลือดของผู้เสียชีวิตจากการเสพเฮโรอีนเกินขนาด เทียบกับผู้เสพติดสารเฮโรอีนและผู้บำบัดรักษาโรคด้วยมอร์ฟีนโดยเทคนิคโซลิดเฟสเอ็กซแทรกชันและแก๊สโครมาโทกราฟี-แมสสเปกโทรเมตรี = Concentration of 6-Monoacetylmorphine and Morphine in hair and blood of the deceased with Heroin overdose compared with Heroin addicts and Morphine treated patients using Solid-Phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry / พัชราภรณ์ เค้ามูล / 2553 /Full Text
Subject
โครมาโตกราฟีย์
โซลิดเฟสเอ็กซแทรกชัน
การติดเฮโรอีน
772 ความเข้มแข็งของประชาคมในเขตเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Strength of civil sociery in Tombon Sunpong Municipality, Mae Rim District, Chiang Mai Province / จุติภัค โตทองสุข / 2553 /Full Text
Subject
ชุมชน
ประชาสังคม
เทศบาลตำบลสันโป่ง
773 ความแข็งแรงแบบยึดติดระหว่างเรซีเมนต์กับเซอร์โคเนียเซรามิกส์ที่เตรียมผิวด้วยเมทัลแอดฮีซีฟไพรเมอร์ = Adhesive bond strength between resin cements and zirconia ceramics with metal adhesive primers / พนัสยา จตุรานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
เรซิน
เซอร์โคเนียเซรามิกส์
ไพรเมอร์
774 ความคาดหวังของผู้รับบริการต่อบริการหอผู้ป่วยในพิเศษโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร = Expection of patient towards special In-patient service department of Ban Phaeo Hospital (Public Organization), Samut Sakhon Province / สุจิตตรา เจนกาญจนรักษ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความคาดหวัง (จิตวิทยา)
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
775 ความคาดหวังของลูกค้าที่มีต่อส่วนประสมการตลาดบริการของสถานฝึกโยคะในจังหวัดนนทบุรี = Customer expectation towards service marketing mix factor of Yoga studies in Nonthaburi Province / ปทิตตา รุ่งอรุณสุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการตลาด
สถานประกอบการ
โยคะ (กายบริหาร)
776 ความคาดหวังและการรับรู้ของผู้ป่วยต่อคุณภาพงานบริการผู้ป่วยในของศูนยืศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Patient expectation and perception towards service quality of inpatient department at Sriphat Medical Center, Faculty of Medicine, Chiang Mai University / มนทิพพา นิมานันท์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศรีพัฒน์
โรงพยาบาล -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการการพยาบาลของโรงพยาบาล
777 ความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลรัฐจังหวัดเชียงใหม่ต่อรูปแบบการสื่อสารมาตรการป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช 1 เอ็น 1 = Opinion of medical personnel in governments hospitals Chiang Mai Province toward the communicating patterns of influenza A (H1N1) prevention / เกตุสรินทร์ ต๊ะมา / 2553 /Full Text
Subject
ไข้หวัดใหญ่ -- การป้องกันและควบคุม
การเฝ้าระวังโรค -- เชียงใหม่
การสื่อสารสาธารณสุข -- เชียงใหม่
778 ความคิดเห็นของผู้ค้าในตลาดสดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ = Opinions of merchants in fresh markets toward health promotion for non-smoker in Mueang District, Chiang Mai Province / ธัญลักษณ์ กุยยกานนท์ / 2553 /Full Text
Subject
การสูบบุหรี่ -- การป้องกันและควบคุม
การสูบบุหรี่ -- ผลกระทบต่อสังคม
การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ -- เชียงใหม่
779 ความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนหญิงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Opinions of girl students gardians on instructional management of Montfort College, primary section, Muaeng Chiang Mai District / สุพรรณา สมจิตต์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
โรงเรียนประถมศึกษา การบริหาร
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
780 ความคิดเห็นของผู้อยู่อาศัยโดยรอบท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่มีต่อมาตรการแก้ปัญหามลพิษทางเสียง = Opinions of residents surrounding Chiang mai International Airport towards resolution measures of noise pollution / ราเมศ พุทธิบูลย์ / 2553 /Full Text
Subject
ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์การธุรกิจ
อุตสาหกรรมการบิน -- แง่สังคม
มลพิษทางเสียง -- การควบคุม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78