ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 การแสวงหาข่าวสาร การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้เรื่องสภาวะโลกร้อนจากสื่อมวลชนของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ = Information seeking, Uses and gratifications of people in Chiang Mai Province toward global warming information on mass media / กิติวัฒน์ กิติบุตร / 2553 /Full Text
Subject
สื่อมวลชน
ภาวะโลกร้อน
742 การแสวงหาผลประโยชน์จการกระบวนการการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติจากสหภาพพม่าในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Explotation from registration process in migrant Burmese Nationality in Mueang District, Chiang Mai Province / วรรธนาพันธุ์ วรรธนะศักดิ์ / 2553 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าว -- เชียงใหม่
743 การหาเงื่อนไขการปั๊มขึ้นรูปที่เหมาะสมสำหรับแผ่นโพลาร์เพลตชนิดโลหะ = Appropriate stamping conditions of metallic polar plate / ศุภฤกษ์ อกตัน / 2553 /Full Text
Subject
เซลล์เชื้อเพลิง
วัสดุเชิงประกอบ
โพลาเพลต
744 การหาจุดเหมาะสมสำหรับการย้ำหมุดอลูมิเนียมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Optimization of the aluminum riveting process using an experimental design technique / สมชาย ม้วนโคกสูง / 2553 /Full Text
Subject
วิศวกรรมการผลิต
การจัดสมดุลสายการผลิต
กรรมวิธีการผลิต
745 การหาตัวแปรทางฟิสิกส์ที่เหมาะสมที่สุด สำหรับการตรวจกล้ามเนื้อหัวใจในหุ่นจำลอง โดยสารเภสัชรังสีเทคนิเซียม 99-เอ็มในเครื่อง SPECT ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Optimal physical parameters for myocardial SPECT in phantom study by Technetium-99m at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / วัฒน์ชระ อิ่มอยู่ / 2553 /Full Text
Subject
หัวใจ -- การตรวจ
หัวใจ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
746 การหาปัจจัยสำคัญในการเตรียมเคลือบสีจากตะกรันด้วยแพลคเก็ตต์-เบอร์แมน ดีไซน์ = Determination of important factors in color glaze preparation from slag by plackett-burman design / เกษรินทร์ พรหมจรรย์ / 2553 /Full Text
Subject
สถิติวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (สถิติ)
การวิเคราะห์ตัวประกอบสำคัญ
747 การหาพารามิเตอร์ของการควบคุมคุณภาพเครื่องเอ็มอาร์ไอเพื่อประเมินผล กระทบของความไม่สม่ำเสมอของสนามแม่เหล็กหลักต่อการ วัดค่า T2* mapping ในหุ่นจำลอง = Exploration of quality control parameters in magnetic resonance imaging for evaluating effects of Main magnetic field inhomogeneity on T2* mapping in phantom / ศิริพรรณ รักษาคำ / 2553 /Full Text
Subject
Models, Statistical
การประมาณค่าพารามิเตอร์
ทฤษฎีการประมาณค่า
การสร้างภาพจากการกำทอนในสนามแม่เหล็ก
เครื่องถ่ายภาพด้วยสนามแม่เหล็ก
748 การหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมสำหรับวงจรทรานสดิวเซอร์ในสถานีไฟฟ้าแรงสูงโดยเทคนิคการออกแบบการทดลอง = Suitable parameter for transducer circuit in high voltage substation using design of experiment technique / ศิริราศ สุขเกษม / 2553 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
ไฟฟ้าแรงสูง
สถานีไฟฟ้าย่อย -- การจัดการ
749 การหาลักษณะเฉพาะของเครื่องหมายโมเลกุลสำหรับการประเมินความเสี่ยงในการเป็นโรคเต้านมอักเสบในโคนม = Characterization of molecular markers for risk assessment of mastitis in dairy cows / วารณี ประดิษฐ์ / 2553 /Full Text
Subject
เต้านม -- มะเร็ง
โคนม -- พันธุศาสตร์
พันธุศาสตร์โมเลกุล
750 การหาลักษณะเฉพาะทางพันธุกรรมและการควบคุมเชื้อรา Cercospora spp. ที่ต้านทานสารคาร์เบนดาซิมโดยใช้เชื้อแอกติโนไมซีสต์ = Genetic characterization and control of Carbendazim-resistant Cercospora spp. using Actinomycetes / ณัฐพงษ์ นวลดี / 2553 /Full Text
Subject
พันธุกรรม
เชื้อรา -- การควบคุม
751 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการฉีดพลาสติกป้ายปลอกคอสัตว์เลี้ยงโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน = Finding the optimal conditions in the pet collar tag plastics injection molding using fractional factorial experimental design technique / ศราวุธ แปงยอง / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม -- แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
การบริหารการผลิต
อุตสาหกรรมพลาสติก
752 การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพและเอนไซม์ไลเปสโดยเชื้อแบคทีเรียที่แยกจากดินบริเวณที่มีการปนเปื้อนน้ำมัน = Optimization in the production of biosurfactant and lipase by bacteria isolated from oil-contaminated soils / ดุษฎีพรรณ พงษ์สุวรรณ / 2553 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
วิทยาแบคทีเรีย
สารลดแรงตึงผิวชีวภาพ
เอนไซม์ไลเปส
753 การหาเส้นทางการขนส่งพนักงานที่เหมาะที่สุดสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ = Optimization of workers transportation routing for large industrial factory / รวีโรจน์ จินตวิวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
วิศวกรรมขนส่ง
การขนส่ง
การควบคุมต้นทุนการผลิต
754 การให้ความรู้สุขภาพผ่านสื่อวิทยุ ที่มีผลต่อพฤติดรรมการดูแลตนเองของกลุ่มชาติพันธุ์ = Provision of health knowledge through radio program affected to self - care behavior of ethnic groups / ปวีณา จ้องสาระ / 2553 /Full Text
Subject
การสื่อสารทางการแพทย์
การส่งเสริมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
755 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างการควบคุมตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เสี่ยงต่อการติดเกมคอมพิวเตอร์ = Group counseling based on reality therapy to enhance self-control of Mathayom Suksa 2 students at risk of computer game addiction / พัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกุล / 2553 /Full Text
Subject
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การควบคุมตนเอง
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
756 การให้คำปรึกษาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการปรับตัวของวัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยง = Use of rational emotive behavioral counseling in promoting self-adjustment of the teenagers living with stepparents / ทิพวรรณ เมืองใจ / 2553 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- การให้คำปรึกษา
จิตวิทยาวัยรุ่น
จิตวิทยาการศึกษา
757 การอบแห้งกล้วยโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งตามด้วยลมร้อน = Drying of Banana using superheated steam followed by Hot Air / ณัฐวิทย์ พงศ์พันธุ์ / 2553 /Full Text
Subject
กล้วย -- การอบแห้ง
ไอน้ำร้อนยิ่งยวด
758 การออกแบบการให้บริการสำหรับลูกค้ากลุ่มสัมมนา ด้วยเทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = Services design for seminar group customer by quality function deployment technique / ชาญวิทย์ แสนสิทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
บริการลูกค้า
ความสัมพันธ์กับลูกค้า
759 การออกแบบชุดเพิ่มแรงดันก๊าซชีวภาพที่เหมาะสมตามลักษณะการใช้พลังงาน = Optimum of biogas pressure booster design based on energy utilization characteristics / ปฐมพงค์ จิโน / 2553 /Full Text
Subject
ก๊าซชีวภาพ
ก๊าซมูลสัตว์
การใช้พลังงาน
760 การออกแบบและพัฒนาข้าวพองอัดแท่งจากข้าวนึ่งเสริมแร่ธาตุ จากธรรมชาติ = Design and development of natural ingredient enriched parboiled rice cereal ba / สินีนาฎ มหาไม้ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวพอง
ข้าว -- การแปรรูป
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78