ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนร้านค้าจำหน่ายเครื่องปรุงอาหารจีนอำเภอเมืองสมุทรสาคร = Feasibility study of investment on Chinese ingredient distributor Mueang Samut Sakhon district / ภูมิพัฒน์ โชติเฉิดฉายมณี / 2553 /Full Text
Subject
ร้านค้า -- การบริหาร
การวิเคราะห์การลงทุน -- สมุทรสาคร
682 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการรายได้ภาษีอากรและรายได้ภาษีอากรที่จัดเก็บได้จริงของกรมสรรพากร = A Study of the relationship between the estimated tax collection and the actual tax collection of regional revenue department / อารีรัตน์ ปัญญาวิลาศ / 2553 /Full Text
Subject
ภาษี
อากร
รายได้
683 การศึกษาโครงสร้างและรูปแบบการค้าชายแดนระหว่างประเทศไทยและลาวในจังหวัดน่าน = A Study of structure and pattern of border trade between Thailand and Laos in Nan Province / พิมสิริ พิชวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
น่าน -- การค้า
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- ลาว
684 การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนในการจัดเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลนครเชียงราย = A Study of costs and benefits of garbage collection for Chiang Rai Municipality / เอกชัย อุตสาหะ / 2553 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงราย
การบัญชีต้นทุนกิจกรรม
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
การกำจัดขยะ
685 การศึกษาปฏิกิริยาสนองตอบของเส้นภาพปฏิกิริยาเหงื่อที่ผิวหนังต่อการกระตุ้นด้วยการทดสอบทางสีในการตรวจสอบทางโปลีกราฟ = Study on galvanic skin reflex using color-test- question in polygraph techniques / อภิชาต ธนรุจีวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
การเคลื่อนไหวของมนุษย์ -- การทดสอบ
กล้ามเนื้อ -- การทดสอบ
การพูดเท็จ
686 การศึกษาประชาสังคมของชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากการผลิตกระแสไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ในฐานะกลุ่มประชาสังคม = A Study of people affected by electronic power production of Mae Moh Electronic Plants as a civil society group / วารุณี แก้วทิพย์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ประชาสังคม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
เครือข่ายสังคม -- แม่เมาะ (ลำปาง)
687 การศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน เพื่อการออกแบบหลักสูตรท้องถิ่น : กรณีของตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Study of community history for designing local curriculum : the case of Mae Sariang Sub-district, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province / สยามล เพียรงาน / 2553 /Full Text
Subject
การวางแผนหลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
688 การศึกษาประสิทธิภาพการทำงานล่วงเวลาของพนักงานฝ่ายผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรี = A Study on productivity of overtime work for production workers of one factory in Nonthaburi Province / อุดมลักษณ์ ธุระแพง / 2553 /Full Text
Subject
ชั่วโมงแรงงาน
สมรรถภาพในการทำงาน
แรงงาน -- นนทบุรี
689 การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเลือกฝากเงินของลูกค้าธนาคารธนชาต จำกัด(มหาชน) สาขาย่อยถนนนิมมานเหมินทร์ หลังจากมีการใช้พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก = Factors affecting customers' choice for using deposits services of Thanachart Bank, Nimmanhemin Road sub-branch after using deposit protection / สุพจน์ ปัญญา / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
เงินฝากธนาคาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
690 การศึกษาปัญหาของผู้ส่งออกลำไยสดในจังหวัดลำพูน = A Study of longan exporter's problems in Lamphun Province / วิชุดา ทรัพย์ปาน / 2553 /Full Text
Subject
ลำไย -- การส่งออก
ผลิตผลเกษตร -- ลำพูน
691 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย = A Comparative study of Mobile Phone's Marketing Communication Strategies in Thailand / ศศิประภา กตัญญูวรรธนะ / 2553 /Full Text
Subject
การสื่อสารการตลาด
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- ไทย
692 การศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธ์การหาเสียงเลือกตั้งในองค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน = A comparative study of election campaign strategies in Pangmapha Sub-district Administrative Organization, Phangmapha District, Mae Hong Son Province / อภิวัฒน์ พรหมขาม / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า
การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง -- แม่ฮ่องสอน
การเลือกตั้งท้องถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
693 การศึกษาเปรียบเทียบข้อมูลความสูงภูมิประเทศเชิงตัวเลขที่ผลิตจากข้อมูลดาวเทียมรายละเอียดสูงและแผนที่ภูมิประเทศ 1 : 50,000 กับข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ = Comparative study of the digital elevation models genreted from high resolution satellite images and topographic map 1 : 50,000 with aerial photographs ฉวัวรรณ ข่าเหล็ก / ฉวีวรรณ ข่าเหล็ก / 2553 /Full Text
Subject
ข้อมูล
ภาพถ่ายทางอากาศ -- ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
ภูมิศาสตร์
694 การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparative study of quality of working life of the government official and government employee under the ministry of social development and human security, Chiang Mai Province / เพียรสว่าง บูชา / 2553 /Full Text
Subject
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ -- ข้าราชการ
คุณภาพชีวิตการทำงาน
695 การศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไก่เนื้อแบบวิธีประกันราคาและวิธีรับจ้างเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิดของเกษตรกรจังหวัดลำปาง = Comparative study of cost and return of broiler farming of contract raiser in an environmentally controlled house of farmers in the Lampang Province / ธัญลักษณ์ มารุจิวัฒน์ / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชีต้นทุน
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน
ไก่เนื้อ -- การเลี้ยง -- อัตราผลตอบแทน
เกษตรกร -- ลำปาง
696 การศึกษาเปรียบเทียบบทขยายแสดงเวลาและสถานที่ระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยเพื่อการสอนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน = Comparative study of time and space modifiers in Chinese and Thai Language for Teaching Thai to Chinese Students / จาง จวิน / 2553 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- จีน
697 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างแนวคิดโคโซและระบบการควบคุมภายในของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Comparative study between COSO concept and tinternal control system used by the Energy Research and Development Institute, Chiang Mai Unversity / วัลลภัคร์ บัวกล่ำ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน
การควบคุมภายใน
การจัดการองค์การ
698 การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการวัดมูลค่ายุติธรรมตามมาตรฐานการบัญชีไทยกับมาตรฐานการบัญชีประเทศสหรัฐอเมริกาและมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ = A Comparative study of fair value measurement Among TAS SFAS and IAS / วิทยา พุทธนา / 2553 /Full Text
Subject
การบัญชี -- มาตรฐาน
การบัญชี -- ไทย
การบัญชี -- สหรัฐอเมริกา
699 การศึกษาเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์และสวัสดิการระหว่างข้าราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A comparative study the benefits and welfare between government officials and university employees of Chiang Mai University / อังคณา กันธิยะ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่
สวัสดิการข้าราชการ
700 การศึกษาผลการปรับเปลี่ยนอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ต่อผลตอบแทนของหุ้นสามัญบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Study on the effect of changes in corporate bond credit rating towards common stock returns of companies listed in the Stock Exchange of Thailand / งามพล วัฒนสินพงษ์ / 2553 /Full Text
Subject
หุ้นและตลาดหุ้น
หุ้นสามัญ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78