ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 การสร้างภาพเคลื่อนไหวเสมือนจริง 3 มิติ สำหรับการฟ้อนเล็บโดยใช้อุปกรณ์จับภาพเคลื่อนไหว = 3D animation for Thai fingers dancing (Fawn Leb) by Using motion capture / อากาศ ใหญ่โคกกรวด / 2553 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์กราฟิก
การประมวลผลภาพ -- เทคนิคดิจิตอล
การรำ
722 การสร้างและการลบตัวบทแห่งชีวิตในพื้นที่ไซเบอร์ : กรณีศึกษาเว็บไซต์ไฮไฟว์ = Construction and deletion of life text in cyberspace : a case study of Hi5 / รุ้งนภา อินทะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การรับรู้ตนเองในวัยรุ่น
การหลอกตนเอง
เว็บไซต์สำหรับวัยรุ่น
เครือข่ายสังคมออนไลน
723 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มนต์เมืองปาย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา = Construction of electronic book titled Mon Mueang Pai for Prathom Suksa Students / วีระศักดิ์ เหล่ากอ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลสิริอัมพร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อการสอน
การสอนด้วยสื่อ
การศึกษาขั้นประถม -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
724 การสร้างอัตลักษณ์ทางเพศในแบบหญิงรักหญิง: ฉากชีวิตที่แตกต่างหลากหลายของกลุ่มแรงงานหญิงในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน = Lesbian identity construction: Different life styles of female workers in Northern Region Industrial Estate Lamphun Province / รัชนีชล ไชยลังการ์ / 2553 /Full Text
Subject
เพศ -- แง่สังคม
อัตลักษณ์
แรงงานสตรี -- ลำพูน
725 การสลายไตรคลอโรดอทิลีนโดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในถังปฏิกรณ์แบบแอนนูลาร์แปทช์ที่มีการหมุนเวียน = Trichloroethylene degradation by photocatalytic process in an annular batch reactor with recycle / กุณฑริก กองวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
ไตรคลอโรเอทิลีน
726 การสลายไตรคลอโรเอทธิลีนโดยกระบวนการโฟโตแคตาไลติกในถังปฏิกรณ์คอลัมน์แบบเทที่มีการหมุนเวียน = Trichloroethylene degradation by photocatalytic process in a column batch reactor with recycle / ธารินี ไชยสถิตวานิช / 2553 /Full Text
Subject
ไตรคลอโรเอทิลีน
สารประกอบอินทรีย์ระเหย
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดสารประกอบอินทรีย์
727 การสลายไตรคลอโรเอทิลีนโดยกระบวนการเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงในถังปฏิกรณ์แบบทรูแบทช์ที่มีการหมุนเวียน = Trichloroethylene degradation by photocatalytic process in a trough batch reactor with recycle / ศุภวรรณ เม่นแย้ม / 2553 /Full Text
Subject
ไตรคลอโรเอทิลีน
การเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง
728 การสะสมของแคดเมียมและผลต่อการเติบโตของไม้ประดับและวัชพืชบางชนิด = Accumulation of cadmium and its effects on growth of some ornamental plants and weeds / พิมพ์ชนก วีรประพันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
ไม้ประดับ -- การเจริญเติบโต
วัชพืช -- การเจริญเติบโต
แคดเมียม -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
แคดเมียม -- การทดสอบ
729 การสะสมแคดเมียมจากน้ำเสียสังเคราะห์และผลต่อการเติบโตของสาหร่ายเดนซ่าและบัวสาหร่าย = Accumulation of cadmium from synthetic wastewater and its effect on growth of egeria densa planch. and cabomba caroliniana A. gray / ปาลิกา แช่มประเสริฐ / 2553 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การวิเคราะห์
แคดเมียม
สาหร่าย -- การเจริญเติบโต
730 การสังเคราะห์ การปั่นหลอม และการปรับปรุงสมบัติเชิงกลของเส้นใยพอลิแอลแลคไทดืโคเอปไซลอนแคโพรแลคโทนชนิดมอนอฟิลาเมนต์ให้มีศักยภาพในการใช้เป็นไหมละลาย = Synthesis, melt spinning and mechanical property improvement of a Poly (L-lactide-co-H-caprolactone) Monofilament Fibre for potential use as an absorbable surgical suture / ปาจรีย์ ชูประยูร / 2553 /Full Text
Subject
โพลิเมอร์
เส้นใย
ไหมเย็บแผล
เคมีวิเคราะห์
731 การสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 = Synthesis of teacher's classroom research in Chiang Mai Educational Service Area 3 / กรรณิการ์ ลำนักเนตร / 2553 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
การศึกษา -- วิจัย -- การประเมิน
ครู -- ผลงานวิจัย
732 การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากเถ้าหนักเพื่อผสมกับพอร์ตแลนด์ซีเมนต์สำหรับการกักโลหะหนัก = Synthesis of Zeolites from bottom ash mixing with portland cement for heavy metal encapsulation / ธัญวาลักษณ์ หวลจิต / 2553 /Full Text
Subject
ซีโอไลต์ -- การสังเคราะห์
เถ้าถ่านหิน
โลหะหนัก
733 การสังเคราะห์วัสดุจีโอพอลิเมอร์จากดินไดอะตอมลำปาง = Synthesis of geopolymeric materials from lampang diatomaceous earth / ธัญรัศม์ เลิศโฆษิตพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
ดินเบา
โพลิเมอร์
วัสดุเชิงประกอบ
734 การสำรวจนกที่กระจายเมล็ดตองแตบที่สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = A Survey of seed-dispersing birds of macaranga denticulata (Bl.) M.-A. at Doi Chiang Dao Wildlife Research Station, Chiang Dao District, Chiang Mai Province / นุชจรีย์ สิงคราช / 2553 /Full Text
Subject
สถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว
ไม้ป่า -- การขยายพันธุ์
ตองแตบ -- การกระจายทางภูมิศาสตร์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
นก
735 การสื่อสารเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนผ่านเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ จังหวัดนครสวรรค์ = Communication for promoting culture through Thai-Chinese ethnicity in Paknampho Chinese New Year Festival, Nakhon Sawan Province / ธนพล วิวัฒน์พาณิชย์ / 2553 /Full Text
Subject
การสื่อสารกับวัฒนธรรม
การสื่อสาร -- แง่สังคม
ชาวไทย -- จีน -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ตรุษจีน -- นครสวรรค์
736 การสื่อสารอัตลักษณ์ของชุมชนบ้านวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านกิจกรรมถนนคนเดิน = Communicating identity of Wualai in Chiang Mai Province through walking street activities / นุชจรินทร์ ทับทิม / 2553 /Full Text
Subject
อัตลักษณ์ชาติพันธุ์
การสื่อสาร -- แง่สังคม
การสื่อสารกับวัฒนธรรม
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
737 การสูญเสียฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ภายใต้วิธีอนุรักษ์ดินและน้ำแบบต่างๆบนที่ลาดชัน = Available Phosphorus and Postassium Losses under Different Soil and Water Conservation Ppractices on Sloping Land ธัญยรัตนื อุ่นคำ / ธัญยรัตน์ อุ่นคำ / 2553 /Full Text
Subject
ฟอสฟอรัส
โพแทสเซียม
การอนุรักษ์ดิน
738 การสูญหายและผลกระทบของระบบการเลี้ยงสัตว์เพื่อการเกษตรภายใต้การผลิตเชิงพาณิชย์อย่างเข้มข้นของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาชุมชนบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Disappearance and impacts of animal for agriculutral production system under intersive agriculture of Pga K-nyao : a case study of Huai Som Poi Village, Doi Kaeo Sub-district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ไวยิ่ง ทองบือ / 2553 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่สังคม -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
การเลี้ยงสัตว์
ที่ดินเพื่อการเกษตร
ชุมชนบ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
739 การแสดงออกของโครงสร้างเชิงเส้นตรงที่ปรากฏบนภาพถ่ายรังสีเต้านมบริเวณเนื้อเยื่อปกติกับบริเวณที่มีการผิดรูป = Linear structures performance of mammographic features in normal breast and architectural distortions tissue / กิ่งกานต์ อภิวัฒนสุเมธ / 2553 /Full Text
Subject
Breast Diseases
Radiography
เต้านม -- โรค
การดูภาพทางรังสีวินิจฉัย
การถ่ายภาพทางการแพทย์
740 การแสดงออกของวิตามินดีรีเซปเตอร์ในเนื้องอกของผิวหนังสุนัข เปรียบเทียบกับผิวหนังสุนัขปกติ = Vitamin D Receptor (VDR) expression in canine skin neoplasm compared to normal skin / ณัฐพงศ์ วังใน / 2553 /Full Text
Subject
สุนัข
ผิวหนัง -- เนื้องอก
เนื้องอกในสัตว์
วิตามิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78