ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1550 รายการ จากคำว่า 2553

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 การวิจัยปฏิบัติการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองของเด็กด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ = Participatory action research for development of self-esteem Among Disadvantaged Children in Suksasongkhro Chiang Mai School / สุนันท์ เหมะธุลินทร์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
วิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา
สัจจการแห่งตน
เด็กด้อยโอกาส
662 การศึกษาการจัดการหนี้สินโดยกลุ่มกองทุนในชุมชนของเกษตรกรกลุ่มปลูกผักแบบเข้ม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = A Study of debt management by community fund of vegetables farmer group in Sarapee District, Chiang Mai Province / นิตยา วงค์วรรณ / 2553 /Full Text
Subject
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง -- สารภี (เชียงใหม่)
หนี้
เกษตรกร -- สารภี (เชียงใหม่)
663 การศึกษาการจัดสวัสดิการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในจังหวัดเชียงใหม่ = A study of employment welfare of Bangkok Bank Public Company Limited in Chiang Mai Province / เกล็ดดาว ปัญญาศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สวัสดิการลูกจ้าง
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
664 การศึกษาการแทรกแซงราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดเชียงใหม่ = Study of intervention on maize price in Chiang Mai Province / วัชราภรณ์ บุญเจริญ / 2553 /Full Text
Subject
ข้าวโพด -- ราคา -- เชียงใหม่
การแทรกแซงทางเศรษฐกิจ
665 การศึกษาความแตกต่างทางเพศจากความหนาแน่นของจำนวนลายเส้นนิ้วมือ : กรณีศึกษานักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้ทำการเก็บบันทึกลายพิมพ์นิ้วมือ 10 นิ้วไว้ที่ห้องปฏิบัติการทางคดีอาญา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Study od sex difference from fingerprint ridge density : a case study on the files of ten-fingerprint cards of students studing Forensic Sciences in Chiang Mai University / พรเทพ ชายสุทธิ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
ลายนิ้วมือ
เพศ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
เอกลักษณ์ทางเพศ
666 การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการฝึกอบรมศูนย์บริการการสื่อสาร คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = A Feasiblity study of the project academic service for training project communication service center in Faculty of Mass Communication, Chiang Mai University / ฤกษ์ชัย ทัฬหชัยบูรณ์ / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะการสื่อสารมวลชน
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมด้านการฝึกอบรม
การวิเคาระห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
667 การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจร้านขายยาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Feasibility study of a drug store business in Chang Peuak Municipality, Mueang District, Chiang Mai Province / อรกัญญา จินา / 2553 /Full Text
Subject
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
การจัดการตลาด
การเงิน
การวิเคราะห์การลงทุน
668 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแบบชั่วคราวในอำเภอเมืองเชียงใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค = A Feasibility study for an electricity mobile substation in Mueang Chiang Mai District Provincial Electricity Authority / เอกรัฐ มานะกิจ / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การบริหารโครงการ
สถานีรถไฟ -- เชียงใหม่
669 การศึกษาความเป็นไปได้โครงการปลูกยางพาราในจังหวัดเชียงราย = A Feasibility study of pararubber plantation project in Chiang Rai Province / ศักดา อัศวโกวิทพงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
การบริหารโครงการ
การวิเคราะห์การลงทุน
ยาพารา -- การปลูก -- เชียงราย
670 การศึกษาความเป็นไปได้เชิงเศรษฐกิจและสังคมของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานก๊าซชีวภาพในฟาร์มสุกร จังหวัดเชียงใหม่ = The economic and social feasiblity study of electricity production from biogas in swine farm, Chiang Mai Province / วริษฐา ทองพลาย / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ต้นทุนและประสิทธิผล
ไฟฟ้า -- การผลิต
ก๊าซชีวภาพ
พลังงานทดแทน
ฟาร์มสุกร -- เชียงใหม่
671 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Economic feasibility study of nursing service center project, Faculty of Nursing, Chiang Mai University / ประภาพร กิจดำรงธรรม / 2553 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์บริการพยาบาล
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
การวิเคราะห์การลงทุน
ต้นทุนและประสิทธิผล
672 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดการขยะมูลฝอย ณ จุดเริ่มต้นโดยชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง จังหวัดน่าน = The Feasibility study of the community-based solid waste management at the original s ite in Thuen Tong Tambon Administrative Organization, Nan Province / วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์ / 2553 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง
การกำจัดขยะ -- น่าน. ตำบลถืมตอง
673 การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อทดแทนหม้อไอน้ำ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม = Feasibility study of Solar Water Heating System For Replacing Boiler : Case Study Chiang Mai Ram Hospital / นพดล สิทธิวงศ์ / 2553 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม
พลังงานทดแทน
เครื่องทำน้ำร้อน พลังงานแสงอาทิตย์
674 การศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบค้นหาพิกัด ผ่านดาวเทียมในธุรกิจบริการรถเช่า = A Feasibility study of global positioning system installation in car rental service / สราวุธ จายโจง / 2553 /Full Text
Subject
การเช่ารถยนต์
วิจัยการตลาด
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
675 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนกิจการขายส่งยาในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study for investment in drug wholesaler in Mueang Chiang Mai District / อนุชา อินทะวงค์ / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การจัดการธุรกิจ
ร้านขายยา -- เชียงใหม่
676 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนของหน่วยธุรกิจบริการตัดวัสดุและให้เช่าเครื่องมือช่างของ บริษัท นพดลพานิช จำกัด = A Feasibility study on investment in material cuting and tool rental service business unit of Nopadol Panich Company Limited / กิตติธัช อานนทวิลาศ / 2553 /Full Text
Subject
บริษัทนพดลพานิช
ธุรกิจ -- การลงทุน
ธุรกิจ -- เชียงใหม่
การศึกษาความเป็นไปได้
677 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจบ้านไร่ยามเย็น บูติคโฮเทล ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ = A Feasibility study on the business investment of Baanrai Yarm Yen Boutique Hotel, Tambon Faham, Amphoe Mueang Chiang Mai / ศิริพงศ์ จาระนะ / 2553 /Full Text
Subject
การวิเคราะห์การลงทุน
การบริหารโครงการ
โรงแรม -- เชียงใหม่. ตำบลฟ้าฮ่าม
678 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านกาแฟโบราณในเขตเมืองเก่า อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Feasibility study on the investment of old style coffee shop in old town area of Mueang Chiang Mai District / เกื้อกูล จันทร์รัตน์ / 2553 /Full Text
Subject
การลงทุน -- เชียงใหม่
ร้านกาแฟ -- เชียงใหม่
679 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจร้านขายเครื่องทองเหลืองในเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี = A Feasibility study on the investment of a brass product shop in Pattaya City, Chon Buri Province / เมธาพร วรสินธ์พันธ์ / 2553 /Full Text
Subject
การจัดการธุรกิจ
ธุรกิจ -- การลงทุน
การศึกษาความเป็นไปได้
ธุรกิจ -- พัทยา
ทองเหลือง -- การค้า
680 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในธุรกิจจำหน่ายเหล็กในจังหวัดสุโขทัย = A Feasibility study for investment in steel trading business in Sukhothai Province / พรทิพย์ มนตรีปราโมทย์ / 2553 /Full Text
Subject
ธุรกิจ -- การลงทุน
เหล็กกล้า -- การค้า
การศึกษาความเป็นไปได้
ธุรกิจ -- สุโขทัย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78